นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ ม.180

จาก Sutas
พฤหัสบดีที่ , 9/8/2550
เวลา : 12:11
 IP:

203.99.252.249
อ่านแล้ว = 10525 ครั้ง
       รบกวนอาจารย์ช่วยสรุปหลักเกณฑ์ ใน หน้า 24 ฎีกาที่ 305/2508 เทียบกับ ฎีกาที่ 4297/2530 ต่างกันอย่างไร ขอบคุณครับ


 จาก tui-na100.com
 พฤหัสบดี, 9/8/2550
 เวลา :
13:27
 IP:
58.9.198.90

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณSutasครับ
เอาฎีกาเต็มมาให้ดูจะได้เห็นชัด ๆครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 305/2508
โจทก์
นายพรชัย แสงชัจจ์
จำเลย
นายสง่า วัชราภรณ์ ที่ 1 นายจวน ขำศรีบุศ ที่ 2

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91, 180, 264, 265, 266, 268
กฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 71, 157, 222, 224, 225, 227
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 89 วรรค 3

โจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า จำเลยบังอาจสมคบกันทำผิดกฎหมาย
คือ โจทก์ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินจำเลยที่ 1 ไป 4,000 บาท ต่อมาโจทก์ชำระ
ต้นเงินให้จำเลยที่ 1 ไปแล้ว 2,500 บาท จำเลยที่ 1 ได้บันทึกในช่องว่างของ
สัญญาข้อ 4-5 ว่าได้ชำระต้นเงินกู้แล้วสองพันห้าร้อยบาท ตั้งแต่วันที่ 9
สิงหาคม 2500 จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ โจทก์เขียนว่าชำระแล้วและลงชื่อโจทก์ไว้
ต่อมาจำเลยที่ 2 รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาล
จังหวัดศรีสะเกษเรียกต้นเงิน 4,000 บาท และดอกเบี้ย โดยคัดสำเนาหนัง
สือสัญญากู้แนบท้ายฟ้องด้วย ก่อนโจทก์ยื่นคำให้การจำเลยได้ร่วมกันส่ง
สัญญากู้ต่อศาล ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน 2501 จำเลยที่ 2 ยื่นบัญชีระบุพยาน
อ้างสัญญากู้และเบิกความต่อศาลว่า ไม่เคยมีการขีดเขียนข้อความใด ๆ ลง
ในระหว่างข้อ 4-5 ของสัญญา ศาลจังหวัดศรีสะเกษและศาลอุทธรณ์ฟัง
ข้อเท็จจริงว่า จำเลยใช้ยาลบหมึกลบข้อความบันทึกการชำระเงินซึ่งเขียนไว้
ในสัญญากู้ออก พิพากษาให้โจทก์ใช้ต้นเงิน 1,500 บาทปรากฏตามสำนวน
คดีแพ่งแดงที่ 110/2501 ทั้งนี้ โดยจำเลยได้ร่วมกันหรือร่วมกับผู้อื่น
ปลอมแปลงเอกสารหนังสือสัญญากู้และปลอมหลักฐานเอกสารชำระเงิน ซึ่ง
เป็นเอกสารสิทธิโดยจำเลยสมคบกันเอายาลบหมึกลบข้อความเกี่ยวกับการ
ชำระเงินซึ่งจำเลยที่ 1 บันทึกไว้และลบข้อความและลายมือชื่อโจทก์ออก โดย
เอาอากรแสตมป์ปิดทับรอยลบนั้นเสีย แล้วเอาสัญญากู้ฟ้องเรียกเงิน 4,000 บาท
จากโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการตัดทอนหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร
สิทธิอันแท้จริงโดยเจตนาทุจริต และน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ และเพื่อให้
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษหลงเชื่อว่าสัญญากู้ตามฟ้องเป็นสัญญากู้เงิน
ที่มีต้นเงิน 4,000 บาท ระหว่างวันที่ 13 ถึง 21 มิถุนายน 2501 เวลากลางวัน
โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยส่งสัญญากู้ที่แท้จริง จำเลยทั้งสองสมคบกันใช้
หรืออ้างเอกสารสิทธิปลอม โดยส่งสัญญากู้ซึ่งปลอมแล้วต่อศาลเป็นพยาน
ต่อมาโจทก์เบิกความเท็จต่อศาลว่าไม่เคยขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงไปซึ่ง
ความจริงมีการบันทึกชำระต้นเงิน 2,500 บาท และจำเลยได้สมคบกันนำสืบ
หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีแพ่ง ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81, 91,177, 180, 264, 265, 266, 268
จำเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมกันหรือร่วมกับผู้อื่น
ทำการปลอมแปลงเอกสาร แล้วร่วมกันใช้โดยรู้ว่าปลอมแปลงแสดงพยาน
หลักฐานอันเป็นเท็จในข้อสำคัญในการพิจารณาคดี ผิดมาตรา 83, 91, 264,
265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 265 บทหนัก จำคุกคนละ 1 ปี
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยที่ 1, 2 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงโดยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ผู้พิจารณาคดีนี้อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้
จำเลยที่ 2 ตายในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คดีสำหรับจำเลยที่ 2
ระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(1) คงพิจารณา
พิพากษาเฉพาะจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียวต่อไป
ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 นั้น ถ้าโจทก์
ฟ้องและนำสืบปรากฏการลบบันทึกชำระหนี้ในเอกสารหมาย จ.1 เมื่อไม่อาจจะ
ปรับเอาเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร (บันทึกชำระหนี้) ทั้งฉบับหรือปลอม
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร (สัญญากู้) ได้ เพราะเป็นเอกสารสิทธิต่างฉบับ
