การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

จาก webmaster
อังคารที่ , 19/11/2556
เวลา : 14:32
 IP:

58.9.102.129
อ่านแล้ว = 11127 ครั้ง
       การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ความหมายของคำว่า “ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ ลักษณะ ๓ หมวด ๒ ว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตั้งแต่ มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๔๑ ได้บัญญัติวางหลักเกณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไว้เป็นพิเศษ แตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งทั่ว ๆไป ซึ่งมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไว้หลายประการ เช่นให้อำนาจโจทก์ที่จะเลือกฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญา หรือต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้(มาตรา ๔๐) การให้อำนาจพนักงานอัยการเรียกทรัพย์สิน หรือราคาแทนผู้เสียหายในคดีอาญาบางประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (มาตรา ๔๓ , ๔๔ , และ ๒๕๓ ) และที่สำคัญคือ การกำหนดหลักการให้การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฎในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา (มาตรา ๔๖) เป็นต้น แต่ต้องพึงระวังเป็นเบื้องต้นว่าจะนำหลักเกณฑ์พิเศษต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ไปบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเท่านั้น ดังนั้น หากมิใช่เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ย่อมไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งหมวด ๒ ว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไปบังคับใช้ได้เลย(คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๘๒/๒๕๑๙)
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องบังคับตามสิทธิเรียกร้อง อันมีมูลฐานความรับผิดเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญา กล่าวคือหากมูลเหตุการกระทำผิดอาญาใด ทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดทางแพ่งด้วย จึงจะถือได้ว่าคดีแพ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากการกระทำผิดอาญานั้น เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เช่น คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกหรือรับของโจร รวม ๙ ฐาน ที่มาตรา ๔๓ ให้อำนาจพนักงานอัยการที่ยื่นฟ้องคดีอาญามีอำนาจเรียกทรัพย์สิน หรือ ราคาแทนผู้เสียหายด้วยนั้น นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของการกระทำผิดทางอาญา ที่เป็นมูลให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดทางแพ่ง ในอันที่จะต้องคืน หรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายด้วย เพราะการกระทำผิดอาญาในฐานความผิดต่าง ๆดังกล่าว ย่อมเป็นการทำละเมิดต่อผู้เสียหาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ ด้วยอยู่ในตัว แต่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานั้น มิได้มีเพียงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ดังกล่าวเท่านั้น ความผิดอาญาฐานอื่น ๆ ที่เป็นการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด อันเข้าลักษณะเป็นการละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ ก็ถือได้ว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นคดีที่โจทก์ฟ้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องแห่งกฎหมายแพ่งโดยมิได้อาศัยมูลความผิดอาญาเลย ย่อมมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๔๕/๒๕๓๗ โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ว่า กระทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และศาลพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ คดีถึงที่สุดแล้ว ส่วนคดีแพ่งโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลอันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทางอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ จึงไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ มาใช้บังคับไม่ได้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๘๒/๒๕๑๙ คดีเดิมเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ ส่วนคดีนี้เป็นคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายด้วยการออกเช็ค อันเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่โดยไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จะนำ ป.วิ.อ.มาตรา ๔๖ มาใช้บังคับหาได้ไม่
เขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๐ ได้บัญญัติถึงเขตอำนาจศาลในการชำระคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไว้ว่า“ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้ ” ดังนั้นแม้ว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะจัดว่าเป็นคดีแพ่งซึ่งโจทก์ต้องยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่ง ดั่งทีบัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา ๒ แล้ว กฎหมายยังให้ทางเลือกแก่โจทก์ที่จะฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาได้ด้วย
ข้อสังเกต มาตรา ๔๐ ใช้คำว่า “ จะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญา . . . ” หาได้ใช้คำว่า “ศาลซึ่งมีอำนาจชำระคดีอาญา” ไม่ ดังนั้น การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระคดีนั้น ต้องเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาแล้ว กฎหมายจึงจะให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานั้นต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาได้ด้วย
การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ป.วิ.พ. มาตรา ๔๐ เพียงแต่บัญญัติให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะฟ้องจำเลยต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาได้ด้วยเท่านั้น แต่ในส่วนของการดำเนินกระบวนพิจารณานั้น มาตรา ๔๐ ได้บัญญัติต่อไปว่า “การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” กล่าวคือ แม้โจทก์จะฟ้องคดีส่วนแพ่งต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญา การพิจารณาในคดีส่วนแพ่งก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย ดังนี้
๑. โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในคดีส่วนแพ่งด้วย เว้นแต่ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ซึ่งมีคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินติดมากับฟ้องอาญา มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง จึงจะยกเว้นมิให้เรียกค่าธรรมเนียม
๒. คำให้การในคดีส่วนแพ่ง จำเลยต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธ รวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง
๓. จำเลยมีสิทธิที่จะฟ้องแย้งโจทก์ในคดีส่วนแพ่งได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๗ วรรคสาม ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๔๐
๔. คดีอาญาเมื่อจำเลยตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามมาตรา ๓๙ (๑) ศาลต้องสั่งจำหน่ายคดีอาญาเสียจากสารบบความ สำหรับคดีส่วนแพ่งจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าคดีอาญานั้นใครเป็นโจทก์ ดังนี้
ก. กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ และขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๓ ในกรณีเช่นนี้ แม้ผู้เสียหายจะเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการก็ตามเมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำผิดถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ และโจทก์ร่วมย่อมระงับไป คำขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาย่อมตกไปด้วยศาลต้องจำหน่ายคดีเสียจากระบบความ
ข. กรณีผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเอง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๘ (๒) ในกรณีเช่นนี้ แม้ความตายของจำเลยทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อ มาตรา ๓๙ (๑) ก็ตาม ก็หามีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องคดีส่วนแพ่งของผู้เสียหายไม่ ศาลคงสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะคดีส่วนอาญาเท่านั้น แต่คดีส่วนแพ่งต้องดำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยคู่ความมรณะ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔๒ ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา ๔๐ ทั้งนี้รวมทั้งกรณีที่สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ด้วย เช่นกัน
๕. คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า จำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดหรือไม่ ตาม มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ดังนั้นแม้ศาลจะพิพากษายกฟ้องในคดีส่วนอาญา คดีส่วนแพ่งศาลอาจจะกำหนดให้โจทก์ชนะคดีก็ได้
