นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ ม.180

จาก Sutas
พฤหัสบดีที่ , 9/8/2550
เวลา : 12:11
 IP:

203.99.252.249
อ่านแล้ว = 11673 ครั้ง
       รบกวนอาจารย์ช่วยสรุปหลักเกณฑ์ ใน หน้า 24 ฎีกาที่ 305/2508 เทียบกับ ฎีกาที่ 4297/2530 ต่างกันอย่างไร ขอบคุณครับ


 จาก tui-na100.com
 พฤหัสบดี, 9/8/2550
 เวลา :
13:27
 IP:
58.9.198.90

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณSutasครับ
เอาฎีกาเต็มมาให้ดูจะได้เห็นชัด ๆครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 305/2508
โจทก์
นายพรชัย แสงชัจจ์
จำเลย
นายสง่า วัชราภรณ์ ที่ 1 นายจวน ขำศรีบุศ ที่ 2

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91, 180, 264, 265, 266, 268
กฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 71, 157, 222, 224, 225, 227
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 89 วรรค 3

โจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า จำเลยบังอาจสมคบกันทำผิดกฎหมาย
คือ โจทก์ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินจำเลยที่ 1 ไป 4,000 บาท ต่อมาโจทก์ชำระ
ต้นเงินให้จำเลยที่ 1 ไปแล้ว 2,500 บาท จำเลยที่ 1 ได้บันทึกในช่องว่างของ
สัญญาข้อ 4-5 ว่าได้ชำระต้นเงินกู้แล้วสองพันห้าร้อยบาท ตั้งแต่วันที่ 9
สิงหาคม 2500 จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ โจทก์เขียนว่าชำระแล้วและลงชื่อโจทก์ไว้
ต่อมาจำเลยที่ 2 รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาล
จังหวัดศรีสะเกษเรียกต้นเงิน 4,000 บาท และดอกเบี้ย โดยคัดสำเนาหนัง
สือสัญญากู้แนบท้ายฟ้องด้วย ก่อนโจทก์ยื่นคำให้การจำเลยได้ร่วมกันส่ง
สัญญากู้ต่อศาล ครั้นวันที่ 21 มิถุนายน 2501 จำเลยที่ 2 ยื่นบัญชีระบุพยาน
อ้างสัญญากู้และเบิกความต่อศาลว่า ไม่เคยมีการขีดเขียนข้อความใด ๆ ลง
ในระหว่างข้อ 4-5 ของสัญญา ศาลจังหวัดศรีสะเกษและศาลอุทธรณ์ฟัง
ข้อเท็จจริงว่า จำเลยใช้ยาลบหมึกลบข้อความบันทึกการชำระเงินซึ่งเขียนไว้
ในสัญญากู้ออก พิพากษาให้โจทก์ใช้ต้นเงิน 1,500 บาทปรากฏตามสำนวน
คดีแพ่งแดงที่ 110/2501 ทั้งนี้ โดยจำเลยได้ร่วมกันหรือร่วมกับผู้อื่น
ปลอมแปลงเอกสารหนังสือสัญญากู้และปลอมหลักฐานเอกสารชำระเงิน ซึ่ง
เป็นเอกสารสิทธิโดยจำเลยสมคบกันเอายาลบหมึกลบข้อความเกี่ยวกับการ
ชำระเงินซึ่งจำเลยที่ 1 บันทึกไว้และลบข้อความและลายมือชื่อโจทก์ออก โดย
เอาอากรแสตมป์ปิดทับรอยลบนั้นเสีย แล้วเอาสัญญากู้ฟ้องเรียกเงิน 4,000 บาท
จากโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการตัดทอนหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร
สิทธิอันแท้จริงโดยเจตนาทุจริต และน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ และเพื่อให้
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษหลงเชื่อว่าสัญญากู้ตามฟ้องเป็นสัญญากู้เงิน
ที่มีต้นเงิน 4,000 บาท ระหว่างวันที่ 13 ถึง 21 มิถุนายน 2501 เวลากลางวัน
โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยส่งสัญญากู้ที่แท้จริง จำเลยทั้งสองสมคบกันใช้
หรืออ้างเอกสารสิทธิปลอม โดยส่งสัญญากู้ซึ่งปลอมแล้วต่อศาลเป็นพยาน
ต่อมาโจทก์เบิกความเท็จต่อศาลว่าไม่เคยขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงไปซึ่ง
ความจริงมีการบันทึกชำระต้นเงิน 2,500 บาท และจำเลยได้สมคบกันนำสืบ
หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีแพ่ง ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81, 91,177, 180, 264, 265, 266, 268
จำเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมกันหรือร่วมกับผู้อื่น
ทำการปลอมแปลงเอกสาร แล้วร่วมกันใช้โดยรู้ว่าปลอมแปลงแสดงพยาน
หลักฐานอันเป็นเท็จในข้อสำคัญในการพิจารณาคดี ผิดมาตรา 83, 91, 264,
265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 265 บทหนัก จำคุกคนละ 1 ปี
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยที่ 1, 2 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงโดยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ผู้พิจารณาคดีนี้อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้
จำเลยที่ 2 ตายในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คดีสำหรับจำเลยที่ 2
ระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(1) คงพิจารณา
พิพากษาเฉพาะจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียวต่อไป
ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 นั้น ถ้าโจทก์
ฟ้องและนำสืบปรากฏการลบบันทึกชำระหนี้ในเอกสารหมาย จ.1 เมื่อไม่อาจจะ
ปรับเอาเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร (บันทึกชำระหนี้) ทั้งฉบับหรือปลอม
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร (สัญญากู้) ได้ เพราะเป็นเอกสารสิทธิต่างฉบับ