กันแล้ว ก็ต้องพิจารณาตามคำฟ้องของโจทก์ต่อไปว่าจะปรับเข้ากับการ "ฯลฯ
ตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง ฯลฯ" อันเป็น
ผิดฐานปลอมเอกสารเช่นกัน ดังมาตรา 264 บัญญัติไว้ เป็นกรรมหนึ่งองค์
ความผิดหนึ่งอีกหรือไม่
เอกสารหมาย จ.1 มีเอกสารสิทธิที่แท้จริงอยู่ 2 เรื่อง คือหนังสือสัญญา
กู้เงินกับบันทึกการชำระหนี้เงินกู้รายนี้บางส่วนเกี่ยวพันกัน ถ้าจำเลยลบบันทึก
ชำระหนี้ออกจากเอกสารหมาย จ.1 เอกสารหมาย จ.1 ก็จะมีหนังสือสัญญา
กู้อันเป็นเอกสารแท้จริงเหลืออยู่เพียงเรื่องเดียว การที่จำเลยลบบันทึกชำระหนี้
ออกเพื่อให้โจทก์หรือศาลจังหวัดศรีสะเกษหลงเชื่อว่าเอกสารหมาย จ.1 มี
หนังสือสัญญากู้เงินเพียงเรื่องเดียวซึ่งไม่เคยผ่อนชำระหนี้กันเลย เป็นการ
ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่จริง ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า จำเลยลบบันทึกการชำระเงินในเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งแท้จริงมี 2 เรื่อง
ให้หลงเชื่อว่ามีเพียงเรื่องเดียว เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 264
ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานปลอม
เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 ศาลจะลงโทษตาม
มาตรา 188 ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องและโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
และจะลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 268 ก็ไม่ได้เพราะจำเลยไม่ได้
ปลอมเอกสาร ศาลฎีกาเห็นว่าไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะฎีกาข้อเหล่านี้ตกไปโดย
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นผิดฐานปลอมเอกสารแล้ว
ที่จำเลยฎีกาว่า จะลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180
ไม่ได้ เพราะจำเลยมิได้นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล นั้น
ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยยังมิได้นำสืบ แต่ก็ได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล
แล้ว คือ ส่งเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเดิมมี 2 หลักฐาน จำเลยส่งแสดงว่ามีหลักฐาน
เดียว จึงเป็นการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล ต้องด้วยบทบัญญัติ
มาตรา 180 แล้ว
ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ข้อ 3, 6, 8 เคลือบคลุมนั้นศาลฎีกาเห็นว่า
โจทก์บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 180, 264 ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานที่พอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว และจำเลย
ก็นำสืบต่อสู้ได้ถูกต้อง ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม
ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานรู้เห็นว่าจำเลยปลอมเอกสาร
ศาลฎีกาเห็นว่า การปลอมเอกสารซึ่งอยู่ในความยึดถือของจำเลยย่อมมีโอกาส
ทำได้ในที่ลับเป็นการยากที่จะมีประจักษ์พยาน โจทก์จึงมีแต่พยานประพฤติเหตุ
บ่งว่าจำเลยเป็นผู้ปลอม ไม่ผิดตัว ย่อมฟังลงโทษจำเลยได้
ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคำเบิกความของนายธงชัยขัดต่อเหตุ
เป็นพิรุธฟังไม่ได้ เท่ากับเอาคำพยานจำเลยมาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็น
ว่าศาลชั้นต้นมิได้ทำเช่นนั้นหากแต่ฟังว่า ข้อแก้ตัวของจำเลยที่มีนายธงชัยเป็น
พยานนั้นฟังเป็นความจริงไม่ได้
ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์นำพยานเข้าสืบแก้พยานจำเลย
อีกครั้งหนึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ปรากฏว่า จำเลยปลอมเอกสาร
จำเลยปฏิเสธ เมื่อโจทก์สืบพยานในประเด็นจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารแล้ว
จำเลยก็นำพยานเข้าสืบแก้แล้วอ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานเพิ่มเติมเพื่อตรวจ
พิสูจน์ว่า ด้านหน้าเอกสาร จ.1 ได้มีรอยลอกอากรแสตมป์ออกหรือไม่ และ
ด้านหลังมีรอยลบข้อความบางประการหรือเปล่า ซึ่งข้อที่จะนำสืบพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนี้ พยานจำเลยไม่ได้เบิกความถึงมาก่อนเลย และโจทก์ก็ไม่รู้ว่า
จำเลยจะนำสืบประเด็นเช่นนี้ ศาลชั้นต้นอาศัยความยุติธรรมให้โจทก์นำสืบ
แก้ประเด็นที่จำเลยขอให้ตรวจพิสูจน์เอกสารศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นมี
อำนาจทำได้โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 วรรค 3
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เป็นกระบวน
พิจารณาที่ชอบ
ส่วนฎีกาจำเลยในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทุกแง่ทุกมุมประกอบด้วยเหตุผลอันมั่นคง
แน่นแฟ้น ฟังเป็นยุติมานั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืนในคดีส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1