๖. ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ก่อนประทับฟ้องจำเลยไม่อยู่ในฐานะเป็นจำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม จึงไม่เป็นคู่ความที่จะมีสิทธิฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ แต่ในคดีส่วนแพ่งจำเลยมีฐานะเป็นจำเลยแล้ว ย่อมเป็นคู่ความที่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีส่วนแพ่งได้
๗. ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา คดีอาญา และคดีแพ่งต้องพิจารณา ไปตาม ป.วิ.อ. และ ป.วิ.พ. แยกต่างหากจากกัน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลในคดีแพ่งจะต้องฟังข้อเท็จจริงที่ยุติในคดีอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา๔๖ เมื่อคดีอาญายุติอย่างไร คำพิพากษาในคดีส่วนแพ่งก็ต้องฟังข้อเท็จจริงตามคดีอาญาที่ยุติแล้วนั้น คู่ความจะฎีกาข้อเท็จจริงในคดีส่วนแพ่งโต้เถียงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ แม้ว่าคดีส่วนแพ่งจะยังมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ก็ตาม
๘. ข้อเท็จจริงที่คู่ความหยิบยกขึ้นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีส่วนแพ่งจะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น มิฉะนั้นย่อมต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๒๒๕
พนักงานอัยการมีสิทธิเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย
ป.วิ.อ. มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ได้บัญญัติให้พนักงานอัยการที่ยื่นฟ้องคดีอาญา มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย ดังนี้
มาตรา ๔๓ คดีลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกหรือรับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สิน หรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย
มาตรา ๔๔ การเรียกทรัพย์สิน หรือราคาคืนตามมาตราก่อน พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคำร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญากำลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้
คำพิพากษาในส่วนเรียกทรัพย์สินหรือราคาให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาในคดีอาญา
ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๓ และ ๔๔ ดังกล่าว กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้อำนาจพนักงานอัยการที่ยื่นฟ้องคดีอาญามีสิทธิเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ภายใต้หลักเณฑ์ ดังนี้
๑ . ต้องเป็นความผิดอาญา เพียง ๙ ฐานความผิด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ เท่านั้น
( ลัก วิ่ง ชิง ปล้น โจร กรร ฉ้อ ยัก รับ )
ยัก ซึ่งหมายถึง ยักยอกทรัพย์นั้น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า มีความหมายรวมถึงความผิดฐาน เจ้า
พนักงานยักยอกทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา ๑๔๗ ด้วย
* ความผิดฐานอื่นนอกจากนี้ พนักงานอัยการไม่มีอำนาจขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน*
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๑/๒๕๑๑ ป.วิ.อ. มาตรา ๔๓ ซึ่งบัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายในคดียักยอกนั้นย่อมหมายความรวมถึงคดีที่เจ้าพนักงานยักยอก ตาม ป.อ.มาตรา ๑๔๗ ด้วย
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘/๒๕๒๐ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ฐานรับสินบนซึ่งไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๓๓๗ ฐานกรรโชก พนักงานอัยการไม่มีอำนาจขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๙–๑๒๐/๒๕๑๘ พนักงานอัยการไม่มีอำนาจขอให้จำเลยคืน หรือใช้ราคาทรัพย์ ในกรณีความผิด ตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗
๒ . ผู้เสียหายต้องมีสิทธิเรียกทรัพย์สิน หรือราคาที่เขาสูญเสียไป เนื่องจากการกระทำผิดคืน ตามหลักเกณฑ์ สำคัญ ๒ ประการ คือ
๑. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืน ประการหนึ่ง
๒. พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้เพียงเฉพาะทรัพย์สินหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดของจำเลยโดยตรงเท่านั้น อีกประการหนึ่ง จาก wengdongdong7
 อังคาร, 18/10/2559
 เวลา :
14:27
 IP:
23.247.85.134