กันแล้ว ก็ต้องพิจารณาตามคำฟ้องของโจทก์ต่อไปว่าจะปรับเข้ากับการ "ฯลฯ
ตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง ฯลฯ" อันเป็น
ผิดฐานปลอมเอกสารเช่นกัน ดังมาตรา 264 บัญญัติไว้ เป็นกรรมหนึ่งองค์
ความผิดหนึ่งอีกหรือไม่
เอกสารหมาย จ.1 มีเอกสารสิทธิที่แท้จริงอยู่ 2 เรื่อง คือหนังสือสัญญา
กู้เงินกับบันทึกการชำระหนี้เงินกู้รายนี้บางส่วนเกี่ยวพันกัน ถ้าจำเลยลบบันทึก
ชำระหนี้ออกจากเอกสารหมาย จ.1 เอกสารหมาย จ.1 ก็จะมีหนังสือสัญญา
กู้อันเป็นเอกสารแท้จริงเหลืออยู่เพียงเรื่องเดียว การที่จำเลยลบบันทึกชำระหนี้
ออกเพื่อให้โจทก์หรือศาลจังหวัดศรีสะเกษหลงเชื่อว่าเอกสารหมาย จ.1 มี
หนังสือสัญญากู้เงินเพียงเรื่องเดียวซึ่งไม่เคยผ่อนชำระหนี้กันเลย เป็นการ
ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่จริง ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่
เห็นว่า จำเลยลบบันทึกการชำระเงินในเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งแท้จริงมี 2 เรื่อง
ให้หลงเชื่อว่ามีเพียงเรื่องเดียว เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 264
ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานปลอม
เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 ศาลจะลงโทษตาม
มาตรา 188 ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงต่างกับฟ้องและโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
และจะลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 268 ก็ไม่ได้เพราะจำเลยไม่ได้
ปลอมเอกสาร ศาลฎีกาเห็นว่าไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะฎีกาข้อเหล่านี้ตกไปโดย
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นผิดฐานปลอมเอกสารแล้ว
ที่จำเลยฎีกาว่า จะลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180
ไม่ได้ เพราะจำเลยมิได้นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล นั้น
ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยยังมิได้นำสืบ แต่ก็ได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล
แล้ว คือ ส่งเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเดิมมี 2 หลักฐาน จำเลยส่งแสดงว่ามีหลักฐาน
เดียว จึงเป็นการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล ต้องด้วยบทบัญญัติ
มาตรา 180 แล้ว
ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ข้อ 3, 6, 8 เคลือบคลุมนั้นศาลฎีกาเห็นว่า
โจทก์บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 180, 264 ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานที่พอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว และจำเลย
ก็นำสืบต่อสู้ได้ถูกต้อง ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม
ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานรู้เห็นว่าจำเลยปลอมเอกสาร
ศาลฎีกาเห็นว่า การปลอมเอกสารซึ่งอยู่ในความยึดถือของจำเลยย่อมมีโอกาส
ทำได้ในที่ลับเป็นการยากที่จะมีประจักษ์พยาน โจทก์จึงมีแต่พยานประพฤติเหตุ
บ่งว่าจำเลยเป็นผู้ปลอม ไม่ผิดตัว ย่อมฟังลงโทษจำเลยได้
ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคำเบิกความของนายธงชัยขัดต่อเหตุ
เป็นพิรุธฟังไม่ได้ เท่ากับเอาคำพยานจำเลยมาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็น
ว่าศาลชั้นต้นมิได้ทำเช่นนั้นหากแต่ฟังว่า ข้อแก้ตัวของจำเลยที่มีนายธงชัยเป็น
พยานนั้นฟังเป็นความจริงไม่ได้
ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์นำพยานเข้าสืบแก้พยานจำเลย
อีกครั้งหนึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ปรากฏว่า จำเลยปลอมเอกสาร
จำเลยปฏิเสธ เมื่อโจทก์สืบพยานในประเด็นจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารแล้ว
จำเลยก็นำพยานเข้าสืบแก้แล้วอ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานเพิ่มเติมเพื่อตรวจ
พิสูจน์ว่า ด้านหน้าเอกสาร จ.1 ได้มีรอยลอกอากรแสตมป์ออกหรือไม่ และ
ด้านหลังมีรอยลบข้อความบางประการหรือเปล่า ซึ่งข้อที่จะนำสืบพยาน
ผู้เชี่ยวชาญนี้ พยานจำเลยไม่ได้เบิกความถึงมาก่อนเลย และโจทก์ก็ไม่รู้ว่า
จำเลยจะนำสืบประเด็นเช่นนี้ ศาลชั้นต้นอาศัยความยุติธรรมให้โจทก์นำสืบ
แก้ประเด็นที่จำเลยขอให้ตรวจพิสูจน์เอกสารศาลฎีกาเห็นว่า ศาลชั้นต้นมี
อำนาจทำได้โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 วรรค 3
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เป็นกระบวน
พิจารณาที่ชอบ
ส่วนฎีกาจำเลยในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทุกแง่ทุกมุมประกอบด้วยเหตุผลอันมั่นคง
แน่นแฟ้น ฟังเป็นยุติมานั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืนในคดีส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1

