การถอนฟ้อง และการยอมความ

จาก webmaster
จันทร์ที่ , 18/11/2556
เวลา : 16:22
 IP:

58.9.102.129
อ่านแล้ว = 4019 ครั้ง
       การถอนฟ้อง และการยอมความ

มาตรา ๓๕ คำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใด ถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นในภายหลังเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดคำแถลงของจำเลยไว้ ในกรณีที่จำเลยคัดค้านการถอนฟ้องให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย
คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้าจำเลยคัดค้าน ให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย
มาตรา ๓๖ คดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว จะนำมาฟ้องอีกหาได้ไม่ เว้นแต่จะเข้าอยู่ในข้อยกเว้นต่อไปนี้
(๑) ถ้าพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นไป การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่
(๒) ถ้าพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไป โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่
(๓) ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว
การถอนฟ้อง และยอมความ มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ
๑. ความผิดต่อส่วนตัวจะถอนฟ้องหรือยอมความเมื่อใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด
๒. เป็นความผิดอาญาแผ่นดินจะต้องถอนฟ้องก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา
๓. คดีที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะขอถอนฟ้องหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วไม่ได้ และถ้าคดีดังกล่าวโจทก์มีการอุทธรณ์หรือฎีกา ถือว่าคำร้องขอถอนฟ้องดังกล่าวเป็นการขอถอนฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกา(คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๕๑/๒๕๓๗)
๔.ในคดีความผิดที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว ศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลล่างให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีย่อมกลับมาสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นอีก โจทก์ขอถอนฟ้องได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๘/๒๕๒๕)
การถอนฟ้อง มีหลักเกณฑ์ และข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้
๑.คดีความผิดต่อส่วนตัวที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี พอแปลความได้ว่าโจทก์ประสงค์ขอถอนฟ้อง ศาลสั่งอนุญาตให้ถอนได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒/๒๕๓๔)
๒. คดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาฎีกา แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ก็เป็นการถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุด ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๕ วรรค ๒ แล้วจำเลยไม่คัดค้านศาลชั้นต้นชอบที่จะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้(เป็นดุลพินิจของศาลจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้)
๓. ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ผู้ฎีกาจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา แม้จะล่วงเลยระยะเวลาฎีกาแล้วก็ตาม ก็ถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕/๒๕๒๒)
๔.โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม มีผลเท่ากับเป็นการถอนฟ้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๒/๒๕๑๔)
๕. ผู้เสียหายไม่ได้เข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วย ผู้เสียหายจะขอถอนฟ้องไม่ได้ ศาลฎีกาตีความว่าคำร้องขอถอนฟ้องนั้น เท่ากับเป็นการขอถอนคำร้องทุกข์นั่นเอง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องก็ระงับสิ้นไป( คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๑/๒๕๒๖)
๖. การที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพราะจำเลยหลบหนี คดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์จึงขอถอนฟ้องได้
๗. โจทก์เป็นราษฎรฟ้องคดีอาญา แล้วถอนฟ้องไปก่อนศาลไต่สวนมูลฟ้อง แม้อ้างว่าถอนฟ้องชั่วคราวเพื่อรอผลคดีแพ่ง โจทก์ก็ฟ้องใหม่ไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๐/๒๔๙๗)