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
      

curry 3


ugg boots sale


adidas nmd


uggs on sale


replica watches


uggs canada


longchamp outlet


celine handbags


the north face jackets


canada goose jackets


ugg boots


uggs sale


coach factory outlet


oakley sunglasses


ugg sale


ugg boots


adidas yeezy


coach outlet


official michael kors outlet


mbt shoes


pandora jewelry


oakley store


toms shoes


adidas yeezy


coach factory outlet


ray ban wayfarer


coach factory outlet


ugg sale


christian louboutin


christian louboutin paris


louis vuitton outlet


nike outlet


tommy hilfiger outlet


red bottom shoes


moncler jackets


cheap uggs


mont blanc pens


cheap jordans


burberry outlet


jordan femme


michael kors outlet


ugg boots uk


burberry outlet


coach outlet


adidas outlet


scarpe hogan


cheap jordans


jordans


burberry outlet


tory burch outlet


coach outlet


kate spade


ugg boots uk


cheap jordan shoes


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


ray-ban sunglasses


ray ban sunglasses


christian louboutin outlet


michael kors outlet


ralph lauren


coach outlet


ugg boots uk


true religion jeans


uggs uk


pandora jewelry


louis vuitton outlet


adidas shoes


hollister kids


juicy couture


toms shoes outlet


true religion jeans


timberland outlet


moncler pas cher


ugg boots


louis vuitton purses


canada goose outlet


jordan shoes


michael kors handbags


michael kors outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


uggs on sale


fitflops


canada goose outlet


louis vuitton outlet


gucci outlet


ralph lauren polo


cheap ray ban sunglasses


uggs pas cher


fitflops


ugg sale


coach factory outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet stores


ugg outlet


coach outlet store online


dallas mavericks jerseys


michael kors outlet


coach factory outlet


cheap jordan shoes


michael kors handbags


louis vuitton


louis vuitton handbags


rolex watches


polo ralph lauren


ray ban pas cher


cheap uggs


coach factory outlet


hermes outlet


nhl jerseys


louis vuitton outlet


ugg boots


michael kors handbags


prada handbags


ugg outlet


coach outlet


tods shoes


michael kors outlet


coach factory outlet


minnesota vikings jerseys


clarisonic


polo ralph lauren


louis vuitton handbags


ugg italia


ugg boots


new england patriots jerseys


pittsburgh steelers jerseys


toms shoes


oakley sunglasses


golden state warriors jerseys


ray ban sunglasses


michael kors outlet


toms sale


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


michael kors handbags


asics running shoes


uggs australia


miami heat jerseys


ralph lauren clearance


louis vuitton outlet stores


toms wedges


canada goose outlet


oakley sunglasses


sac longchamp


louis vuitton outlet


toms wedges


rolex watches


coach outlet store online


louis vuitton outlet


nike air max pas cher


ray ban wayfarer


louboutin shoes


kate spade handbags


christian louboutin outlet


rolex watches


coach outlet


adidas trainers


uggs boots


cheap jordans


true religion uk


canada goose outlet


air jordan pas cher


adidas originals


polo ralph lauren


adidas shoes


canada goose outlet


christian louboutin uk


nike air max


louis vuitton handbags


michael kors outlet


canada goose pas cher


ray ban sunglasses


uggs outlet


burberry outlet


ralph lauren uk


canada goose outlet


uggs for men


uggs


michael kors outlet


ugg boots


louis vuitton


ugg sale


louis vuitton handbags


oakley sunglasses


ugg boots


rolex watches


gucci outlet


nike roshe run


ugg boots


nike trainers


ralph lauren polo outlet


nike outlet store


los angeles clippers jerseys


coach outlet


ed hardy clothing


mont blanc pens


oakley sunglasses


designer handbags


michael kors outlet


the north face


ugg boots


basketball shoes


canada goose


toms shoes


oakley sunglasses


michael kors purses


uggs on sale


coach outlet


coach outlet


supra sneakers


uggs for women


timberland boots


ugg boots


ray ban sunglasses


louis vuitton handbags


christian louboutin sale


seattle seahawks jerseys


oakley sunglasses


gucci outlet


michael kors handbags


ugg outlet


ray ban sunglasses uk


michael kors outlet


ray ban sunglasses


michael kors uk


cincinnati bengals jerseys


coach factory outlet


kate spade outlet


christian louboutin shoes


gucci uk


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


ray ban sunglasses


ugg boots


kate spade handbags


louis vuitton uk


coach outlet


replica watches


mlb jerseys


toms shoes


ugg boots paris


pandora jewelry


cleveland cavaliers jerseys


cheap uggs


ugg boots


ugg slippers


louis vuitton handbags


uggs outlet


louis vuitton handbags


michael kors canada


ugg boots


roshe run


moncler uk


hollister outlet


canada goose outlet


san antonio spurs jerseys


michael kors outlet clearance


jordan retro


retro jordans


mont blanc pens


gucci handbags


canada goose sale


canada goose uk


christian louboutin sale


adidas yeezy 350


ray ban sunglasses


louis vuitton


canada goose jackets


michael kors handbags


polo ralph lauren


abercrombie and fitch


michael kors outlet


nfl jerseys wholesale


coach factory outlet


ray ban sunglasses


nike roshe run


fitflops sale clearance


nike air max 90


chaussures christian louboutin


christian louboutin pas cher


ugg uk


washington wizards jerseys


coach outlet


coach outlet store online clearances


nike tn pas cher


coach outlet


coach outlet


nike nfl jerseys


louis vuitton


uggs outlet


toms shoes


uggs outlet


beats by dre


coach outlet


north face jackets


fitflops uk


michael kors outlet


oakley vault


fitflops


michael kors outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ray ban sunglasses