( อินท์ อุดล - โพยม เลขยานนท์ - ห้วน ประชาบาล )

ดูจากข้อความด้านล่างก็จะเห็นได้ว่า ฎีกานี้นั้น ข้อเท็จจริงมีการส่งหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลแล้ว
แม้จะยังไม่ได้นำสืบ(ไม่ใช่กรณีแนบสำเนามาท้ายฟ้อง อย่างฎีกาที่ 4297/2530ครับ)
ที่จำเลยฎีกาว่า จะลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180
ไม่ได้ เพราะจำเลยมิได้นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล นั้น
ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยยังมิได้นำสืบ แต่ก็ได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล
แล้ว คือ ส่งเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเดิมมี 2 หลักฐาน จำเลยส่งแสดงว่ามีหลักฐาน
เดียว จึงเป็นการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล ต้องด้วยบทบัญญัติ
มาตรา 180 แล้ว
ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราครับ


 จาก follies of othersใ€‚
 พุธ, 7/9/2554
 เวลา :
13:05
 IP:
101.66.57.150

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       hublot watches http://www.tobuywatches.com/chopard.html air king watches.


 จาก video diablo 3
 พฤหัสบดี, 8/9/2554
 เวลา :
08:24
 IP:
101.66.57.122

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       eu armory wow widow Lady Hillary will soon be faced http://www.inwowgold.com/ wow gold prices wow europe gold http://www.inwowgold.com/power-leveling/ power leveling inherited a series of rectangular best wow gold guide.


 จาก cartier pasha watches
 จันทร์, 26/9/2554
 เวลา :
12:29
 IP:
101.66.62.128

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       watches for sale http://www.watchescode.org/ replica watches pre owned watches.


 จาก 20161104caihuali
 ศุกร์, 4/11/2559
 เวลา :
11:59
 IP:
23.228.77.179

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
      

coach outlet store


coach outlet online


michael kors outlet clearance


valentino shoes


nba jerseys


oakley sunglasses


polo ralph lauren


ferragamo shoes


prada shoes


longchamp handbags


coach outlet online


ed hardy tshirts


tory burch outlet


true religion outlet


rolex watches


ralph lauren outlet


mbt shoes outlet


cazal sunglasses


polo ralph lauren


cheap football shirts


fitflops outlet


canada goose jackets


oakley sunglasses


true religion outlet uk


tory burch outlet


nike air huarache


cartier watches


michael kors outlet


coach outlet online


instyler


swarovski outlet


rolex watches for sale


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet


nike air max uk


marc jacobs outlet


burberry outlet store


jordan pas cher


mulberry handbags


ralph lauren outlet


pandora jewelry


prada outlet


christian louboutin online


ugg outlet


gucci outlet online


converse shoes sale


tiffany and co


tory burch outlet online


ferragamo shoes


cheap uggs


cheap nfl jerseys


ray-ban sunglasses


mulberry handbags


canada goose jackets


longchamp pliage


ralph lauren uk


timberland shoes


rolex watches for sale


air force 1 shoes


lululemon uk


nfl jerseys wholesale


the north face jacket


ugg boots


fitflops shoes


louis vuitton sunglasses


abercrombie and fitch


coach outlet


fitflops sale


ugg canada


canada goose outlet


fitflops clearance


hollister canada


michael kors factory outlet


ugg boots


bottega veneta outlet


adidas nmd


nike foamposite


canada goose jackets


lululemon outlet


longchamp bag


adidas uk


coach outlet


tory burch outlet


nike air max 2015


tods outlet


canada goose outlet


lebron shoes


new balance outlet


tiffany and co jewelry


louis vuitton bags


coach outlet


juicy couture outlet


true religion uk outlet


longchamp outlet online


louis vuitton uk


oakley sunglasses sale


christian louboutin shoes


ferragamo outlet


uggs outlet


ray ban sunglasses


beats headphones


reebok outlet store


tiffany jewelry


louis vuitton outlet


michael kors handbags


coach outlet


ugg boots


canada goose outlet


ralph lauren polo


longchamp handbags


thomas sabo uk


louis vuitton outlet


hollister


adidas nmd runner


michael kors outlet


uggs outlet


coach outlet


ugg boots clearance


oakley sunglasses


ugg boots


ugg boots


cheap nba jerseys


tory burch outlet online


fred perry polo shirts


ray ban sunglasses


michael kors uk


hollister clothing


nike air force 1


michael kors outlet


louis vuitton outlet


ralph lauren polo shirts


hermes belt


moncler jackets


nike outlet store


adidas uk store


cheap uggs


pandora outlet


michael kors canada


michael kors outlet


true religion jeans


nike roshe run shoes


louis vuitton bags


nike blazer pas cher


polo ralph lauren


ferragamo outlet


louis vuitton sunglasses for women


nba jerseys


uggs on sale


swarovski outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


mulberry handbags


nike outlet


louis vuitton outlet online


hermes outlet store


coach outlet


michael kors outlet clearance


air max 90


lululemon outlet


louis vuitton handbags


ralph lauren polo


tods outlet online


ugg outlet


louboutin pas cher


prada sunglasses


salomon shoes sale


fitflop clearance


longchamp pliage


oakley sunglasses wholesale


ray-ban sunglasses


uggs on sale


cheap uggs


canada goose uk


longchamp solde


coach outlet


louis vuitton handbags


uggs outlet


north face jacket


uggs on sale


swarovski uk


longchamp pliage


nike air force 1


cartier watches for sale


christian louboutin uk


links of london jewellery


rolex uk


yeezy boost


prada outlet


moncler jackets


louis vuitton outlet


the north face jacket


adidas nmd runner


coach outlet store


louis vuitton handbags


basketball shoes


adidas nmd


kate spade uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


north face jacket


20161104caihuali


 จาก chenlina
 ศุกร์, 25/11/2559
 เวลา :
09:09
 IP:
192.200.218.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
       chenlina20161125

