ขอเรียนถาม เรื่อง ผลของการกระทำผิดโดยพลาด

จาก A+
จันทร์ที่ , 6/8/2550
เวลา : 09:01
 IP:

210.246.158.254
อ่านแล้ว = 9075 ครั้ง
       ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 1. หลบทัน 2.บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส 3. ตาย และผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 1.เกือบถูก 2. บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส 3. ตาย
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 ใช่มั้ยค่ะ นอกจากนี้ผลไปเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จะปรับบทอย่างไรคะ อ่านไม่ทันแล้ว ขอรบกวนทีมงานติวเนหาคำตอบให้ทีนะคะ


 จาก tui-na100.com
 จันทร์, 6/8/2550
 เวลา :
10:35
 IP:

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณA+ครับ
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 1. หลบทัน
เมื่อหลบทัน ซึ่งเป็นกรณีไม่ได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล อันเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 80 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 ประกอบมาตรา 80 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 2.บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
เมื่อบาดเจ็บแต่ไม่สาหัส ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล อันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 3. ตาย
เมื่อผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล แต่เมื่อผลของการกระทำโดยมีเจตนาทำร้ายรางกายเท่านั้นมิได้มีเจตนาฆ่า คือความตาย ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตามตาม ป.อ. มาตรา 290
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 1.เกือบถูก
เมื่อเกือบถูก คือไม่ถูก ซึ่งเป็นกรณีไม่ได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วพลาดไป จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีพลาด อันจะเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 60
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ ผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 2. บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
เมื่อบาดเจ็บแต่ไม่สาหัส ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย โดยพลาด จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล อันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 60 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 ประกอบ 60 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ ผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 3. ตาย
เมื่อผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาด ถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล แต่เมื่อผลของการกระทำโดยพลาดนั้นมีเจตนาเพียงทำร้ายรางกายเท่านั้นมิได้มีเจตนาฆ่า คือความตาย ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตามตาม ป.อ. มาตรา 290 ประกอบ ป.อ. มาตรา 60
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 ใช่มั้ยค่ะ
ใช่ครับ(แต่ไม่ใช่ 289(4)+80 แต่เป็น ตาม ป.อ .มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 ครับ เขียนแบบนี้บ่อย ๆ เดี๋ยวจะติดเข้าไปในห้องสอบแล้วจะถูกหักคะแนนโดยใช่เหตุ 1 คะแนนก่อน 50 นั้นมีค่ามหาศาลนะครับ)
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 นอกจากนี้ผลไปเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ก็เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ตาม ป.อ .มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ตาม ป.อ. มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และ 60 ต่อผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดอีกด้วย
เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตาม ป.อ. มาตรา 90 ครับ
ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราครับ


 จาก A+
 จันทร์, 6/8/2550
 เวลา :
11:40
 IP:
210.246.158.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       ขอบคุณติวเนมากๆนะคะ


 จาก DEN
 พุธ, 8/8/2550
 เวลา :
09:49
 IP:
202.5.90.203

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       การกระทำโดยพลาดไปตาม 60 ถือว่าได้กระทำต่อผู้ซึ่งได้รับผลร้ายนั้น เจตนาแรกเป็นอย่างไรก็โอนไปทั้งหมด ดังนั้น เมื่อเจตนาแรกเป็น 289 ( 4 ) ประกอบมาตรา 80 เมื่อผลเกิดแก่บุคคลอื่นโดยพลาดไป แม่ไม่ตายแต่ได้รับอันตายสาหัส ก็โอนเจตนาแรกไปทั้งหมด จึงมีความผิดตาม 289(4) ประกอบมาตรา 80 และ 60 ครับ ที่ท่านตอบ กระผมไม่เห็นด้วยครับ


 จาก tui-na100.com
 พุธ, 8/8/2550
 เวลา :
14:10
 IP:

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       ตอบคุณDENครับ
คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ผมรีบพิมพ์ไปหน่อยจึงพิมพ์ประเด็oนี้ผิดพลาดไปครับ (ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วครับ)
ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ


 จาก mr.1900
 ศุกร์, 10/8/2550
 เวลา :
14:04
 IP:
58.8.158.49

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
       ขอบคุณทั้งคนถาม คนตอบ และคนช่วยตรวจทานครับ เพราะทำให้สามาชิกท่านอื่นๆได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้วย


