ขอเรียนถาม เรื่อง ผลของการกระทำผิดโดยพลาด

จาก A+
จันทร์ที่ , 6/8/2550
เวลา : 09:01
 IP:

210.246.158.254
อ่านแล้ว = 9196 ครั้ง
       ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 1. หลบทัน 2.บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส 3. ตาย และผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 1.เกือบถูก 2. บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส 3. ตาย
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 ใช่มั้ยค่ะ นอกจากนี้ผลไปเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส จะปรับบทอย่างไรคะ อ่านไม่ทันแล้ว ขอรบกวนทีมงานติวเนหาคำตอบให้ทีนะคะ


 จาก tui-na100.com
 จันทร์, 6/8/2550
 เวลา :
10:35
 IP:

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณA+ครับ
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 1. หลบทัน
เมื่อหลบทัน ซึ่งเป็นกรณีไม่ได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล อันเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 80 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 ประกอบมาตรา 80 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 2.บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
เมื่อบาดเจ็บแต่ไม่สาหัส ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล อันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ 3. ตาย
เมื่อผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล แต่เมื่อผลของการกระทำโดยมีเจตนาทำร้ายรางกายเท่านั้นมิได้มีเจตนาฆ่า คือความตาย ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตามตาม ป.อ. มาตรา 290
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 1.เกือบถูก
เมื่อเกือบถูก คือไม่ถูก ซึ่งเป็นกรณีไม่ได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วพลาดไป จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีพลาด อันจะเป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 60
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ ผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 2. บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
เมื่อบาดเจ็บแต่ไม่สาหัส ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย โดยพลาด จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล อันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295 ประกอบมาตรา 60 เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 ประกอบ 60 เพราะความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ. มาตรา 297 นั้น ต้องมีผลคือผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ขอ้ 1 ถ้า เจตนาให้เป็นอันตรายสาหัส แต่ผลเกิดกับผู้ถูกกระทำ คือ ผลเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป ถ้า 3. ตาย
เมื่อผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาด ถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีได้รับผลร้ายจากการลงมือกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จึงเป็นการลงมือกระทำไปตลอดแล้วและการกระทำนั้นบรรลุผล แต่เมื่อผลของการกระทำโดยพลาดนั้นมีเจตนาเพียงทำร้ายรางกายเท่านั้นมิได้มีเจตนาฆ่า คือความตาย ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตามตาม ป.อ. มาตรา 290 ประกอบ ป.อ. มาตรา 60
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 ใช่มั้ยค่ะ
ใช่ครับ(แต่ไม่ใช่ 289(4)+80 แต่เป็น ตาม ป.อ .มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 ครับ เขียนแบบนี้บ่อย ๆ เดี๋ยวจะติดเข้าไปในห้องสอบแล้วจะถูกหักคะแนนโดยใช่เหตุ 1 คะแนนก่อน 50 นั้นมีค่ามหาศาลนะครับ)
ข้อ 2 เจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ถ้าผลเกิดกับผู้ถูกกระทำคือไม่ตาย ก็เป็น 289(4)+80 นอกจากนี้ผลไปเกิดกับผู้ได้รับผลร้ายโดยพลาดไป เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ก็เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ตาม ป.อ .มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว่ก่อน ตาม ป.อ. มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 และ 60 ต่อผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดอีกด้วย
เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตาม ป.อ. มาตรา 90 ครับ
ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราครับ


 จาก A+
 จันทร์, 6/8/2550
 เวลา :
11:40
 IP:
210.246.158.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       ขอบคุณติวเนมากๆนะคะ


 จาก DEN
 พุธ, 8/8/2550
 เวลา :
09:49
 IP:
202.5.90.203

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       การกระทำโดยพลาดไปตาม 60 ถือว่าได้กระทำต่อผู้ซึ่งได้รับผลร้ายนั้น เจตนาแรกเป็นอย่างไรก็โอนไปทั้งหมด ดังนั้น เมื่อเจตนาแรกเป็น 289 ( 4 ) ประกอบมาตรา 80 เมื่อผลเกิดแก่บุคคลอื่นโดยพลาดไป แม่ไม่ตายแต่ได้รับอันตายสาหัส ก็โอนเจตนาแรกไปทั้งหมด จึงมีความผิดตาม 289(4) ประกอบมาตรา 80 และ 60 ครับ ที่ท่านตอบ กระผมไม่เห็นด้วยครับ