adidas originals


true religion outlet


moncler uk


rolex watches


cheap adidas shoes


burberry outlet


canada goose jackets


north face jackets


michael kors


ugg boots


adidas trainers


nhl jerseys cheap


abercrombie and fitch


ralph lauren polo


oakley sunglasses


ugg outlet


cheap jordans


nike outlet


louis vuitton


cheap uggs


los angeles clippers jerseys


mbt outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


north face


ugg boots paris


canada goose jackets


louis vuitton uk


louboutin shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


christian louboutin heels


ray ban sunglasses


uggs on sale


new england patriots jerseys


ray ban sunglasses


tiffany and co


coach factory outlet


jordans for sale


supra sneakers


adidas nmd shoes


polo ralph lauren


oklahoma city thunder jerseys


uggs


air jordans


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors


mont blanc pen


louis vuitton outlet


ugg boots


scarpe hogan


canada goose


cheap mlb jerseys


uggs outlet


adidas nmd


ugg sale


ugg boots


fitflops sale clearance


coach outlet


moncler uk


oakley store


cheap ugg boots


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordan shoes


ugg boots


uggs outlet


uggs outlet


tods shoes


moncler jacket


pandora charms


retro jordans


louis vuitton handbags


hermes handbags


gucci outlet


tory burch outlet


golden state warriors jerseys


uggs pas cher


canada goose


burberry scarf


gucci outlet store


rolex watches


oakley sunglasses


uggs outlet


ugg outlet


tory burch outlet


pandora uk


celine outlet


coach outlet


gucci outlet


nike nfl jerseys


michael kors outlet


fitflops sale clearance


louis vuitton outlet


mbt shoes


louis vuitton outlet stores


canada goose outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


tory burch handbags


coach outlet online


ugg uk


louis vuitton outlet


mcm bags


canada goose outlet


pittsburgh steelers jerseys


jordan pas cher


coach outlet


nike tn pas cher


replica watches


canada goose outlet


louis vuitton


uggs on sale


ray ban wayfarer


rolex watches outlet


seattle seahawks jerseys


louis vuitton outlet


coach outlet


canada goose


louis vuitton


coach outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


roshe run flyknit


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


moncler


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


cheap jordans


replica watches for sale


adidas yeezy


louboutin uk


canada goose pas cher


fitflop shoes


gucci handbags


coach factory outlet


denver broncos jerseys


louboutin shoes


timberland outlet


ugg boots


mlb jerseys


canada goose jackets


hollister kids


ray ban sunglasses


adidas shoes


ugg boots


true religion jeans


ed hardy clothing


jordan retro


cheap toms shoes


sac louis vuitton


kate spade outlet


fitflops


true religion uk


celine handbags


louis vuitton


ralph lauren outlet


chanel outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


coach outlet store online


canada goose jackets


uggs australia


moncler jackets


boston celtics jerseys


prada outlet


ugg slippers clearance


oakley sunglasses


christian louboutin heels


nike roshe run


toms shoes


louis vuitton


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


moncler pas cher


toms outlet


coach outlet online


coach canada


moncler jackets


longchamp outlet


roshe run


michael kors handbags


coach outlet


true religion jeans


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


toms shoes outlet


mont blanc pens


true religion outlet


uggs uk


louis vuitton


cheap uggs


canada goose outlet


timberland boots


michael kors uk


retro jordans


gucci outlet


christian louboutin paris


toms shoes


ugg outlet


michael kors


chanel outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


ugg australia


air jordans


ugg uk


coach outlet


ugg outlet


coach outlet


louis vuitton handbags


adidas nmd


coach outlet store online


ugg outlet


nike air max


cheap uggs


fitflop sandals


louboutin outlet


coach factory outlet


true religion jeans


gucci outlet


pandora jewelry


ugg australia


timberland boots


minnesota vikings jerseys


kate spade


uggs sale


louis vuitton handbags


pandora charms


nike roshe run


hermes bags


oakley sunglasses


ugg boots


burberry handbags


fitflops


nike air max pas cher


prada outlet


ugg slippers


ray ban sunglasses


adidas yeezy


ugg uk


tiffany jewelry


ralph lauren polo


ray ban glasses


kate spade


christian louboutin shoes


christian louboutin pas cher


moncler


ray ban glasses


the north face jackets


coach outlet


adidas yeezy boost


louis vuitton outlet


prada handbags


louis vuitton


moncler paris


hollister clothing


ugg boots


giuseppe zanotti


replica watches


ugg outlet


cheap ugg boots


ugg outlet


oakley sunglasses


cleveland cavaliers jerseys


canada goose sale


cheap basketball shoes


chaussures louboutin


ray ban pas cher


seattle seahawks jerseys


jordan femme


cheap jordans


ray ban sunglasses uk


ray ban sunglasses


ugg boots


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors bags


kate spade outlet


ugg boots


ray bans


michael kors outlet


adidas outlet online


hollister clothing