๘. คดีได้ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจสั่งคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ได้ โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสั่ง ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง (ความผิดต่อส่วนตัว) ในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องก็ระงับลงตามมาตรา ๓๙ (๒) ศาลสูงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี มีผลทำให้คำพิพากษาของศาลล่างระงับไปในตัว ศาลสูงไม่ต้องพิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างอีก (คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๘/๒๕๐๕ (ประชุมใหญ่))
๙. การอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้ว และคัดค้าน ดังนี้ศาลต้องยกคำร้องขอถอนฟ้อง จะใช้ดุลพินิจไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๘/๒๔๘๑)
๑๐. โจทก์ถอนฟ้องด้วยความสมัครใจอ้างว่าตกลงกับจำเลยได้ จำเลยไม่คัดค้าน ศาลอนุญาต มิใช่กรณีที่ศาลสั่งอนุญาตโดยผิดพลาดอันจะเป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนคำสั่งได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗ ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕ โจทก์จะมาอ้างภายหลังว่าถอนฟ้องเพราะจำเลยนำความเท็จมากล่าวให้โจทก์หลงเชื่อหาได้ไม่(โจทก์ฟ้องใหม่ไม่ได้)(คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๗๕/๒๕๒๕)
๑๑. ถอนฟ้องอ้างเหตุว่าฟ้องบกพร่อง เพื่อนำไปดำเนินคดีใหม่ จะนำมาฟ้องใหม่ไม่ได้(คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔/๒๕๓๐)
กรณีถือว่าเป็นการถอนฟ้องโดยชั่วคราว (ฟ้องใหม่ได้)
๑. ผู้เสียหายขอถอนฟ้องเพื่อเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีไว้แล้ว หรือพนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยคดีนั้น มิใช่เป็นการถอนฟ้องโดยเด็ดขาด ตามป.วิ.อ. มาตรา ๓๖ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายไม่ระงับ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๗/๒๕๑๖)
๒. ผู้เสียหายฟ้องจำเลย รุ่งขึ้นพนักงานอัยการฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันเป็นคดีนี้ ต่อมาอีกสามวัน ผู้เสียหายขอถอนฟ้องของตน และยื่นคำร้องในวันเดียวกันขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เห็นได้ว่าการถอนฟ้องของผู้เสียหาย มิใช่การถอนฟ้องโดยเด็ดขาด แต่ถอนฟ้องเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายจึงไม่ระงับไป ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๒) ผู้เสียหายมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ โดยไม่จำต้องกล่าวในคำร้องขอถอนฟ้อง ว่า จะไปเข้าเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแต่อย่างใด(คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๘๓/๒๕๒๒)
ข้อสังเกต
๑. ถอนฟ้องเด็ดขาดฟ้องใหม่ไม่ได้ หากถอนฟ้องไม่เด็ดขาดฟ้องใหม่ได้ (ป.วิ.อ.มาตรา ๓๖)
๒. กรณีจำเลยหลายคน การถอนฟ้องมีผลเฉพาะคนที่ถูกถอนฟ้อง (ฎีกาที่๘๓–๘๕/๒๔๘๘)
๓. กรณีผู้จัดการแทนผู้เสียหายมีหลายคน ผู้จัดการแทนคนหนึ่งถอนฟ้อง ผู้จัดการแทนคนอื่นฟ้องจำเลยอีกไม่ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการ ถ้ามิใช่ความผิดต่อส่วนตัว
๔.กรณีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายคนใดขอถอนฟ้องไป ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายคนอื่นที่จะฟ้องเพราะสิทธิที่ผู้เสียหายจะดำเนินคดีอาญาเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เสียหายแต่ละคน
ข้อสังเกต การยอมความ
การยอมความเป็นการตกลงเลิกคดีต่อกันระหว่างโจทก์กับจำเลย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. ยอมความได้เฉพาะความผิดต่อส่วนตัว
๒. ทำได้ก่อนคดีถึงที่สุด โดยการกระทำในชั้นสอบสวน หรือชั้นศาลก็ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่๕๙๒/๒๕๒๐ , ๕๓–๕๕/๒๔๘๓)
๓. การยอมความจะตกลงไว้ล่วงหน้าก่อนคดีเกิดไม่ได้
๔. จำเลยหลายคนจะตกลงยอมความกับจำเลยบางคนก็ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๓–๕๕/๒๔๘๓)