 จาก tui-na100.com
 พุธ, 8/8/2550
 เวลา :
14:10
 IP:

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       ตอบคุณDENครับ
คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ผมรีบพิมพ์ไปหน่อยจึงพิมพ์ประเด็oนี้ผิดพลาดไปครับ (ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วครับ)
ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยกันตรวจสอบและแจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ


 จาก mr.1900
 ศุกร์, 10/8/2550
 เวลา :
14:04
 IP:
58.8.158.49

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
       ขอบคุณทั้งคนถาม คนตอบ และคนช่วยตรวจทานครับ เพราะทำให้สามาชิกท่านอื่นๆได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้วย


 จาก ตรีเทพ
 เสาร์, 26/7/2551
 เวลา :
04:39
 IP:
124.120.145.72

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
       เจตนาทำร้ายร่างกายนั้น การสาหัสจะผิดหรือไม่นั้นต้องได้ความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายชึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอัตรายแก่กายก่อนตาม ม.295 ดังนั้นหาก 1.หลบทันแสดงว่าตามปัญหาผู้กระทำใช้ปืนเป็นอาวุธ เมื่อปืนเป็นอาวุธร้ายแรงชึ่งอาจประหัสประหารชีวิตได้ หากมีเจตนาทำร้ายก็ต้องปรับตาม ม.295ประกอบ ม.80 เป็นพยายามทำร้ายให้ได้รับอัตรายแก่กายก่อนจะไปปรับตาม ม.297ประกอบ ม.80 ยังไม่ได้ เพราะจะเข้า ม.297ต้องได้ความว่ามีการทำร้ายจนได้รับอัตรายแก่กายแล้ว เพราะความสาหัสเป็นผลมาจากการกระทำไม่จำต้องมีเจตนา อีกอย่างความผิดฐานพยายามทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอัตรายสาหัสนั้นไม่อาจมีได้ 2.ได้รับอัตรายไม่สาหัส อย่างที่บอกอัตรายสาหัสไม่จำต้องมีเจตนาแต่เป็นผลธรรมดาชึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดตาม ม.295ในครั้งนั้นๆหากสาหัสจึงต้องปรับเป็น ม.297 โดดๆนะ ไม่มีนะว่าหากไม่สาหัสจะเป็น ม.297ประกอบ80เพราะจะต้องมีอัตรายแก่กายตาม ม.295ก่อนนะครับ เช่น หากทำร่ายร่างกายแต่ไม่ได้รับอันตราแก่กาย ต่อมาปรากฏว่าต้องตัดแขนเพราะแผลติดเชื่ออันนี้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดจาการได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะกรณีไม่เข้า ม.295ก่อน รับผิดเพียงตาม ม.390ลหุโทษเท่านั้น 3.ตาย ต้องดูก่อนว่าความตายเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของผู้กระทำหรือไม่ เพราะมีเจตนเพียงทำร้าย หากเป็นผลโดยตรงก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตาม ม.290
ส่วนกรณีที่มีการพลาด ตาม 1. เกือบถูก นั้นเห็นว่าไม่ต้องรับผิดนะครับ เพราะตาม ม.60บังคับว่าต้องถูกจะถูกมากถูกน้อยยังไงขอให้ไว้ก่อน เพราะถ้าไม่ถูกจะเป็นบุคคลผู้ได้รับผลร้ายได้อย่างไร 2.ไม่สาหัส มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตราแก่กายโดยพลาด ตาม ป.อ. ม.295ประกอบ ม.60 3. ตาย เป็นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยพลาด ม.290ประกอบ60 สรุปการพลาดต้องพลาดจริงๆไม่ใช่เกือบพลาด ขอย้ำนะ อัตรายสาหัสไม่จำต้องมีเจตนาให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่จะสาหัสหรือไม่ต้องดูว่าเป็นผลธรรมดาจากการกระทำหรือไม่


 จาก กำลังค้นหาคำตอบ
 เสาร์, 26/7/2551
 เวลา :
04:58
 IP:
124.120.145.72

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 7
       ขอถามสักข้อนะครับ จำเลยกำลังทำร้ายผู้เสียหาย แล้วผู้ตายชึ่งเป็นแม่ผู้เสียหายมาเจอ ตอนที่จำเลยใช้ปืนยิ่งผู้เสีย แล้วเกิดหัวใจวายตายเพราะเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว และแพทก็ลงความเห็นตายเพราะภาวะการทำงานล้มเหลวกระทันหันเพราะถูกกระทบทางจิตใจอย่างร้ายแรง
หากจำเลย 1.รู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจมีความผิดฐานใดต่อผู้ตาย
2.ไม่รู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจมีความผิดฐานใด
ช่วยค้นหาคำตอบให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณในคำตอบนะครับเพราะผมงงมาก เพราะมีคนบอกว่าเป็นการกระทำโดยพลาดต่อแม่ บางคนบอกว่าประมาท บางคนบอกไม่มีความผิด แต่มันมีฎีกาแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นฎ๊กาไหน ขอบคุณครับ