nike air max uk


nike outlet


abercrombie kids


michael kors canada


coach outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton


nike trainers


tommy hilfiger outlet


coach factory outlet


burberry outlet


ugg boots


ugg outlet


new york knicks jerseys


the north face


coach outlet online


ugg boots


red bottom shoes


michael kors outlet online sale


canada goose jackets


ralph lauren


canada goose outlet


beats by dre


gucci outlet


michael kors handbags


tiffany and co


ugg boots


michael kors outlet


michael kors outlet


louis vuitton canada


pandora jewelry


cheap jordans


canada goose sale


fitflops


cheap jerseys


air max sale


ugg boots


true religion jeans


canada goose outlet


nba jerseys


ugg boots canada


chicago bulls jerseys


dallas mavericks jerseys


uggs outlet


timberland shoes


louboutin outlet


ugg boots


ugg boots


pandora jewelry official site


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


louis vuitton outlet


louis vuitton


ugg boots


hollister clothing


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


tommy hilfiger outlet


longchamp bags


north face jackets


gucci uk


ugg boots


mont blanc pens


oakley sunglasses canada


washington wizards jerseys


ugg uk


nhl jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


toms wedges


adidas superstar


uggs outlet


ray ban sunglasses


fitflops


ugg outlet


christian louboutin sale


uggs outlet


tory burch handbags


michael kors outlet


coach handbags


mulberry handbags


polo ralph lauren


uggs sale


rolex watches


cheap nba jerseys


nike air max


christian louboutin sale


miami heat jerseys


ugg boots


coach factory outlet


hollister outlet


louis vuitton


abercrombie


michael kors handbags


canada goose


uggs clearance


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose


cincinnati bengals jerseys


ray ban sunglasses


ugg italia


cheap jordans


adidas yeezy 350


rolex watches


canada goose


michael kors outlet


longchamp pas cher


oakley vault


nike outlet store


louis vuitton outlet


ray ban wayfarer


true religion jeans


ugg boots


louis vuitton outlet


coach outlet store online clearances


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


louboutin shoes


toms sale


chenlina20161125


 จาก Sjcg123
 อาทิตย์, 27/11/2559
 เวลา :
09:45
 IP:
103.72.4.50

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 7
      

ugg store


Toms Outlet Online


nike joggesko


Coach Bags On Sale


chaussure basket homme


goedkope nike air max


portafoglio michael kors


Ugg Femme Pas Cher


fitflops sale uk


Nike Zapatos


Ugg Boots On Clearance


moncler jacket sale


australia uggs outlet


newest lebron shoes


Pandora Official Website


sac coach soldes


moncler girls


Negozi Pandora


pandora beads


nike sb stefan janoski


Nike Online Store


Veste Moncler Pas Cher


ugg boots for women


Ugg Button


ugg clearance


nike mercurial soccer cleats


uggs for cheap


Moncler Sale


reebok running shoes


Chaussure Nike Pas Cher


Ray ban sale online


Anelli Pandora


ugg outlet online


abercrombie and fitch store


Canada Goose Outlet


Lebron 13


Nike Air Jordan 11


Cheap Michael Kors


uggs outlet


prada outlet


moncler coats for women


Original Ugg Boots


pandora outlet store


new yeezy shoes


pandora bracelet charms


Nike Store


adidas schoenen


hogan scontate


nike air


Air Huarache


Ugg boots Sale


chaussure Nike homme


Pandora Beads And Charms


zapatilla adidas


Timberland skor


cheap christian louboutin


nike air jordan pas cher


adidas store


womens nike air max


pandora jewelry store


Jordan Store


Doudoune Moncler Solde


sac a main michael kors


pandora charm bracelet sale


longchamp tote bag


ugg boots outlet online


Ugg Pas Cher Femme


Canada Goose Sale


nike damenschuhe


michael kors bags outlet


nike sportschuhe


louboutin heels


toms shoes outlet


nike shoes


nike sportschuhe damen


christian louboutin outlet


Sheepskin Ugg Boots


Ugg Grise Pas Cher


pandora rings


Doudoune Moncler Pas Cher


new pandora charms


air jordan


nike jordan shoes


hyperdunk 2014


Doudoune Femme Pas Cher


ugg boots cheap


Womens Ugg Boots


air force one pas cher


toms sale


Soccer Boots Outlet nike


Canada Goose Official Site


ugg factory outlet


uggs for women


converse store


nfl store


Air Max 90


billige nike sko


nike free


Ugg Noir Pas Cher


Toms Shoes For Women


Moncler Jacket Womens


Moncler Outlet Online


chaussures de foot pas cher


scarpe nike


Orecchini Pandora


cheap uggs


adidas outlet


nike air schuhe herren


Moncler Store


nike schuhe günstig


Ugg Classic Tall


longchamp bags on sale


ray ban wayfarer eyeglasses


Uomo Hogan


Ugg Homme Pas cher


botas de futbol


nike chaussures


canada goose kensington


Jordan Schoenen


canada goose jacket outlet


Soldes Ugg


Moncler Soldes


Chestnut Ugg Boots


retro jordans for cheap


Doudoune Moncler Pas Cher


adidas outlet stores online


Bottes Ugg Femme Pas Cher


zapatos de futbol nike


cheap uggs for women


Canada Goose Sale Outlet


pandora online


cheap air max outlet


Air Jordan News


vans shoe store


canada goose jackets for women


Uggs Pas Cher Soldes


nike tn pas cher


religion store


moncler outlet


canada goose vest