 จาก chenlina
 ศุกร์, 25/11/2559
 เวลา :
09:21
 IP:
192.200.218.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       chenlina20161125

adidas originals


true religion outlet


moncler uk


rolex watches


cheap adidas shoes


burberry outlet


canada goose jackets


north face jackets


michael kors


ugg boots


adidas trainers


nhl jerseys cheap


abercrombie and fitch


ralph lauren polo


oakley sunglasses


ugg outlet


cheap jordans


nike outlet


louis vuitton


cheap uggs


los angeles clippers jerseys


mbt outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


north face


ugg boots paris


canada goose jackets


louis vuitton uk


louboutin shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


christian louboutin heels


ray ban sunglasses


uggs on sale


new england patriots jerseys


ray ban sunglasses


tiffany and co


coach factory outlet


jordans for sale


supra sneakers


adidas nmd shoes


polo ralph lauren


oklahoma city thunder jerseys


uggs


air jordans


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors


mont blanc pen


louis vuitton outlet


ugg boots


scarpe hogan


canada goose


cheap mlb jerseys


uggs outlet


adidas nmd


ugg sale


ugg boots


fitflops sale clearance


coach outlet


moncler uk


oakley store


cheap ugg boots


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordan shoes


ugg boots


uggs outlet


uggs outlet


tods shoes


moncler jacket


pandora charms


retro jordans


louis vuitton handbags


hermes handbags


gucci outlet


tory burch outlet


golden state warriors jerseys


uggs pas cher


canada goose


burberry scarf


gucci outlet store


rolex watches


oakley sunglasses


uggs outlet


ugg outlet


tory burch outlet


pandora uk


celine outlet


coach outlet


gucci outlet


nike nfl jerseys


michael kors outlet


fitflops sale clearance


louis vuitton outlet


mbt shoes


louis vuitton outlet stores


canada goose outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


tory burch handbags


coach outlet online


ugg uk


louis vuitton outlet


mcm bags


canada goose outlet


pittsburgh steelers jerseys


jordan pas cher


coach outlet


nike tn pas cher


replica watches


canada goose outlet


louis vuitton


uggs on sale


ray ban wayfarer


rolex watches outlet


seattle seahawks jerseys


louis vuitton outlet


coach outlet


canada goose


louis vuitton


coach outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


roshe run flyknit


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


moncler


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


cheap jordans


replica watches for sale


adidas yeezy


louboutin uk


canada goose pas cher


fitflop shoes


gucci handbags


coach factory outlet


denver broncos jerseys


louboutin shoes


timberland outlet


ugg boots


mlb jerseys


canada goose jackets


hollister kids


ray ban sunglasses


adidas shoes


ugg boots


true religion jeans


ed hardy clothing


jordan retro


cheap toms shoes


sac louis vuitton


kate spade outlet


fitflops


true religion uk


celine handbags


louis vuitton


ralph lauren outlet


chanel outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


coach outlet store online


canada goose jackets


uggs australia


moncler jackets


boston celtics jerseys


prada outlet


ugg slippers clearance


oakley sunglasses


christian louboutin heels


nike roshe run


toms shoes


louis vuitton


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


moncler pas cher


toms outlet


coach outlet online


coach canada


moncler jackets


longchamp outlet


roshe run


michael kors handbags


coach outlet


true religion jeans


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


toms shoes outlet


mont blanc pens


true religion outlet


uggs uk


louis vuitton


cheap uggs


canada goose outlet


timberland boots


michael kors uk


retro jordans


gucci outlet


christian louboutin paris


toms shoes


ugg outlet


michael kors


chanel outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


ugg australia


air jordans


ugg uk


coach outlet


ugg outlet


coach outlet


louis vuitton handbags


adidas nmd


coach outlet store online


ugg outlet


nike air max


cheap uggs


fitflop sandals


louboutin outlet


coach factory outlet


true religion jeans


gucci outlet


pandora jewelry


ugg australia


timberland boots


minnesota vikings jerseys


kate spade


uggs sale


louis vuitton handbags


pandora charms


nike roshe run


hermes bags


oakley sunglasses


ugg boots


burberry handbags


fitflops


nike air max pas cher


prada outlet


ugg slippers


ray ban sunglasses


