ขอเรียนถาม เรื่อง ผลของการกระทำผิดโดยพลาด

จาก A+
จันทร์ที่ , 6/8/2550
เวลา : 09:01
 IP:

210.246.158.254
อ่านแล้ว = 8979 ครั้ง
       ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 1. หลบทัน 2.บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส 3. ตาย และผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 1.เกือบถูก 2. บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส 3. ตาย
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 ใช่มั้ยค่ะ นอกจากนี้ผลไปเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จะปรับบทอย่างไรคะ อ่านไม่ทันแล้ว ขอรบกวนทีมงานติวเนหาคำตอบให้ทีนะคะ


 จาก tui-na100.com
 จันทร์, 6/8/2550
 เวลา :
10:35
 IP:

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณA+ครับ
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 1. หลบทัน
เมื่อหลบทัน ซึ่งเป็นกรณีไม่ได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล อันเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 80 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 ประกอบมาตรา 80 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 2.บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
เมื่อบาดเจ็บแต่ไม่สาหัส ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล อันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 3. ตาย
เมื่อผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล แต่เมื่อผลของการกระทำโดยมีเจตนาทำร้ายรางกายเท่านั้นมิได้มีเจตนาฆ่า คือความตาย ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตามตาม ป.อ. มาตรา 290
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 1.เกือบถูก
เมื่อเกือบถูก คือไม่ถูก ซึ่งเป็นกรณีไม่ได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วพลาดไป จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีพลาด อันจะเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 60
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ ผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 2. บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
เมื่อบาดเจ็บแต่ไม่สาหัส ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย โดยพลาด จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล อันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 60 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 ประกอบ 60 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ ผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 3. ตาย
เมื่อผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาด ถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล แต่เมื่อผลของการกระทำโดยพลาดนั้นมีเจตนาเพียงทำร้ายรางกายเท่านั้นมิได้มีเจตนาฆ่า คือความตาย ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตามตาม ป.อ. มาตรา 290 ประกอบ ป.อ. มาตรา 60
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 ใช่มั้ยค่ะ
ใช่ครับ(แต่ไม่ใช่ 289(4)+80 แต่เป็น ตาม ป.อ .มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 ครับ เขียนแบบนี้บ่อย ๆ เดี๋ยวจะติดเข้าไปในห้องสอบแล้วจะถูกหักคะแนนโดยใช่เหตุ 1 คะแนนก่อน 50 นั้นมีค่ามหาศาลนะครับ)
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 นอกจากนี้ผลไปเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ก็เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ตาม ป.อ .มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ตาม ป.อ. มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และ 60 ต่อผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดอีกด้วย
เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตาม ป.อ. มาตรา 90 ครับ
ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราครับ


 จาก A+
 จันทร์, 6/8/2550
 เวลา :
11:40
 IP:
210.246.158.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       ขอบคุณติวเนมากๆนะคะ


 จาก DEN
 พุธ, 8/8/2550
 เวลา :
09:49
 IP:
202.5.90.203

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       การกระทำโดยพลาดไปตาม 60 ถือว่าได้กระทำต่อผู้ซึ่งได้รับผลร้ายนั้น เจตนาแรกเป็นอย่างไรก็โอนไปทั้งหมด ดังนั้น เมื่อเจตนาแรกเป็น 289 ( 4 ) ประกอบมาตรา 80 เมื่อผลเกิดแก่บุคคลอื่นโดยพลาดไป แม่ไม่ตายแต่ได้รับอันตายสาหัส ก็โอนเจตนาแรกไปทั้งหมด จึงมีความผิดตาม 289(4) ประกอบมาตรา 80 และ 60 ครับ ที่ท่านตอบ กระผมไม่เห็นด้วยครับ


 จาก tui-na100.com
 พุธ, 8/8/2550
 เวลา :
14:10
 IP:

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       ตอบคุณDENครับ
คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ผมรีบพิมพ์ไปหน่อยจึงพิมพ์ประเด็oนี้ผิดพลาดไปครับ (ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วครับ)
ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ


 จาก mr.1900
 ศุกร์, 10/8/2550
 เวลา :
14:04
 IP:
58.8.158.49

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
       ขอบคุณทั้งคนถาม คนตอบ และคนช่วยตรวจทานครับ เพราะทำให้สามาชิกท่านอื่นๆได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้วย