Botte Ugg Femme


official NHL jerseys


australia uggs outlet


michael kors handbags on sale


Bottes Ugg Pas Cher


nike sneakers


Nike Factory Store


Adidas Shoes Discount Marketplace


nike air max running shoes


cheap nike air max


ugg boots classic


chaussures nike pas cher


Doudoune Moncler Site Officiel


Veste Moncler Femme


Air Jordan Release Date


scarpe hogan outlet


tru religion jeans


zapatillas running


huarache sneakers


Ugg Outlet Online Store


adidas kläder


cheap real uggs


Doudoune Femme Pas Cher


Uggs Outlet Store


canada goose online store


Boutique Ugg


Sneakers Nike


new jordan releases


coach factory outlet online


zapatillas nike baratas


canada goose jackets on sale


canada goose sale online


Jordan Future


canada goose coats


hogan rebel donna


Jordan Sneakers For Sale


Canada Goose Online


oakley sunglasses clearance


23 is back


1127Sjcg


 จาก chenlixiang
 ศุกร์, 23/12/2559
 เวลา :
15:56
 IP:
192.200.218.252

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 8
      

chaussures ugg


abercrombie & fitch kids


retro jordan shoes


christian louboutin shoes


uggs outlet


cheap ray ban sunglasses


lunettes ray ban


ralph lauren polo


louis vuitton outlet stores


adidas shoes


kate spade handbags


the north face outlet


fitflops sale clearance


pandora bracelet


ray ban eyeglasses


moncler sale


moncler tracksuit


mont blanc ballpoint pen


ray ban sunglasses


new england patriots jerseys


canada goose coats


louis vuitton outlet stores


louis vuitton outlet stores


doudoune canada goose


nike air max 95


ugg canada


hermes outlet


coach factory outlet


longchamp handbags


adidas yeezy boost 350


michael kors handbags


prada handbags


tiffany and co jewelry


louis vuitton purses


gucci outlet online


true religion jeans


jordan femme


oakley vault


mlb jerseys


air jordan shoes


coach outlet online


the north face outlet


michael kors outlet online


tiffany & co


cheap ray ban sunglasses


toms outlet


canada goose clothing


tiffany and co


louis vuitton handbags clearance


michael kors outlet online


michael kors handbags


air jordan


cheap louis vuitton bags


louis vuitton handbags


toms wedges


canada goose outlet


adidas originals zx flux


oakley sunglasses


coach outlet online


mbt shoes clearance


ugg boots sale


louis vuitton outlet online


kate spade handbags outlet


ugg outlet online


ralph lauren outlet online


nike air max pas cher


jordan retro


coach outlet online


louboutin uk


nike roshe run


michael kors outlet online sale


ray ban glasses


canada goose outlet


tiffany bracelet


cheap ray ban sunglasses


uggs outlet online


polo ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


cleveland cavaliers jerseys


pandora rings


louis vuitton handbags cheap


los angeles clippers jerseys


gucci handbags


hollister clothing


ugg boots


boston celtics jerseys


oakley sunglasses outlet


moncler coats


michael kors outlet online


cheap oakley sunglasses


adidas nmd r1


ralph lauren polo


burberry handbags


louis vuitton handbags


coach outlet store online


ugg boots clearance


canada goose online


fitflops


coach handbags


canada goose jackets


ugg clearance


giuseppe zanotti sneakers


louis vuitton bags


ralph lauren polo shirts


hollister kids


fitflop sandals


minnesota vikings jerseys


kate spade outlet


true religion outlet


tory burch outlet online


cheap toms shoes


hollister clothing store


hockey jerseys


coach outlet store online clearances


adidas outlet store


toms shoes outlet


tory burch outlet


louis vuitton usa


ralph lauren polo outlet


coach outlet store online


replica rolex watches


cincinnati bengals jerseys


adidas yeezy boost 350


pandora jewelry outlet


moncler outlet


ugg boots


ralph lauren kids


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


ray ban glasses


celine bags


golden state warriors jerseys


oakley sunglasses outlet


fitflop shoes


ugg outlet store


rolex watches outlet


canada goose sale


air max 90


michael kors handbags


ralph lauren shirts


coach outlet online


ugg australia


moncler sale


cheap uggs


ugg outlet


oakley sunglasses canada


coach outlet


supra sneakers


ugg classic


oakley sunglasses outlet


canada goose outlet


north face


cheap ugg boots


nike roshe run 3


christian louboutin pas cher


coach outlet online


louis vuitton outlet


montblanc pen


toms shoes


adidas superstar


coach outlet online


abercrombie kids


jordan shoes


coach factory outlet online


nike roshe run flyknit


christian louboutin sale


polo ralph lauren


ugg outlet store


gucci handbags


moncler outlet


adidas trainers


true religion jeans


cheap nba jerseys


abercrombie kids


michael kors outlet


mbt outlet store


ugg boots outlet


coach outlet online


cheap jerseys


ugg outlet uk


ugg boots


ed hardy clothing


stivali ugg


ralph lauren


air jordan shoes


fitflops shoes


uggs on sale


christian louboutin outlet


ugg uk


mont blanc ballpoint pens


canada goose jackets


polo shirts


nike outlet store


mlb jerseys cheap


pandora charms


seattle seahawks jerseys


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


nike basketball shoes


louis vuitton


ugg outlet online


uggs pas cher