hermes bags


oakley sunglasses


fitflop shoes


cheap uggs


christian louboutin outlet


jordans for sale


christian louboutin shoes


louis vuitton outlet


ugg boots


hollister clothing


coach factory outlet


pandora jewelry


ugg australia


coach outlet store online


instyler curling iron


michael kors outlet


timberland boots


michael kors handbags


ugg outlet


ugg outlet


ralph lauren


christian louboutin shoes


boston celtics jerseys


true religion outlet


louis vuitton outlet


nba jerseys


ugg outlet


ugg outlet


prada outlet


canada goose outlet


michael kors handbags


uggs on sale


michael kors outlet


kate spade outlet


louis vuitton


adidas trainers


uggs on sale


coach outlet


uggs for cheap


louis vuitton


chicago bulls jerseys


michael kors outlet


oklahoma city thunder jerseys


air max sale


kate spade


coach outlet store online clearances


new york knicks jerseys


coach factory outlet


gucci outlet


replica rolex watches


michael kors outlet


ugg outlet


nfl jerseys wholesale


louis vuitton outlet


ugg boots sale


adidas nmd


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


coach canada


louis vuitton paris


christian louboutin outlet


ugg boots


ralph lauren polo


ugg australia


ghd flat iron


ugg slippers


vans shoes outlet


louis vuitton outlet


denver broncos jerseys


coach bags


michael kors


true religion outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet


coach outlet


michael kors outlet


celine outlet


ugg canada


uggs outlet


adidas superstar


uggs on sale


michael kors bags


true religion jeans


ugg boots sale


moncler paris


201610.18wengdongdong


 จาก 20161104caihuali
 ศุกร์, 4/11/2559
 เวลา :
10:34
 IP:
23.228.77.179

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
      

michael kors uk outlet


beats by dre


louis vuitton pas cher


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton handbags


canada goose jackets


air max uk


true religion outlet


oakley sunglasses


nfl jerseys


cheap nfl jerseys


fitflop sale


michael kors wallets


gucci outlet


lululemon pants


prada sneakers


iphone case


oakley sunglasses


christian louboutin outlet


true religion outlet


michael kors outlet


beats by dre


fitflops sale


mac cosmetics


cheap jordans


rolex watches


football shirts


nike outlet store online


uggs outlet


michael kors handbags cheap


hermes birkin


mulberry outlet


michael kors uk


cheap jordan shoes


michael kors outlet


the north face jackets


canada goose outlet


michael kors outlet


louis vuitton pas cher


cheap ugg boots


adidas wings


rolex watches


swarovski jewelry


longchamp solde


rolex watches for sale


louis vuitton


mulberry handbags


louis vuitton outlet


coach outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet online


calvin klein underwear


hollister uk


swarovski crystal


louis vuitton handbags


hermes outlet


ghd hair straighteners


nike huarache


coach outlet online


mulberry uk


ray-ban sunglasses


polo ralph lauren


ugg outlet


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


cheap ray ban sunglasses


ugg outlet


polo shirts


ferragamo shoes


louis vuitton pas cher


cheap replica watches


burberry outlet


nike tn pas cher


tory burch sandals


oakley sunglasses


the north face jackets


cheap ray ban sunglasses


ferragamo shoes


adidas outlet


uggs outlet


ugg outlet online


swarovski jewelry


louis vuitton outlet


michael kors outlet


nike trainers


hermes bags


celine outlet


uggs outlet


nike free 5


coach outlet online


uggs outlet


mizuno shoes


tiffany jewellery


michael kors outlet clearance


hollister shirts


tiffany jewellery


nhl jerseys


ray ban sunglasses


fitflops uk


coach outlet


tory burch outlet online


20161104caihuali


 จาก 20161104caihuali
 ศุกร์, 4/11/2559
 เวลา :
10:35
 IP:
23.228.77.179

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
      

michael kors uk outlet


beats by dre


louis vuitton pas cher


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton handbags


canada goose jackets


air max uk


true religion outlet


oakley sunglasses


nfl jerseys


cheap nfl jerseys


fitflop sale


michael kors wallets


gucci outlet


lululemon pants


prada sneakers


iphone case


oakley sunglasses


christian louboutin outlet


true religion outlet


michael kors outlet


beats by dre


fitflops sale


mac cosmetics


cheap jordans


rolex watches


football shirts


nike outlet store online


uggs outlet


michael kors handbags cheap


hermes birkin


mulberry outlet


michael kors uk


cheap jordan shoes


michael kors outlet


the north face jackets


canada goose outlet


michael kors outlet


louis vuitton pas cher


cheap ugg boots


adidas wings


rolex watches


swarovski jewelry


longchamp solde


rolex watches for sale


louis vuitton


mulberry handbags


louis vuitton outlet


coach outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet online


calvin klein underwear


hollister uk


swarovski crystal


louis vuitton handbags


hermes outlet


ghd hair straighteners


nike huarache


coach outlet online


mulberry uk


ray-ban sunglasses


polo ralph lauren


ugg outlet


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


cheap ray ban sunglasses


ugg outlet


polo shirts


ferragamo shoes


louis vuitton pas cher


cheap replica watches


burberry outlet


nike tn pas cher


tory burch sandals


oakley sunglasses


the north face jackets


cheap ray ban sunglasses


ferragamo shoes


adidas outlet


uggs outlet


ugg outlet online


swarovski jewelry


louis vuitton outlet


michael kors outlet


nike trainers


hermes bags


celine outlet


uggs outlet


nike free 5


coach outlet online


uggs outlet


mizuno shoes


tiffany jewellery


michael kors outlet clearance


hollister shirts


tiffany jewellery


nhl jerseys


ray ban sunglasses


fitflops uk


coach outlet


tory burch outlet online


20161104caihuali


 จาก chenlina
 ศุกร์, 25/11/2559
 เวลา :
09:11
 IP:
192.200.218.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       chenlina20161125