 จาก ผู้อ่อนน้อม
 อาทิตย์, 27/7/2551
 เวลา :
21:59
 IP:
58.9.159.25

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 8
      
แต่ผมคิดว่าไม่มีความผิดทั้ง2ข้อครับ
เนื่องจากจำเลยไม่ได้มีเจตนาทั้งประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลเลยในทั้ง2กรณี
และผมคิดว่าไม่ประมาทด้วย
เนื่องจากผมคิดว่าเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุมาก(เนื่องจากข้อเท็จจริงจากโจทย์น้อยอ่ะครับ และเนื่องจากประสบการณ์ผมยังน้อย ปี3เอง ผิดพลาดประการใดขออภัยครับ) จาก ประพันธ์ กาหลง
 พฤหัสบดี, 19/3/2552
 เวลา :
13:42
 IP:
203.146.137.234

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 9
      


 จาก noi152504@gmail.com
 อังคาร, 17/11/2552
 เวลา :
13:44
 IP:
125.26.216.141

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 10
       เจตนาฆ่าแม่แต่พลาดไปถูกพ่อ จะเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือไม่ครับ ตาม ม.60 พ่อแม่ตามกฎหมายนะครับ กำลังอ่านหนังสือ


 จาก ดวงตา
 พุธ, 16/12/2552
 เวลา :
17:10
 IP:
114.128.193.153

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 11
       กรณีทำร้ายร่างกายโดยแก้วน้ำตบที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บเหนือคิ้วและใต้ปากเย็บ2๐เข็มถือว่าร้ายแรงมั้ยเพราะคู้กรณ๊ข่มขู่ว่าเป็นคดีร้ายแรงจะเอาค่าเสียหาย7๐๐๐๐๐แต่ดิฉันไม่ยอมให้เขาจีงแจ้งความอยากทราบว่าทางกฎหมายจะต้องทำอย่างไรคะ


 จาก DNF
 พฤหัสบดี, 25/2/2553
 เวลา :
10:09
 IP:
58.22.68.250

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 12
      

1794


Every woman must have a Designer bags, of course, Louis Vuitton bag are essential.Dior Handbags play an important role in the daily life of a woman and are regarded as the best way to express your personality. Chanel bags has gained and maintained its leading position over the past decades as a brand name of luxuries goods in the world fashion industry. Gucci bag has long been the unparalleled symbol for mainstream fashion. The Louis Vuitton handbags is a sign, taste and fashion, also the symbol of status in the society and acceptability. The UGG bailey button boots is very durable and it has enjoyed the good reputation all over the world.


Adidas Originals always know how to make a responsible choice everytime,it make people satisfactory.Adidas Shoes Salenow.We strive daily to keep our readers updated with the latest Adidas Superstar Shoes related news online.To learn more about Adidas Sambaand Adidas Skate to www.lovinadidas.com.


Life is like a box of chocolate,we don't know what will the next gonna be.Your article deeply move me that you will me a special gift.The Nike Air Max will be a surprise for you.The Air Max 2009 is a new Nike shoes that makes you comfortable.Here are Air Max 90,Air Max 95,Nike Air Max 2003,Nike Air Max1,air max 2010 and Nike Air Max 97 for you,there is a special one for you.


 จาก ugg boots
 พฤหัสบดี, 4/3/2553
 เวลา :
01:56
 IP:
120.40.148.124

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 13
       china wholesale cheap gucci sneakers,wholesale jordan shoes,air max 2009,wholesale Nike Shox Shoes,cheap air jordan sneakers,wholesale rolex watches,New Jersey Devils sports shirt,nhl hockey jerseys,cheap nike air force ones sneakers,Burberry Handbags,Dolce Gabbana Handbags,Louis Vuitton Handbags,wholesale cheap nike jordan shoes|Air force ones,gucci,Dolce Gabbana Handbags,wholesale ed hardy,Build customer 100% satisfaction of shopping website!