 จาก ตรีเทพ
 เสาร์, 26/7/2551
 เวลา :
04:39
 IP:
124.120.145.72

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
       เจตนาทำร้ายร่างกายนั้น การสาหัสจะผิดหรือไม่นั้นต้องได้ความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายชึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอัตรายแก่กายก่อนตาม ม.295 ดังนั้นหาก 1.หลบทันแสดงว่าตามปัญหาผู้กระทำใช้ปืนเป็นอาวุธ เมื่อปืนเป็นอาวุธร้ายแรงชึ่งอาจประหัสประหารชีวิตได้ หากมีเจตนาทำร้ายก็ต้องปรับตาม ม.295ประกอบ ม.80 เป็นพยายามทำร้ายให้ได้รับอัตรายแก่กายก่อนจะไปปรับตาม ม.297ประกอบ ม.80 ยังไม่ได้ เพราะจะเข้า ม.297ต้องได้ความว่ามีการทำร้ายจนได้รับอัตรายแก่กายแล้ว เพราะความสาหัสเป็นผลมาจากการกระทำไม่จำต้องมีเจตนา อีกอย่างความผิดฐานพยายามทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอัตรายสาหัสนั้นไม่อาจมีได้ 2.ได้รับอัตรายไม่สาหัส อย่างที่บอกอัตรายสาหัสไม่จำต้องมีเจตนาแต่เป็นผลธรรมดาชึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดตาม ม.295ในครั้งนั้นๆหากสาหัสจึงต้องปรับเป็น ม.297 โดดๆนะ ไม่มีนะว่าหากไม่สาหัสจะเป็น ม.297ประกอบ80เพราะจะต้องมีอัตรายแก่กายตาม ม.295ก่อนนะครับ เช่น หากทำร่ายร่างกายแต่ไม่ได้รับอันตราแก่กาย ต่อมาปรากฏว่าต้องตัดแขนเพราะแผลติดเชื่ออันนี้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดจาการได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะกรณีไม่เข้า ม.295ก่อน รับผิดเพียงตาม ม.390ลหุโทษเท่านั้น 3.ตาย ต้องดูก่อนว่าความตายเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของผู้กระทำหรือไม่ เพราะมีเจตนเพียงทำร้าย หากเป็นผลโดยตรงก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตาม ม.290
ส่วนกรณีที่มีการพลาด ตาม 1. เกือบถูก นั้นเห็นว่าไม่ต้องรับผิดนะครับ เพราะตาม ม.60บังคับว่าต้องถูกจะถูกมากถูกน้อยยังไงขอให้ไว้ก่อน เพราะถ้าไม่ถูกจะเป็นบุคคลผู้ได้รับผลร้ายได้อย่างไร 2.ไม่สาหัส มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตราแก่กายโดยพลาด ตาม ป.อ. ม.295ประกอบ ม.60 3. ตาย เป็นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยพลาด ม.290ประกอบ60 สรุปการพลาดต้องพลาดจริงๆไม่ใช่เกือบพลาด ขอย้ำนะ อัตรายสาหัสไม่จำต้องมีเจตนาให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่จะสาหัสหรือไม่ต้องดูว่าเป็นผลธรรมดาจากการกระทำหรือไม่


 จาก กำลังค้นหาคำตอบ
 เสาร์, 26/7/2551
 เวลา :
04:58
 IP:
124.120.145.72

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 7
       ขอถามสักข้อนะครับ จำเลยกำลังทำร้ายผู้เสียหาย แล้วผู้ตายชึ่งเป็นแม่ผู้เสียหายมาเจอ ตอนที่จำเลยใช้ปืนยิ่งผู้เสีย แล้วเกิดหัวใจวายตายเพราะเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว และแพทก็ลงความเห็นตายเพราะภาวะการทำงานล้มเหลวกระทันหันเพราะถูกกระทบทางจิตใจอย่างร้ายแรง
หากจำเลย 1.รู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจมีความผิดฐานใดต่อผู้ตาย
2.ไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจมีความผิดฐานใด
ช่วยค้นหาคำตอบให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณในคำตอบนะครับเพราะผมงงมาก เพราะมีคนบอกว่าเป็นการกระทำโดยพลาดต่อแม่ บางคนบอกว่าประมาท บางคนบอกไม่มีความผิด แต่มันมีฎีกาแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นฎ๊กาไหน ขอบคุณครับ