adidas originals


true religion outlet


moncler uk


rolex watches


cheap adidas shoes


burberry outlet


canada goose jackets


north face jackets


michael kors


ugg boots


adidas trainers


nhl jerseys cheap


abercrombie and fitch


ralph lauren polo


oakley sunglasses


ugg outlet


cheap jordans


nike outlet


louis vuitton


cheap uggs


los angeles clippers jerseys


mbt outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


north face


ugg boots paris


canada goose jackets


louis vuitton uk


louboutin shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


christian louboutin heels


ray ban sunglasses


uggs on sale


new england patriots jerseys


ray ban sunglasses


tiffany and co


coach factory outlet


jordans for sale


supra sneakers


adidas nmd shoes


polo ralph lauren


oklahoma city thunder jerseys


uggs


air jordans


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors


mont blanc pen


louis vuitton outlet


ugg boots


scarpe hogan


canada goose


cheap mlb jerseys


uggs outlet


adidas nmd


ugg sale


ugg boots


fitflops sale clearance


coach outlet


moncler uk


oakley store


cheap ugg boots


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordan shoes


ugg boots


uggs outlet


uggs outlet


tods shoes


moncler jacket


pandora charms


retro jordans


louis vuitton handbags


hermes handbags


gucci outlet


tory burch outlet


golden state warriors jerseys


uggs pas cher


canada goose


burberry scarf


gucci outlet store


rolex watches


oakley sunglasses


uggs outlet


ugg outlet


tory burch outlet


pandora uk


celine outlet


coach outlet


gucci outlet


nike nfl jerseys


michael kors outlet


fitflops sale clearance


louis vuitton outlet


mbt shoes


louis vuitton outlet stores


canada goose outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


tory burch handbags


coach outlet online


ugg uk


louis vuitton outlet


mcm bags


canada goose outlet


pittsburgh steelers jerseys


jordan pas cher


coach outlet


nike tn pas cher


replica watches


canada goose outlet


louis vuitton


uggs on sale


ray ban wayfarer


rolex watches outlet


seattle seahawks jerseys


louis vuitton outlet


coach outlet


canada goose


louis vuitton


coach outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


roshe run flyknit


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


moncler


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


cheap jordans


replica watches for sale


adidas yeezy


louboutin uk


canada goose pas cher


fitflop shoes


gucci handbags


coach factory outlet


denver broncos jerseys


louboutin shoes


timberland outlet


ugg boots


mlb jerseys


canada goose jackets


hollister kids


ray ban sunglasses


adidas shoes


ugg boots


true religion jeans


ed hardy clothing


jordan retro


cheap toms shoes


sac louis vuitton


kate spade outlet


fitflops


true religion uk


celine handbags


louis vuitton


ralph lauren outlet


chanel outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


coach outlet store online


canada goose jackets


uggs australia


moncler jackets


boston celtics jerseys


prada outlet


ugg slippers clearance


oakley sunglasses


christian louboutin heels


nike roshe run


toms shoes


louis vuitton


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


moncler pas cher


toms outlet


coach outlet online


coach canada


moncler jackets


longchamp outlet


roshe run


michael kors handbags


coach outlet


true religion jeans


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


toms shoes outlet


mont blanc pens


true religion outlet


uggs uk


louis vuitton


cheap uggs


canada goose outlet


timberland boots


michael kors uk


retro jordans


gucci outlet


christian louboutin paris


toms shoes


ugg outlet


michael kors


chanel outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