 จาก jiang
 จันทร์, 8/3/2553
 เวลา :
14:47
 IP:
220.161.165.37

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 14
       Looking For Cheap and discout louis vuitton bag?wholesale jordan shoes,air max 2009,wholesale Nike Shox Shoes,Yes louis vuitton gifts store is online sale louis vuitton handbags,wholesale rolex watches,New Jersey Devils sports shirt,nhl hockey jerseys,the best louis vuitton bag seller you ,Burberry Handbags,Dolce Gabbana Handbags,Louis Vuitton Handbags,worldwide free shipping,Dolce Gabbana Handbags,wholesale ed hardy,Let the customer trust website wholesale!


 จาก replica omega watches
 เสาร์, 3/9/2554
 เวลา :
08:53
 IP:
101.66.59.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 15
       cartier baignoire watches http://www.sanwatches.org/ replica watches jules audemars watches.


 จาก diablo 1 full download
 เสาร์, 3/9/2554
 เวลา :
15:57
 IP:
101.66.59.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 16
       eu armory http://www.sopgold.com/ wow sell gold wow gold seller http://www.sopgold.com/power-leveling/ leveling wow wow gold sites.


 จาก journey into amazing caves
 พุธ, 14/9/2554
 เวลา :
13:37
 IP:
101.66.88.74

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 17
       aquaracer watches http://www.macywatch.com/ replica watches fake montblanc watches.


 จาก santos watches
 พุธ, 14/9/2554
 เวลา :
15:48
 IP:
101.66.88.74

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 18
       fake jaeger lecoultre http://www.tobuywatches.com/lv.html tag heuer slr watches.


 จาก diablo runes
 พฤหัสบดี, 22/9/2554
 เวลา :
13:05
 IP:
101.66.54.236

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 19
       wow gold ore http://www.sopgold.com/ buy wow gold eu wow golds http://www.sopgold.com/power-leveling/ wow power leveling wow comics.