 จาก ผู้อ่อนน้อม
 อาทิตย์, 27/7/2551
 เวลา :
21:59
 IP:
58.9.159.25

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 8
      
แต่ผมคิดว่าไม่มีความผิดทั้ง2ข้อครับ
เนื่องจากจำเลยไม่ได้มีเจตนาทั้งประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลเลยในทั้ง2กรณี
และผมคิดว่าไม่ประมาทด้วย
เนื่องจากผมคิดว่าเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุมาก(เนื่องจากข้อเท็จจริงจากโจทย์น้อยอ่ะครับ และเนื่องจากประสบการณ์ผมยังน้อย ปี3เอง ผิดพลาดประการใดขออภัยครับ) จาก ประพันธ์ กาหลง
 พฤหัสบดี, 19/3/2552
 เวลา :
13:42
 IP:
203.146.137.234

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 9
      


 จาก noi152504@gmail.com
 อังคาร, 17/11/2552
 เวลา :
13:44
 IP:
125.26.216.141

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 10
       เจตนาฆ่าแม่แต่พลาดไปถูกพ่อ จะเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือไม่ครับ ตาม ม.60 พ่อแม่ตามกฎหมายนะครับ กำลังอ่านหนังสือ


 จาก ดวงตา
 พุธ, 16/12/2552
 เวลา :
17:10
 IP:
114.128.193.153

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 11
       กรณีทำร้ายร่างกายโดยแก้วน้ำตบที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บเหนือคิ้วและใต้ปากเย็บ2๐เข็มถือว่าร้ายแรงมั้ยเพราะคู้กรณ๊ข่มขู่ว่าเป็นคดีร้ายแรงจะเอาค่าเสียหาย7๐๐๐๐๐แต่ดิฉันไม่ยอมให้เขาจีงแจ้งความอยากทราบว่าทางกฎหมายจะต้องทำอย่างไรคะ


 จาก DNF
 พฤหัสบดี, 25/2/2553
 เวลา :
10:09
 IP:
58.22.68.250

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 12
      

1794


Every woman must have a Designer bags, of course, Louis Vuitton bag are essential.Dior Handbags play an important role in the daily life of a woman and are regarded as the best way to express your personality. Chanel bags has gained and maintained its leading position over the past decades as a brand name of luxuries goods in the world fashion industry. Gucci bag has long been the unparalleled symbol for mainstream fashion. The Louis Vuitton handbags is a sign, taste and fashion, also the symbol of status in the society and acceptability. The UGG bailey button boots is very durable and it has enjoyed the good reputation all over the world.


Adidas Originals always know how to make a responsible choice everytime,it make people satisfactory.Adidas Shoes Salenow.We strive daily to keep our readers updated with the latest Adidas Superstar Shoes related news online.To learn more about Adidas Sambaand Adidas Skate to www.lovinadidas.com.


Life is like a box of chocolate,we don't know what will the next gonna be.Your article deeply move me that you will me a special gift.The Nike Air Max will be a surprise for you.The Air Max 2009 is a new Nike shoes that makes you comfortable.Here are Air Max 90,Air Max 95,Nike Air Max 2003,Nike Air Max1,air max 2010 and Nike Air Max 97 for you,there is a special one for you.


 จาก ugg boots
 พฤหัสบดี, 4/3/2553
 เวลา :
01:56
 IP:
120.40.148.124

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 13
       china wholesale cheap gucci sneakers,wholesale jordan shoes,air max 2009,wholesale Nike Shox Shoes,cheap air jordan sneakers,wholesale rolex watches,New Jersey Devils sports shirt,nhl hockey jerseys,cheap nike air force ones sneakers,Burberry Handbags,Dolce Gabbana Handbags,Louis Vuitton Handbags,wholesale cheap nike jordan shoes|Air force ones,gucci,Dolce Gabbana Handbags,wholesale ed hardy,Build customer 100% satisfaction of shopping website!


 จาก jiang
 จันทร์, 8/3/2553
 เวลา :
14:47
 IP:
220.161.165.37

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 14
       Looking For Cheap and discout louis vuitton bag?wholesale jordan shoes,air max 2009,wholesale Nike Shox Shoes,Yes louis vuitton gifts store is online sale louis vuitton handbags,wholesale rolex watches,New Jersey Devils sports shirt,nhl hockey jerseys,the best louis vuitton bag seller you ,Burberry Handbags,Dolce Gabbana Handbags,Louis Vuitton Handbags,worldwide free shipping,Dolce Gabbana Handbags,wholesale ed hardy,Let the customer trust website wholesale!