ugg australia


air jordans


ugg uk


coach outlet


ugg outlet


coach outlet


louis vuitton handbags


adidas nmd


coach outlet store online


ugg outlet


nike air max


cheap uggs


fitflop sandals


louboutin outlet


coach factory outlet


true religion jeans


gucci outlet


pandora jewelry


ugg australia


timberland boots


minnesota vikings jerseys


kate spade


uggs sale


louis vuitton handbags


pandora charms


nike roshe run


hermes bags


oakley sunglasses


ugg boots


burberry handbags


fitflops


nike air max pas cher


prada outlet


ugg slippers


ray ban sunglasses


adidas yeezy


ugg uk


tiffany jewelry


ralph lauren polo


ray ban glasses


kate spade


christian louboutin shoes


christian louboutin pas cher


moncler


ray ban glasses


the north face jackets


coach outlet


adidas yeezy boost


louis vuitton outlet


prada handbags


louis vuitton


moncler paris


hollister clothing


ugg boots


giuseppe zanotti


replica watches


ugg outlet


cheap ugg boots


ugg outlet


oakley sunglasses


cleveland cavaliers jerseys


canada goose sale


cheap basketball shoes


chaussures louboutin


ray ban pas cher


seattle seahawks jerseys


jordan femme


cheap jordans


ray ban sunglasses uk


ray ban sunglasses


ugg boots


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors bags


kate spade outlet


ugg boots


ray bans


michael kors outlet


adidas outlet online


hollister clothing


nike air max uk


nike outlet


abercrombie kids


michael kors canada


coach outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton


nike trainers


tommy hilfiger outlet


coach factory outlet


burberry outlet


ugg boots


ugg outlet


new york knicks jerseys


the north face


coach outlet online


ugg boots


red bottom shoes


michael kors outlet online sale


canada goose jackets


ralph lauren


canada goose outlet


beats by dre


gucci outlet


michael kors handbags


tiffany and co


ugg boots


michael kors outlet


michael kors outlet


louis vuitton canada


pandora jewelry


cheap jordans


canada goose sale


fitflops


cheap jerseys


air max sale


ugg boots


true religion jeans


canada goose outlet


nba jerseys


ugg boots canada


chicago bulls jerseys


dallas mavericks jerseys


uggs outlet


timberland shoes


louboutin outlet


ugg boots


ugg boots


pandora jewelry official site


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


louis vuitton outlet


louis vuitton


ugg boots


hollister clothing


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


tommy hilfiger outlet


longchamp bags


north face jackets


gucci uk


ugg boots


mont blanc pens


oakley sunglasses canada


washington wizards jerseys


ugg uk


nhl jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


toms wedges


adidas superstar


uggs outlet


ray ban sunglasses


fitflops


ugg outlet


christian louboutin sale


uggs outlet


tory burch handbags


michael kors outlet


coach handbags


mulberry handbags


polo ralph lauren


uggs sale


rolex watches


cheap nba jerseys


nike air max


christian louboutin sale


miami heat jerseys


ugg boots


coach factory outlet


hollister outlet


louis vuitton


abercrombie


michael kors handbags


canada goose


uggs clearance


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose


cincinnati bengals jerseys


ray ban sunglasses


ugg italia


cheap jordans


adidas yeezy 350


rolex watches


canada goose


michael kors outlet


longchamp pas cher


oakley vault


nike outlet store


louis vuitton outlet


ray ban wayfarer


true religion jeans


ugg boots


louis vuitton outlet


coach outlet store online clearances


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


louboutin shoes


toms sale


chenlina20161125


 จาก Sjcg123
 อาทิตย์, 27/11/2559
 เวลา :
09:42
 IP:
103.72.4.50

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
      