adidas yeezy


ugg uk


tiffany jewelry


ralph lauren polo


ray ban glasses


kate spade


christian louboutin shoes


christian louboutin pas cher


moncler


ray ban glasses


the north face jackets


coach outlet


adidas yeezy boost


louis vuitton outlet


prada handbags


louis vuitton


moncler paris


hollister clothing


ugg boots


giuseppe zanotti


replica watches


ugg outlet


cheap ugg boots


ugg outlet


oakley sunglasses


cleveland cavaliers jerseys


canada goose sale


cheap basketball shoes


chaussures louboutin


ray ban pas cher


seattle seahawks jerseys


jordan femme


cheap jordans


ray ban sunglasses uk


ray ban sunglasses


ugg boots


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors bags


kate spade outlet


ugg boots


ray bans


michael kors outlet


adidas outlet online


hollister clothing


nike air max uk


nike outlet


abercrombie kids


michael kors canada


coach outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton


nike trainers


tommy hilfiger outlet


coach factory outlet


burberry outlet


ugg boots


ugg outlet


new york knicks jerseys


the north face


coach outlet online


ugg boots


red bottom shoes


michael kors outlet online sale


canada goose jackets


ralph lauren


canada goose outlet


beats by dre


gucci outlet


michael kors handbags


tiffany and co


ugg boots


michael kors outlet


michael kors outlet


louis vuitton canada


pandora jewelry


cheap jordans


canada goose sale


fitflops


cheap jerseys


air max sale


ugg boots


true religion jeans


canada goose outlet


nba jerseys


ugg boots canada


chicago bulls jerseys


dallas mavericks jerseys


uggs outlet


timberland shoes


louboutin outlet


ugg boots


ugg boots


pandora jewelry official site


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


louis vuitton outlet


louis vuitton


ugg boots


hollister clothing


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


tommy hilfiger outlet


longchamp bags


north face jackets


gucci uk


ugg boots


mont blanc pens


oakley sunglasses canada


washington wizards jerseys


ugg uk


nhl jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


toms wedges


adidas superstar


uggs outlet


ray ban sunglasses


fitflops


ugg outlet


christian louboutin sale


uggs outlet


tory burch handbags


michael kors outlet


coach handbags


mulberry handbags


polo ralph lauren


uggs sale


rolex watches


cheap nba jerseys


nike air max


christian louboutin sale


miami heat jerseys


ugg boots


coach factory outlet


hollister outlet


louis vuitton


abercrombie


michael kors handbags


canada goose


uggs clearance


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose


cincinnati bengals jerseys


ray ban sunglasses


ugg italia


cheap jordans


adidas yeezy 350


rolex watches


canada goose


michael kors outlet


longchamp pas cher


oakley vault


nike outlet store


louis vuitton outlet


ray ban wayfarer


true religion jeans


ugg boots


louis vuitton outlet


coach outlet store online clearances


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


louboutin shoes


toms sale


chenlina20161125


 จาก hhcg
 จันทร์, 9/1/2560
 เวลา :
13:16
 IP:
221.163.38.118

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
      

moncler coats for women


ugg outlet online


hogan rebel donna


air jordan


canada goose jacket outlet


moncler jacket sale


uggs for cheap


nike air jordan pas cher


Pandora Beads And Charms


Veste Moncler Pas Cher


Sheepskin Ugg Boots


toms shoes outlet


huarache sneakers


Jordan Future


zapatilla adidas


Anelli Pandora


Doudoune Moncler Pas Cher


Jordan Schoenen


Doudoune Moncler Solde


Uggs Outlet Store


23 is back


Jordan Sneakers For Sale


Moncler Store


Bottes Ugg Femme Pas Cher


Pandora Official Website


ugg boots classic


Air Jordan News


canada goose jackets on sale


Ugg Femme Pas Cher


Air Jordan Release Date


Cheap Michael Kors


Yeezy Black


Toms Shoes For Women


Womens Ugg Boots


Ugg Pas Cher En France


Ugg boots Sale


billige nike sko


Air Max For Sale


Doudoune Femme Pas Cher


canada goose sale online


nike air schuhe herren


Nike Online Store


Ugg Button


ray ban wayfarer eyeglasses


goedkope nike air max


Nike Pas Cher Homme


chaussures nike pas cher


Nike Air Women


ugg boots cheap


ugg boots for women


ugg factory outlet


sac a main michael kors


pandora jewelry store


Air Nike


cheap christian louboutin


Nike Shoes Sale Store


longchamp bags on sale


Moncler Outlet Online


Uggs Pas Cher Soldes


portafoglio michael kors


Nike Air 90


ugg clearance


Negozi Pandora


nike shoes