 จาก ตรีเทพ
 เสาร์, 26/7/2551
 เวลา :
04:39
 IP:
124.120.145.72

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
       เจตนาทำร้ายร่างกายนั้น การสาหัสจะผิดหรือไม่นั้นต้องได้ความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายชึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอัตรายแก่กายก่อนตาม ม.295 ดังนั้นหาก 1.หลบทันแสดงว่าตามปัญหาผู้กระทำใช้ปืนเป็นอาวุธ เมื่อปืนเป็นอาวุธร้ายแรงชึ่งอาจประหัสประหารชีวิตได้ หากมีเจตนาทำร้ายก็ต้องปรับตาม ม.295ประกอบ ม.80 เป็นพยายามทำร้ายให้ได้รับอัตรายแก่กายก่อนจะไปปรับตาม ม.297ประกอบ ม.80 ยังไม่ได้ เพราะจะเข้า ม.297ต้องได้ความว่ามีการทำร้ายจนได้รับอัตรายแก่กายแล้ว เพราะความสาหัสเป็นผลมาจากการกระทำไม่จำต้องมีเจตนา อีกอย่างความผิดฐานพยายามทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอัตรายสาหัสนั้นไม่อาจมีได้ 2.ได้รับอัตรายไม่สาหัส อย่างที่บอกอัตรายสาหัสไม่จำต้องมีเจตนาแต่เป็นผลธรรมดาชึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดตาม ม.295ในครั้งนั้นๆหากสาหัสจึงต้องปรับเป็น ม.297 โดดๆนะ ไม่มีนะว่าหากไม่สาหัสจะเป็น ม.297ประกอบ80เพราะจะต้องมีอัตรายแก่กายตาม ม.295ก่อนนะครับ เช่น หากทำร่ายร่างกายแต่ไม่ได้รับอันตราแก่กาย ต่อมาปรากฏว่าต้องตัดแขนเพราะแผลติดเชื่ออันนี้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดจาการได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะกรณีไม่เข้า ม.295ก่อน รับผิดเพียงตาม ม.390ลหุโทษเท่านั้น 3.ตาย ต้องดูก่อนว่าความตายเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของผู้กระทำหรือไม่ เพราะมีเจตนเพียงทำร้าย หากเป็นผลโดยตรงก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตาม ม.290
ส่วนกรณีที่มีการพลาด ตาม 1. เกือบถูก นั้นเห็นว่าไม่ต้องรับผิดนะครับ เพราะตาม ม.60บังคับว่าต้องถูกจะถูกมากถูกน้อยยังไงขอให้ไว้ก่อน เพราะถ้าไม่ถูกจะเป็นบุคคลผู้ได้รับผลร้ายได้อย่างไร 2.ไม่สาหัส มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตราแก่กายโดยพลาด ตาม ป.อ. ม.295ประกอบ ม.60 3. ตาย เป็นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยพลาด ม.290ประกอบ60 สรุปการพลาดต้องพลาดจริงๆไม่ใช่เกือบพลาด ขอย้ำนะ อัตรายสาหัสไม่จำต้องมีเจตนาให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่จะสาหัสหรือไม่ต้องดูว่าเป็นผลธรรมดาจากการกระทำหรือไม่


 จาก กำลังค้นหาคำตอบ
 เสาร์, 26/7/2551
 เวลา :
04:58
 IP:
124.120.145.72

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 7
       ขอถามสักข้อนะครับ จำเลยกำลังทำร้ายผู้เสียหาย แล้วผู้ตายชึ่งเป็นแม่ผู้เสียหายมาเจอ ตอนที่จำเลยใช้ปืนยิ่งผู้เสีย แล้วเกิดหัวใจวายตายเพราะเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว และแพทก็ลงความเห็นตายเพราะภาวะการทำงานล้มเหลวกระทันหันเพราะถูกกระทบทางจิตใจอย่างร้ายแรง
หากจำเลย 1.รู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจมีความผิดฐานใดต่อผู้ตาย
2.ไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจมีความผิดฐานใด
ช่วยค้นหาคำตอบให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณในคำตอบนะครับเพราะผมงงมาก เพราะมีคนบอกว่าเป็นการกระทำโดยพลาดต่อแม่ บางคนบอกว่าประมาท บางคนบอกไม่มีความผิด แต่มันมีฎีกาแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นฎ๊กาไหน ขอบคุณครับ


 จาก ผู้อ่อนน้อม
 อาทิตย์, 27/7/2551
 เวลา :
21:59
 IP:
58.9.159.25

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 8
      
แต่ผมคิดว่าไม่มีความผิดทั้ง2ข้อครับ
เนื่องจากจำเลยไม่ได้มีเจตนาทั้งประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลเลยในทั้ง2กรณี
และผมคิดว่าไม่ประมาทด้วย
เนื่องจากผมคิดว่าเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุมาก(เนื่องจากข้อเท็จจริงจากโจทย์น้อยอ่ะครับ และเนื่องจากประสบการณ์ผมยังน้อย ปี3เอง ผิดพลาดประการใดขออภัยครับ) จาก ประพันธ์ กาหลง
 พฤหัสบดี, 19/3/2552
 เวลา :
13:42
 IP:
203.146.137.234