ugg store


Toms Outlet Online


nike joggesko


Coach Bags On Sale


chaussure basket homme


goedkope nike air max


portafoglio michael kors


Ugg Femme Pas Cher


fitflops sale uk


Nike Zapatos


Ugg Boots On Clearance


moncler jacket sale


australia uggs outlet


newest lebron shoes


Pandora Official Website


sac coach soldes


moncler girls


Negozi Pandora


pandora beads


nike sb stefan janoski


Nike Online Store


Veste Moncler Pas Cher


ugg boots for women


Ugg Button


ugg clearance


nike mercurial soccer cleats


uggs for cheap


Moncler Sale


reebok running shoes


Chaussure Nike Pas Cher


Ray ban sale online


Anelli Pandora


ugg outlet online


abercrombie and fitch store


Canada Goose Outlet


Lebron 13


Nike Air Jordan 11


Cheap Michael Kors


uggs outlet


prada outlet


moncler coats for women


Original Ugg Boots


pandora outlet store


new yeezy shoes


pandora bracelet charms


Nike Store


adidas schoenen


hogan scontate


nike air


Air Huarache


Ugg boots Sale


chaussure Nike homme


Pandora Beads And Charms


zapatilla adidas


Timberland skor


cheap christian louboutin


nike air jordan pas cher


adidas store


womens nike air max


pandora jewelry store


Jordan Store


Doudoune Moncler Solde


sac a main michael kors


pandora charm bracelet sale


longchamp tote bag


ugg boots outlet online


Ugg Pas Cher Femme


Canada Goose Sale


nike damenschuhe


michael kors bags outlet


nike sportschuhe


louboutin heels


toms shoes outlet


nike shoes


nike sportschuhe damen


christian louboutin outlet


Sheepskin Ugg Boots


Ugg Grise Pas Cher


pandora rings


Doudoune Moncler Pas Cher


new pandora charms


air jordan


nike jordan shoes


hyperdunk 2014


Doudoune Femme Pas Cher


ugg boots cheap


Womens Ugg Boots


air force one pas cher


toms sale


Soccer Boots Outlet nike


Canada Goose Official Site


ugg factory outlet


uggs for women


converse store


nfl store


Air Max 90


billige nike sko


nike free


Ugg Noir Pas Cher


Toms Shoes For Women


Moncler Jacket Womens


Moncler Outlet Online


chaussures de foot pas cher


scarpe nike


Orecchini Pandora


cheap uggs


adidas outlet


nike air schuhe herren


Moncler Store


nike schuhe günstig


Ugg Classic Tall


longchamp bags on sale


ray ban wayfarer eyeglasses


Uomo Hogan


Ugg Homme Pas cher


botas de futbol


nike chaussures


canada goose kensington


Jordan Schoenen


canada goose jacket outlet


Soldes Ugg


Moncler Soldes


Chestnut Ugg Boots


retro jordans for cheap


Doudoune Moncler Pas Cher


adidas outlet stores online


Bottes Ugg Femme Pas Cher


zapatos de futbol nike


cheap uggs for women


Canada Goose Sale Outlet


pandora online


cheap air max outlet


Air Jordan News


vans shoe store


canada goose jackets for women


Uggs Pas Cher Soldes


nike tn pas cher


religion store


moncler outlet


canada goose vest


Botte Ugg Femme


official NHL jerseys


australia uggs outlet


michael kors handbags on sale


Bottes Ugg Pas Cher


nike sneakers


Nike Factory Store


Adidas Shoes Discount Marketplace


nike air max running shoes


cheap nike air max


ugg boots classic


chaussures nike pas cher


Doudoune Moncler Site Officiel


Veste Moncler Femme


Air Jordan Release Date


scarpe hogan outlet


tru religion jeans


zapatillas running


huarache sneakers


Ugg Outlet Online Store


adidas kläder


cheap real uggs


Doudoune Femme Pas Cher


Uggs Outlet Store


canada goose online store


Boutique Ugg


Sneakers Nike


new jordan releases


coach factory outlet online


zapatillas nike baratas


canada goose jackets on sale


canada goose sale online


Jordan Future


canada goose coats


hogan rebel donna


Jordan Sneakers For Sale


Canada Goose Online


oakley sunglasses clearance


23 is back


1127Sjcg

คำถามนี้มีทั้งหมด 5 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006