( อินท์ อุดล - โพยม เลขยานนท์ - ห้วน ประชาบาล )

ดูจากข้อความด้านล่างก็จะเห็นได้ว่า ฎีกานี้นั้น ข้อเท็จจริงมีการส่งหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลแล้ว
แม้จะยังไม่ได้นำสืบ(ไม่ใช่กรณีแนบสำเนามาท้ายฟ้อง อย่างฎีกาที่ 4297/2530ครับ)
ที่จำเลยฎีกาว่า จะลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180
ไม่ได้ เพราะจำเลยมิได้นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล นั้น
ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยยังมิได้นำสืบ แต่ก็ได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล
แล้ว คือ ส่งเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเดิมมี 2 หลักฐาน จำเลยส่งแสดงว่ามีหลักฐาน
เดียว จึงเป็นการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล ต้องด้วยบทบัญญัติ
มาตรา 180 แล้ว
ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราครับ


 จาก follies of othersใ€‚
 พุธ, 7/9/2554
 เวลา :
13:05
 IP:
101.66.57.150

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       hublot watches http://www.tobuywatches.com/chopard.html air king watches.


 จาก video diablo 3
 พฤหัสบดี, 8/9/2554
 เวลา :
08:24
 IP:
101.66.57.122

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       eu armory wow widow Lady Hillary will soon be faced http://www.inwowgold.com/ wow gold prices wow europe gold http://www.inwowgold.com/power-leveling/ power leveling inherited a series of rectangular best wow gold guide.


 จาก cartier pasha watches
 จันทร์, 26/9/2554
 เวลา :
12:29
 IP:
101.66.62.128

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       watches for sale http://www.watchescode.org/ replica watches pre owned watches.

คำถามนี้มีทั้งหมด 4 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006