 จาก replica omega watches
 เสาร์, 3/9/2554
 เวลา :
08:53
 IP:
101.66.59.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 15
       cartier baignoire watches http://www.sanwatches.org/ replica watches jules audemars watches.


 จาก diablo 1 full download
 เสาร์, 3/9/2554
 เวลา :
15:57
 IP:
101.66.59.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 16
       eu armory http://www.sopgold.com/ wow sell gold wow gold seller http://www.sopgold.com/power-leveling/ leveling wow wow gold sites.


 จาก journey into amazing caves
 พุธ, 14/9/2554
 เวลา :
13:37
 IP:
101.66.88.74

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 17
       aquaracer watches http://www.macywatch.com/ replica watches fake montblanc watches.


 จาก santos watches
 พุธ, 14/9/2554
 เวลา :
15:48
 IP:
101.66.88.74

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 18
       fake jaeger lecoultre http://www.tobuywatches.com/lv.html tag heuer slr watches.


 จาก diablo runes
 พฤหัสบดี, 22/9/2554
 เวลา :
13:05
 IP:
101.66.54.236

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 19
       wow gold ore http://www.sopgold.com/ buy wow gold eu wow golds http://www.sopgold.com/power-leveling/ wow power leveling wow comics.


 จาก 20161104caihuali
 ศุกร์, 4/11/2559
 เวลา :
12:11
 IP:
23.228.77.179

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 20
      

true religion jeans


nike uk store


ray-ban sunglasses


swarovski outlet


puma shoes


coach outlet online


louis vuitton replica


michael kors uk outlet


celine outlet


nike store uk


soccer jerseys


celine outlet online


canada goose outlet


mulberry outlet


jordan 13


mont blanc pens


toms shoes


ugg outlet


burberry outlet sale


coach outlet clearance


fitflops sale clearance


air max 90


hermes belt for sale


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors handbags


air jordan 4


canada goose outlet store


cheap uggs


tory burch outlet


coach outlet online


jordan shoes


true religion outlet


true religion jeans


michael kors outlet clearance


ugg boots


jordan 11


instyler ionic styler


nike free run


mulberry handbags


tiffany and co


air max 90


air max uk


coach outlet online


uggs outlet


the north face outlet


louis vuitton


toms shoes


ugg boots sale


uggs outlet


iphone case uk


michael kors outlet


supra shoes sale


kobe 9 elite


ugg boots sale


yeezy boost


ysl outlet online


longchamp handbag


rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches


coach outlet clearance


louis vuitton outlet


dior sunglasses


ugg outlet


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


michael kors handbags outlet


ugg outlet


ralph lauren uk


omega outlet


michael kors factory outlet


ferragamo shoes


air jordan 11


coach outlet online


ray-ban sunglasses


longchamp


ralph lauren pas cher


michael kors outlet


ugg sale


jordan pas cher


ugg boots uk


ferragamo outlet


mulberry sale


longchamp pas cher


christian louboutin shoes


ugg sale


abercrombie outlet


abercrombie and fitch


ugg outlet uk


ralph lauren uk


soccer jerseys


kobe shoes


prada sunglasses for women


new balance shoes


michael kors outlet online


swarovski crystal


ugg outlet


canada goose coats


true religion jeans


ugg outlet


fitflops sale


nike roshe run


rolex orologi


cheap snapbacks


mcm outlet


cheap jordans


michael kors outlet online


polo ralph lauren


cartier watches


nike free 5.0


canada goose


reebok shoes


swarovski crystal


ferragamo outlet


ugg boots


louis vuitton


cheap oakley sunglasses


giuseppe zanotti outlet


tiffany outlet


ray ban sunglasses


reebok trainers


tiffany jewelry


asics


herve leger dresses


toms outlet


rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex


longchamp handbags


ed hardy clothing


air jordan shoes


michael kors handbags


cartier watches


air max uk


yeezy boost 350


pandora outlet


ugg australia


omega watches


beats by dre


ugg outlet


replica watches


michael kors factory outlet


true religion jeans


ugg outlet


true religion jeans


cartier watches


kobe bryant shoes


polo ralph lauren


fitflops sale clearance


bottega veneta outlet online


michael kors outlet clearance


louis vuitton neverfull


marc jacobs sale


longchamp outlet


coach handbags outlet


ray ban sunglasses


beats headphones


juicy couture tracksuit


ralph lauren pas cher


prada outlet online


hollister


longchamp outlet


christian louboutin uk


michael kors outlet online


rolex watches


air max 90


cazal outlet


nike outlet store


cartier watches for sale


cheap jordan shoes


ugg boots


cheap ugg boots


moncler outlet store


longchamp outlet


cheap mlb jerseys


foamposite shoes


links of london


nike huarache


nike roshe run shoes


louboutin pas cher


air jordan 13


mcm backpack


mlb jerseys


oakley sunglasses


lululemon outlet


fitflops shoes


longchamp pas cher


canada goose jackets


the north face jackets


nike air max 90


coach outlet


cartier watches


tory burch outlet online


the north face jacket


true religion outlet


north face jacket


hermes outlet


air max 90


michael kors factory outlet


fitflops clearance


michael kors outlet


michael kors outlet online


michael kors outlet online


coach outlet store


coach outlet


mulberry bags


true religion outlet


ralph lauren


adidas trainers


ugg clearance


michael kors outlet online


ralph lauren outlet


coach outlet online


polo outlet


beats headphones


nike free run


michael kors outlet clearance


cheap uggs


louis vuitton outlet


oakley sunglasses uk


hermes birkin bag


burberry outlet store


ralph lauren polo


salomon shoes


michael kors outlet online


ugg boots


coach outlet clearance


louis vuitton outlet stores


fitflops sale


20161104caihuali


 จาก chenlina
 ศุกร์, 25/11/2559
 เวลา :
08:47
 IP:
192.200.218.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 21
       chenlina20161125