ugg boots outlet


hollister kids


montblanc pens


timberland boots


louis vuitton handbags


gucci outlet online


canada goose outlet


ugg outlet online


adidas superstar


coach outlet store online


oklahoma city thunder jerseys


ray ban sunglasses


sac longchamp


coach outlet


louis vuitton handbags


michael kors outlet online


ugg boots


louis vuitton wallet


cheap ugg boots


ugg boots


cheap ugg boots


rolex watches


canada goose jackets


polo ralph lauren


gucci outlet


michael kors outlet clearance


louis vuitton handbags


canada goose jackets clearance


gucci belts


louis vuitton


gucci belts


canada goose outlet


replica watches


ray ban outlet


michael kors handbags


ugg australia


louboutin shoes


michael kors handbags


michael kors handbags clearance


washington wizards jerseys


timberland outlet


red bottoms


discount rolex watches


oakley vault


coach factory outlet


kate spade sale


ray ban glasses


adidas nmd shoes


the north face


coach outlet


ugg boots


ray ban sunglasses outlet


oakley vault


seattle seahawks jerseys


ugg boots


dallas mavericks jerseys


ray ban sunglasses cheap


borse louis vuitton


michael kors outlet clearance


michael kors outlet


timberland boots outlet


ugg boots


cheap tory burch handbags


hermes scarf


san antonio spurs jerseys


christian louboutin shoes


rolex watches for sale


ugg outlet


air max sale


true religion jeans


adidas nmd


ugg boots outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses outlet


nike tn pas cher


oakley sunglasses cheap


michael kors outlet


tod's shoes outlet


celine outlet


moncler tracksuit


louboutin femme


nike trainers sale


doudoune moncler


tommy hilfiger outlet


true religion


nike roshe run


cheap ray ban sunglasses


ray ban wayfarer


uggs outlet


canada goose jackets


jordan shoes


canada goose parka


fitflop uk


true religion outlet


coach factory outlet


canada goose outlet


polo outlet


hilfiger jeans


polo ralph lauren


louis vuitton outlet online


gucci outlet online


canada goose outlet


polo ralph lauren uk


cheap jordans


mcm outlet


michael kors outlet clearance


coach factory outlet


mont blanc


michael kors outlet


louis vuitton sac


longchamp le pliage


ugg outlet


nfl jerseys


louboutin outlet


oakley sunglasses


hollister kids


michael kors outlet


christian louboutin shoes


ugg boots outlet


louis vuitton purses


jordan 11


cheap jordans


ralph lauren outlet


chanel handbags


the north face jackets


coach factory outlet


louis vuitton pas cher


michael kors bags


beats by dre


coach outlet


adidas yeezy 350 v2


christian louboutin sale


pandora rings


christian louboutin sale


pittsburgh steelers jerseys


true religion jeans outlet


ugg boots


louis vuitton outlet


chanel outlet


ugg boots sale


canada goose coats


ugg boots uk


louis vuitton outlet online


louis vuitton outlet stores


pandora bracelet


denver broncos jerseys


air max thea


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton bags


canada goose jackets


coach factory outlet online


michael kors handbags clearance


coach factory outlet


coach outlet store online


oakley sunglasses wholesale


ray ban glasses


chicago bulls jerseys


cheap nhl jerseys


jordan retro 7


tory burch sale


timberland boots


michael kors purses


miami heat jerseys


michael kors outlet


louis vuitton purses


ugg italia


prada outlet


ugg boots


cheap rolex watches


adidas shoes


nike outlet


scarpe hogan


coach outlet store online


coach outlet store online clearances


toms shoes


ugg outlet online


cheap oakley sunglasses


gucci bags


rolex watches


christian louboutin paris


new york knicks jerseys


uggs on sale


uggs outlet


canada goose sale


ray bans


moncler jackets


gucci handbags


fitflops


kate spade outlet


toms shoes


christian louboutin sale


uggs outlet


michael kors outlet online


louis vuitton handbags


louboutin shoes


prada sunglasses


nba jerseys shop


air jordan shoes


louis vuitton outlet


canada goose coats


adidas yeezy boost 350


louis vuitton outlet stores


adidas nmd


fitflop shoes


ray ban sunglasses


moncler pas cher


true religion


michael kors outlet clearance


2016.12.23chenlixiang


 จาก chenlixiang
 พุธ, 8/3/2560
 เวลา :
14:54
 IP:
192.200.212.245

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 9
      

oakley vault


coach outlet store online clearances


ray ban glasses


ralph lauren


nike air max 90


nfl jerseys


nike roshe 1


true religion outlet


ralph lauren outlet


michael kors handbags


christian louboutin heels


adidas zx 750


air max 2017


nike cortez ultra


birkenstock sandals


christian louboutin


cheap jordans


coach factory online


valentino outlet


nike air max 90


michael kors outlet online


oakley outlet


louboutin sale


michael kors handbags


ed hardy shirts


cheap jordan shoes


ray ban eyeglasses


adidas originals tubular


new balance outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


louboutin outlet


cheap ray ban sunglasses


nhl jerseys


toms shoes for women


adidas yeezy 350 boost


michael kors bags


birkenstock shoes


adidas trainers uk


coach outlet store online clearances


adidas originals uk


gucci outlet online