zapatillas running


Boty Nike Air


tru religion jeans


Nike Air Max 90


fitflops sale uk


womens nike air max


Nike Store


cheap uggs for women


Bottes Ugg Pas Cher


Nike Factory Store


religion store


Ugg Grise Pas Cher


cheap air max outlet


adidas store


moncler girls


Adidas Superstar


Air Jordan Retro Sale


Oakley Sunglasses Cheap


sac coach soldes


pandora charm bracelet sale


official NHL jerseys


nike sportschuhe


Air Max Femme


Canada Goose Outlet


nike air max running shoes


pandora rings


adidas schoenen


Ray-Ban Official Discounted Site


Chaussure Nike Pas Cher


moncler outlet


Ugg Outlet Online Store


Timberland Outlet


Air Max Sneakers


chaussure basket homme


Nike Air Sneakers


Coach Bags On Sale


nike joggesko


pandora bracelet charms


scarpe nike


newest lebron shoes


adidas outlet stores online


nike damenschuhe


cheap real uggs


Pandora Store


prada outlet


Moncler Jacket Womens


pandora beads


pandora outlet store


botas de futbol


uggs for women


Ugg Noir Pas Cher


Adidas Shoes Discount Marketplace


chaussure Nike homme


retro jordans for cheap


new pandora charms


Michael Kors handbag on sale


adidas outlet


Soccer Boots Outlet nike


Lebron 13


Timberland skor


zapatillas nike baratas


Ugg Boots On Clearance


Nike Air Huarache For Sale


nike sportschuhe damen


Canada Goose Outlet


abercrombie and fitch store


adidas kläder


cheap uggs


nike jordan shoes


Orecchini Pandora


chaussures de foot pas cher


Botte Ugg Femme


nike tn pas cher


nike sneakers


nike chaussures


vans shoe store


ugg store


Nike Air Max Boutique


Oakley Outlet


Nike Air Max Cheap


new yeezy shoes


Ugg Classic Tall


air force one pas cher


Canada Goose Outlet Store


converse store


michael kors handbags on sale


Canada Goose Official Site


Toms Outlet Online


nike sb stefan janoski


Doudoune Moncler Site Officiel


Jordan Store


toms sale


Chestnut Ugg Boots


christian louboutin outlet


nike mercurial soccer cleats


Air Huarache


Nike Pas Cher Femme


zapatos de futbol nike


Stone Island Outlet


Cheap Stone Island Jackets


Nike Zapatos


nike air


Nike Air Jordan 11


Adidas Originals Superstar


coach factory outlet online


reebok running shoes


cheap nike air max


pandora online


ugg boots outlet online


scarpe hogan outlet


Ray ban sale online


Michael Kors Handbags Discount


uggs outlet


louboutin heels


Ugg Homme Pas cher


Michael Kors handbag discount


michael kors bags outlet


Veste Moncler Femme


australia uggs outlet


hyperdunk 2014


Sneakers Nike


nike free


hogan scontate


Chaussure Nike Air Max Pas Cher


Moncler Sale


Soldes Ugg


australia uggs outlet


Boutique Ugg


nike schuhe günstig


Ugg Pas Cher Femme


longchamp tote bag


Uomo Hogan


nfl store


Air Max 90


Sportschuhe Nike


Original Ugg Boots


Michael Kors


Michael Kors Outlet


new jordan releases


hhcg 1.9


 จาก chenlixiang
 พุธ, 8/3/2560
 เวลา :
15:05
 IP:
192.200.212.245

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
      

oakley vault


coach outlet store online clearances


ray ban glasses


ralph lauren


nike air max 90


nfl jerseys


nike roshe 1


true religion outlet


ralph lauren outlet


michael kors handbags


christian louboutin heels


adidas zx 750


air max 2017


nike cortez ultra


birkenstock sandals


christian louboutin


cheap jordans


coach factory online


valentino outlet


nike air max 90


michael kors outlet online


oakley outlet


louboutin sale


michael kors handbags


ed hardy shirts


cheap jordan shoes


ray ban eyeglasses


adidas originals tubular


new balance outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


louboutin outlet


cheap ray ban sunglasses


nhl jerseys


toms shoes for women


adidas yeezy 350 boost


michael kors bags


birkenstock shoes


adidas trainers uk


coach outlet store online clearances


adidas originals uk


gucci outlet online


toms wedges


michael kors handbags


toms outlet online


christian louboutin shoes


michael kors handbags outlet


polo shirts


louboutin sneakers


adidas yeezy boost 350 v2


cheap jordan shoes


mlb jerseys wholesale


michael kors outlet online sale


chaussures le coq sportif


adidas originals shoes


adidas outlet


polo ralph lauren shirts


hollister kids


caterpillar work boots


coach outlet store online


cheap jordans


oakley sunglasses cheap


under armour shoes


air jordan shoes


michael kors outlet clearance


ralph lauren outlet


curry 3 shoes


polo ralph lauren


pandora bracelet


christian louboutin sale


michael kors outlet online


christian louboutin outlet