adidas originals


true religion outlet


moncler uk


rolex watches


cheap adidas shoes


burberry outlet


canada goose jackets


north face jackets


michael kors


ugg boots


adidas trainers


nhl jerseys cheap


abercrombie and fitch


ralph lauren polo


oakley sunglasses


ugg outlet


cheap jordans


nike outlet


louis vuitton


cheap uggs


los angeles clippers jerseys


mbt outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


north face


ugg boots paris


canada goose jackets


louis vuitton uk


louboutin shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


christian louboutin heels


ray ban sunglasses


uggs on sale


new england patriots jerseys


ray ban sunglasses


tiffany and co


coach factory outlet


jordans for sale


supra sneakers


adidas nmd shoes


polo ralph lauren


oklahoma city thunder jerseys


uggs


air jordans


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors


mont blanc pen


louis vuitton outlet


ugg boots


scarpe hogan


canada goose


cheap mlb jerseys


uggs outlet


adidas nmd


ugg sale


ugg boots


fitflops sale clearance


coach outlet


moncler uk


oakley store


cheap ugg boots


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordan shoes


ugg boots


uggs outlet


uggs outlet


tods shoes


moncler jacket


pandora charms


retro jordans


louis vuitton handbags


hermes handbags


gucci outlet


tory burch outlet


golden state warriors jerseys


uggs pas cher


canada goose


burberry scarf


gucci outlet store


rolex watches


oakley sunglasses


uggs outlet


ugg outlet


tory burch outlet


pandora uk


celine outlet


coach outlet


gucci outlet


nike nfl jerseys


michael kors outlet


fitflops sale clearance


louis vuitton outlet


mbt shoes


louis vuitton outlet stores


canada goose outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


tory burch handbags


coach outlet online


ugg uk


louis vuitton outlet


mcm bags


canada goose outlet


pittsburgh steelers jerseys


jordan pas cher


coach outlet


nike tn pas cher


replica watches


canada goose outlet


louis vuitton


uggs on sale


ray ban wayfarer


rolex watches outlet


seattle seahawks jerseys


louis vuitton outlet


coach outlet


canada goose


louis vuitton


coach outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


roshe run flyknit


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


moncler


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


cheap jordans


replica watches for sale


adidas yeezy


louboutin uk


canada goose pas cher


fitflop shoes


gucci handbags


coach factory outlet


denver broncos jerseys


louboutin shoes


timberland outlet


ugg boots


mlb jerseys


canada goose jackets


hollister kids


ray ban sunglasses


adidas shoes


ugg boots


true religion jeans


ed hardy clothing


jordan retro


cheap toms shoes


sac louis vuitton


kate spade outlet


fitflops


true religion uk


celine handbags


louis vuitton


ralph lauren outlet


chanel outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


coach outlet store online


canada goose jackets


uggs australia


moncler jackets


boston celtics jerseys


prada outlet


ugg slippers clearance


oakley sunglasses


christian louboutin heels


nike roshe run


toms shoes


louis vuitton


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


moncler pas cher


toms outlet


coach outlet online


coach canada


moncler jackets


longchamp outlet


roshe run


michael kors handbags


coach outlet


true religion jeans


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


toms shoes outlet


mont blanc pens


true religion outlet


uggs uk


louis vuitton


cheap uggs


canada goose outlet


timberland boots


michael kors uk


retro jordans


gucci outlet


christian louboutin paris


toms shoes


ugg outlet


michael kors


chanel outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