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 9
      


 จาก noi152504@gmail.com
 อังคาร, 17/11/2552
 เวลา :
13:44
 IP:
125.26.216.141

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 10
       เจตนาฆ่าแม่แต่พลาดไปถูกพ่อ จะเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือไม่ครับ ตาม ม.60 พ่อแม่ตามกฎหมายนะครับ กำลังอ่านหนังสือ


 จาก ดวงตา
 พุธ, 16/12/2552
 เวลา :
17:10
 IP:
114.128.193.153

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 11
       กรณีทำร้ายร่างกายโดยแก้วน้ำตบที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บเหนือคิ้วและใต้ปากเย็บ2๐เข็มถือว่าร้ายแรงมั้ยเพราะคู้กรณ๊ข่มขู่ว่าเป็นคดีร้ายแรงจะเอาค่าเสียหาย7๐๐๐๐๐แต่ดิฉันไม่ยอมให้เขาจีงแจ้งความอยากทราบว่าทางกฎหมายจะต้องทำอย่างไรคะ


 จาก DNF
 พฤหัสบดี, 25/2/2553
 เวลา :
10:09
 IP:
58.22.68.250

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 12
      

1794


Every woman must have a Designer bags, of course, Louis Vuitton bag are essential.Dior Handbags play an important role in the daily life of a woman and are regarded as the best way to express your personality. Chanel bags has gained and maintained its leading position over the past decades as a brand name of luxuries goods in the world fashion industry. Gucci bag has long been the unparalleled symbol for mainstream fashion. The Louis Vuitton handbags is a sign, taste and fashion, also the symbol of status in the society and acceptability. The UGG bailey button boots is very durable and it has enjoyed the good reputation all over the world.


Adidas Originals always know how to make a responsible choice everytime,it make people satisfactory.Adidas Shoes Salenow.We strive daily to keep our readers updated with the latest Adidas Superstar Shoes related news online.To learn more about Adidas Sambaand Adidas Skate to www.lovinadidas.com.


Life is like a box of chocolate,we don't know what will the next gonna be.Your article deeply move me that you will me a special gift.The Nike Air Max will be a surprise for you.The Air Max 2009 is a new Nike shoes that makes you comfortable.Here are Air Max 90,Air Max 95,Nike Air Max 2003,Nike Air Max1,air max 2010 and Nike Air Max 97 for you,there is a special one for you.


 จาก ugg boots
 พฤหัสบดี, 4/3/2553
 เวลา :
01:56
 IP:
120.40.148.124

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 13
       china wholesale cheap gucci sneakers,wholesale jordan shoes,air max 2009,wholesale Nike Shox Shoes,cheap air jordan sneakers,wholesale rolex watches,New Jersey Devils sports shirt,nhl hockey jerseys,cheap nike air force ones sneakers,Burberry Handbags,Dolce Gabbana Handbags,Louis Vuitton Handbags,wholesale cheap nike jordan shoes|Air force ones,gucci,Dolce Gabbana Handbags,wholesale ed hardy,Build customer 100% satisfaction of shopping website!


 จาก jiang
 จันทร์, 8/3/2553
 เวลา :
14:47
 IP:
220.161.165.37

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 14
       Looking For Cheap and discout louis vuitton bag?wholesale jordan shoes,air max 2009,wholesale Nike Shox Shoes,Yes louis vuitton gifts store is online sale louis vuitton handbags,wholesale rolex watches,New Jersey Devils sports shirt,nhl hockey jerseys,the best louis vuitton bag seller you ,Burberry Handbags,Dolce Gabbana Handbags,Louis Vuitton Handbags,worldwide free shipping,Dolce Gabbana Handbags,wholesale ed hardy,Let the customer trust website wholesale!


 จาก replica omega watches
 เสาร์, 3/9/2554
 เวลา :
08:53
 IP:
101.66.59.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 15
       cartier baignoire watches http://www.sanwatches.org/ replica watches jules audemars watches.


 จาก diablo 1 full download
 เสาร์, 3/9/2554
 เวลา :
15:57
 IP:
101.66.59.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 16
       eu armory http://www.sopgold.com/ wow sell gold wow gold seller http://www.sopgold.com/power-leveling/ leveling wow wow gold sites.


 จาก journey into amazing caves
 พุธ, 14/9/2554
 เวลา :
13:37
 IP:
101.66.88.74

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 17
       aquaracer watches http://www.macywatch.com/ replica watches fake montblanc watches.


 จาก santos watches
 พุธ, 14/9/2554
 เวลา :
15:48
 IP:
101.66.88.74

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 18
       fake jaeger lecoultre http://www.tobuywatches.com/lv.html tag heuer slr watches.


 จาก diablo runes
 พฤหัสบดี, 22/9/2554
 เวลา :
13:05
 IP:
101.66.54.236

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 19
       wow gold ore http://www.sopgold.com/ buy wow gold eu wow golds http://www.sopgold.com/power-leveling/ wow power leveling wow comics.

คำถามนี้มีทั้งหมด 19 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006