toms wedges


michael kors handbags


toms outlet online


christian louboutin shoes


michael kors handbags outlet


polo shirts


louboutin sneakers


adidas yeezy boost 350 v2


cheap jordan shoes


mlb jerseys wholesale


michael kors outlet online sale


chaussures le coq sportif


adidas originals shoes


adidas outlet


polo ralph lauren shirts


hollister kids


caterpillar work boots


coach outlet store online


cheap jordans


oakley sunglasses cheap


under armour shoes


air jordan shoes


michael kors outlet clearance


ralph lauren outlet


curry 3 shoes


polo ralph lauren


pandora bracelet


christian louboutin sale


michael kors outlet online


christian louboutin outlet


fitflop sandals


cheap jordans


louboutin heels


tory burch


ray ban eyeglasses


michael kors outlet online


fitflops sale


polo shirts wholesale


adidas outlet


mlb jerseys cheap


timberland store


ray ban glasses


coach factory outlet


mont blanc mountain pen


air max 2017


fitflops sale


oakley outlet


longchamp bags


pandora jewelry outlet


prada handbags


nike sb stefan janoski


coach factory outlet online


fred perry polo shirts


nike air max 2017


ralph lauren outlet


levis outlet


michael kors purses


michael kors outlet


nike air max shoes


coach outlet store online clearances


michael kors bags


michael kors purses


north face jackets


true religion outlet


hermes bags


toms wedges


coach outlet store online


cheap nfl jerseys wholesale


nike roshe run flyknit


true religion outlet


cheap oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


oakley sunglasses outlet


nike air max thea


ysl bags


ray ban sunglasses sale


nike free run flyknit


oakley sunglasses outlet


air jordan shoes


nike air max


coach factory online


oakley sunglasses


coach factory outlet


cheap mlb jerseys


kate spade outlet


cheap ray bans


nike air max 2017


polo ralph lauren shirts


adidas nmd xr1


christian louboutin shoes


polo ralph lauren outlet


pandora charms


prada outlet


jordan shoes


adidas yeezy


columbia shoes women


oakley sunglasses outlet


nike blazer sneakers


michael kors handbags clearance


pandora bracelet


longchamp outlet


calvin klein jeans


montblanc pen


nike shoes


tory burch handbags


coach outlet store online


longchamp purse


ecco boots


adidas trainers shoes


timberland uk


vans store


prada sunglasses


nhl jerseys wholesale


true religion jeans


fitflops sale clearance


tiffany and co jewelry


true religion jeans outlet


ray ban sunglasses


oakley outlet


longchamp handbags


roshe run shoes


true religion outlet


nike huarache black


coach outlet


lebron 13 shoes


the north face jackets


adidas nmd black


pandora outlet store


ralph lauren outlet


air jordan


oakley sunglasses sale


cheap oakley sunglasses


christian louboutin boots


burberry outlet


adidas trainers


adidas outlet store


coach outlet online


michael kors handbags


jordan shoes


ralph lauren shirts


cheap ray ban sunglasses


ed hardy jeans


lee jeans wholesale


burberry sale


cheap oakley sunglasses


longchamp outlet


burberry handbags


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


fila shoes outlet


ferragamo outlet


supra footwear


coach outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet clearance


oakley vault


ralph lauren polo


le coq sportif usa


converse sneakers


michael kors handbags


nike trainers uk


parker jotter ballpoint pens


pony outlet


reebok sneakers


converse outlet


birkenstock shoes


hermes outlet


mac cosmetics outlet


mcm bags


mbt outlet


nike outlet online


christian louboutin sneakers


kate spade handbags


ray ban outlet


coach outlet online


michael kors bags


fitflops shoes


ray ban aviators


nike air force 1 high


cheap oakley sunglasses


burberry scarf


montblanc pen


toms outlet


nike roshe flyknit


coach outlet store online


polo ralph lauren uk


coach outlet store online


snapback hats


michael kors handbags


oakley sunglasses discount


beats by dre headphones


cheap mlb jerseys


toms outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


louboutin outlet


nike air max


oakley sunglasses sale


michael kors


michael kors outlet


kate spade purses


michael kors handbags


coach outlet


ray ban wayfarer


louboutin pas cher


true religion jeans


michael kors outlet


coach handbags


michael kors outlet online sale


adidas yeezy boost 350


adidas ultra boost uncaged


polo ralph lauren


replica rolex watches


ralph lauren outlet


fitflops sandals


hermes belt


instyle hair iron


coach outlet store online


prada shoes


ray ban wayfarer


mizuno sneakers


coach outlet store online clearances


tory burch handbags


michael kors handbags outlet


reebok classics


coach outlet store online


ray ban sunglasses


coach outlet online


true religion outlet online


adidas nmd


adidas outlet


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


michael kors outlet clearance


mcm belt


true religion sale


coach factory online


ralph lauren polo outlet


polo ralph lauren


ray ban eyeglasses


puma sneaker


nba jerseys wholesale


omega speedmaster


coach outlet


nike huarache women


2017.3.8chenlixiang

คำถามนี้มีทั้งหมด 9 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006