fitflop sandals


cheap jordans


louboutin heels


tory burch


ray ban eyeglasses


michael kors outlet online


fitflops sale


polo shirts wholesale


adidas outlet


mlb jerseys cheap


timberland store


ray ban glasses


coach factory outlet


mont blanc mountain pen


air max 2017


fitflops sale


oakley outlet


longchamp bags


pandora jewelry outlet


prada handbags


nike sb stefan janoski


coach factory outlet online


fred perry polo shirts


nike air max 2017


ralph lauren outlet


levis outlet


michael kors purses


michael kors outlet


nike air max shoes


coach outlet store online clearances


michael kors bags


michael kors purses


north face jackets


true religion outlet


hermes bags


toms wedges


coach outlet store online


cheap nfl jerseys wholesale


nike roshe run flyknit


true religion outlet


cheap oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


oakley sunglasses outlet


nike air max thea


ysl bags


ray ban sunglasses sale


nike free run flyknit


oakley sunglasses outlet


air jordan shoes


nike air max


coach factory online


oakley sunglasses


coach factory outlet


cheap mlb jerseys


kate spade outlet


cheap ray bans


nike air max 2017


polo ralph lauren shirts


adidas nmd xr1


christian louboutin shoes


polo ralph lauren outlet


pandora charms


prada outlet


jordan shoes


adidas yeezy


columbia shoes women


oakley sunglasses outlet


nike blazer sneakers


michael kors handbags clearance


pandora bracelet


longchamp outlet


calvin klein jeans


montblanc pen


nike shoes


tory burch handbags


coach outlet store online


longchamp purse


ecco boots


adidas trainers shoes


timberland uk


vans store


prada sunglasses


nhl jerseys wholesale


true religion jeans


fitflops sale clearance


tiffany and co jewelry


true religion jeans outlet


ray ban sunglasses


oakley outlet


longchamp handbags


roshe run shoes


true religion outlet


nike huarache black


coach outlet


lebron 13 shoes


the north face jackets


adidas nmd black


pandora outlet store


ralph lauren outlet


air jordan


oakley sunglasses sale


cheap oakley sunglasses


christian louboutin boots


burberry outlet


adidas trainers


adidas outlet store


coach outlet online


michael kors handbags


jordan shoes


ralph lauren shirts


cheap ray ban sunglasses


ed hardy jeans


lee jeans wholesale


burberry sale


cheap oakley sunglasses


longchamp outlet


burberry handbags


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


fila shoes outlet


ferragamo outlet


supra footwear


coach outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet clearance


oakley vault


ralph lauren polo


le coq sportif usa


converse sneakers


michael kors handbags


nike trainers uk


parker jotter ballpoint pens


pony outlet


reebok sneakers


converse outlet


birkenstock shoes


hermes outlet


mac cosmetics outlet


mcm bags


mbt outlet


nike outlet online


christian louboutin sneakers


kate spade handbags


ray ban outlet


coach outlet online


michael kors bags


fitflops shoes


ray ban aviators


nike air force 1 high


cheap oakley sunglasses


burberry scarf


montblanc pen


toms outlet


nike roshe flyknit


coach outlet store online


polo ralph lauren uk


coach outlet store online


snapback hats


michael kors handbags


oakley sunglasses discount


beats by dre headphones


cheap mlb jerseys


toms outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


louboutin outlet


nike air max


oakley sunglasses sale


michael kors


michael kors outlet


kate spade purses


michael kors handbags


coach outlet


ray ban wayfarer


louboutin pas cher


true religion jeans


michael kors outlet


coach handbags


michael kors outlet online sale


adidas yeezy boost 350


adidas ultra boost uncaged


polo ralph lauren


replica rolex watches


ralph lauren outlet


fitflops sandals


hermes belt


instyle hair iron


coach outlet store online


prada shoes


ray ban wayfarer


mizuno sneakers


coach outlet store online clearances


tory burch handbags


michael kors handbags outlet


reebok classics


coach outlet store online


ray ban sunglasses


coach outlet online


true religion outlet online


adidas nmd


adidas outlet


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


michael kors outlet clearance


mcm belt


true religion sale


coach factory online


ralph lauren polo outlet


polo ralph lauren


ray ban eyeglasses


puma sneaker


nba jerseys wholesale


omega speedmaster


coach outlet


nike huarache women


2017.3.8chenlixiang

คำถามนี้มีทั้งหมด 3 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006