ugg australia


air jordans


ugg uk


coach outlet


ugg outlet


coach outlet


louis vuitton handbags


adidas nmd


coach outlet store online


ugg outlet


nike air max


cheap uggs


fitflop sandals


louboutin outlet


coach factory outlet


true religion jeans


gucci outlet


pandora jewelry


ugg australia


timberland boots


minnesota vikings jerseys


kate spade


uggs sale


louis vuitton handbags


pandora charms


nike roshe run


hermes bags


oakley sunglasses


ugg boots


burberry handbags


fitflops


nike air max pas cher


prada outlet


ugg slippers


ray ban sunglasses


adidas yeezy


ugg uk


tiffany jewelry


ralph lauren polo


ray ban glasses


kate spade


christian louboutin shoes


christian louboutin pas cher


moncler


ray ban glasses


the north face jackets


coach outlet


adidas yeezy boost


louis vuitton outlet


prada handbags


louis vuitton


moncler paris


hollister clothing


ugg boots


giuseppe zanotti


replica watches


ugg outlet


cheap ugg boots


ugg outlet


oakley sunglasses


cleveland cavaliers jerseys


canada goose sale


cheap basketball shoes


chaussures louboutin


ray ban pas cher


seattle seahawks jerseys


jordan femme


cheap jordans


ray ban sunglasses uk


ray ban sunglasses


ugg boots


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors bags


kate spade outlet


ugg boots


ray bans


michael kors outlet


adidas outlet online


hollister clothing


nike air max uk


nike outlet


abercrombie kids


michael kors canada


coach outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton


nike trainers


tommy hilfiger outlet


coach factory outlet


burberry outlet


ugg boots


ugg outlet


new york knicks jerseys


the north face


coach outlet online


ugg boots


red bottom shoes


michael kors outlet online sale


canada goose jackets


ralph lauren


canada goose outlet


beats by dre


gucci outlet


michael kors handbags


tiffany and co


ugg boots


michael kors outlet


michael kors outlet


louis vuitton canada


pandora jewelry


cheap jordans


canada goose sale


fitflops


cheap jerseys


air max sale


ugg boots


true religion jeans


canada goose outlet


nba jerseys


ugg boots canada


chicago bulls jerseys


dallas mavericks jerseys


uggs outlet


timberland shoes


louboutin outlet


ugg boots


ugg boots


pandora jewelry official site


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


louis vuitton outlet


louis vuitton


ugg boots


hollister clothing


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


tommy hilfiger outlet


longchamp bags


north face jackets


gucci uk


ugg boots


mont blanc pens


oakley sunglasses canada


washington wizards jerseys


ugg uk


nhl jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


toms wedges


adidas superstar


uggs outlet


ray ban sunglasses


fitflops


ugg outlet


christian louboutin sale


uggs outlet


tory burch handbags


michael kors outlet


coach handbags


mulberry handbags


polo ralph lauren


uggs sale


rolex watches


cheap nba jerseys


nike air max


christian louboutin sale


miami heat jerseys


ugg boots


coach factory outlet


hollister outlet


louis vuitton


abercrombie


michael kors handbags


canada goose


uggs clearance


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose


cincinnati bengals jerseys


ray ban sunglasses


ugg italia


cheap jordans


adidas yeezy 350


rolex watches


canada goose


michael kors outlet


longchamp pas cher


oakley vault


nike outlet store


louis vuitton outlet


ray ban wayfarer


true religion jeans


ugg boots


louis vuitton outlet


coach outlet store online clearances


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


louboutin shoes


toms sale


chenlina20161125

คำถามนี้มีทั้งหมด 21 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006