 จาก 20161104caihuali
 ศุกร์, 4/11/2559
 เวลา :
12:11
 IP:
23.228.77.179

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 20
      

true religion jeans


nike uk store


ray-ban sunglasses


swarovski outlet


puma shoes


coach outlet online


louis vuitton replica


michael kors uk outlet


celine outlet


nike store uk


soccer jerseys


celine outlet online


canada goose outlet


mulberry outlet


jordan 13


mont blanc pens


toms shoes


ugg outlet


burberry outlet sale


coach outlet clearance


fitflops sale clearance


air max 90


hermes belt for sale


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors handbags


air jordan 4


canada goose outlet store


cheap uggs


tory burch outlet


coach outlet online


jordan shoes


true religion outlet


true religion jeans


michael kors outlet clearance


ugg boots


jordan 11


instyler ionic styler


nike free run


mulberry handbags


tiffany and co


air max 90


air max uk


coach outlet online


uggs outlet


the north face outlet


louis vuitton


toms shoes


ugg boots sale


uggs outlet


iphone case uk


michael kors outlet


supra shoes sale


kobe 9 elite


ugg boots sale


yeezy boost


ysl outlet online


longchamp handbag


rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches


coach outlet clearance


louis vuitton outlet


dior sunglasses


ugg outlet


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


michael kors handbags outlet


ugg outlet


ralph lauren uk


omega outlet


michael kors factory outlet


ferragamo shoes


air jordan 11


coach outlet online


ray-ban sunglasses


longchamp


ralph lauren pas cher


michael kors outlet


ugg sale


jordan pas cher


ugg boots uk


ferragamo outlet


mulberry sale


longchamp pas cher


christian louboutin shoes


ugg sale


abercrombie outlet


abercrombie and fitch


ugg outlet uk


ralph lauren uk


soccer jerseys


kobe shoes


prada sunglasses for women


new balance shoes


michael kors outlet online


swarovski crystal


ugg outlet


canada goose coats


true religion jeans


ugg outlet


fitflops sale


nike roshe run


rolex orologi


cheap snapbacks


mcm outlet


cheap jordans


michael kors outlet online


polo ralph lauren


cartier watches


nike free 5.0


canada goose


reebok shoes


swarovski crystal


ferragamo outlet


ugg boots


louis vuitton


cheap oakley sunglasses


giuseppe zanotti outlet


tiffany outlet


ray ban sunglasses


reebok trainers


tiffany jewelry


asics


herve leger dresses


toms outlet


rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex


longchamp handbags


ed hardy clothing


air jordan shoes


michael kors handbags


cartier watches


air max uk


yeezy boost 350


pandora outlet


ugg australia


omega watches


beats by dre


ugg outlet


replica watches


michael kors factory outlet


true religion jeans


ugg outlet


true religion jeans


cartier watches


kobe bryant shoes


polo ralph lauren


fitflops sale clearance


bottega veneta outlet online


michael kors outlet clearance


louis vuitton neverfull


marc jacobs sale


longchamp outlet


coach handbags outlet


ray ban sunglasses


beats headphones


juicy couture tracksuit


ralph lauren pas cher


prada outlet online


hollister


longchamp outlet


christian louboutin uk


michael kors outlet online


rolex watches


air max 90


cazal outlet


nike outlet store


cartier watches for sale


cheap jordan shoes


ugg boots


cheap ugg boots


moncler outlet store


longchamp outlet


cheap mlb jerseys


foamposite shoes


links of london


nike huarache


nike roshe run shoes


louboutin pas cher


air jordan 13


mcm backpack


mlb jerseys


oakley sunglasses


lululemon outlet


fitflops shoes


longchamp pas cher


canada goose jackets


the north face jackets


nike air max 90


coach outlet


cartier watches


tory burch outlet online


the north face jacket


true religion outlet


north face jacket


hermes outlet


air max 90


michael kors factory outlet


fitflops clearance


michael kors outlet


michael kors outlet online


michael kors outlet online


coach outlet store


coach outlet


mulberry bags


true religion outlet


ralph lauren


adidas trainers


ugg clearance


michael kors outlet online


ralph lauren outlet


coach outlet online


polo outlet


beats headphones


nike free run


michael kors outlet clearance


cheap uggs


louis vuitton outlet


oakley sunglasses uk


hermes birkin bag


burberry outlet store


ralph lauren polo


salomon shoes


michael kors outlet online


ugg boots


coach outlet clearance


louis vuitton outlet stores


fitflops sale


20161104caihuali


 จาก chenlina
 ศุกร์, 25/11/2559
 เวลา :
08:47
 IP:
192.200.218.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 21
       chenlina20161125

adidas originals


true religion outlet


moncler uk


rolex watches


cheap adidas shoes


burberry outlet


canada goose jackets


north face jackets


michael kors


ugg boots


adidas trainers


nhl jerseys cheap


abercrombie and fitch


ralph lauren polo


oakley sunglasses


ugg outlet


cheap jordans


nike outlet


louis vuitton


cheap uggs


los angeles clippers jerseys


mbt outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


north face


ugg boots paris


canada goose jackets


louis vuitton uk


louboutin shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


christian louboutin heels


ray ban sunglasses


uggs on sale


new england patriots jerseys


ray ban sunglasses


tiffany and co


coach factory outlet


jordans for sale


supra sneakers


adidas nmd shoes


polo ralph lauren


oklahoma city thunder jerseys


uggs


air jordans


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors


mont blanc pen


louis vuitton outlet


ugg boots


scarpe hogan


canada goose


cheap mlb jerseys


uggs outlet


adidas nmd


ugg sale


ugg boots


fitflops sale clearance


coach outlet


moncler uk


oakley store


cheap ugg boots


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordan shoes


ugg boots


uggs outlet


uggs outlet


tods shoes


moncler jacket


pandora charms


retro jordans


louis vuitton handbags


hermes handbags


gucci outlet


tory burch outlet


golden state warriors jerseys


uggs pas cher


canada goose


burberry scarf


gucci outlet store


rolex watches


oakley sunglasses


uggs outlet


ugg outlet


tory burch outlet


pandora uk


celine outlet


coach outlet


gucci outlet


nike nfl jerseys


michael kors outlet


fitflops sale clearance


louis vuitton outlet


mbt shoes


louis vuitton outlet stores


canada goose outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


tory burch handbags


coach outlet online


ugg uk


louis vuitton outlet


mcm bags


canada goose outlet


pittsburgh steelers jerseys


jordan pas cher


coach outlet


nike tn pas cher


replica watches


canada goose outlet


louis vuitton


uggs on sale


ray ban wayfarer


rolex watches outlet


seattle seahawks jerseys


louis vuitton outlet


coach outlet


canada goose


louis vuitton


coach outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


roshe run flyknit


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


moncler


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


cheap jordans


replica watches for sale


adidas yeezy


louboutin uk


canada goose pas cher


fitflop shoes


gucci handbags


coach factory outlet


denver broncos jerseys


louboutin shoes


timberland outlet


ugg boots


mlb jerseys


canada goose jackets


hollister kids


ray ban sunglasses


adidas shoes


ugg boots


true religion jeans


ed hardy clothing


jordan retro


cheap toms shoes


sac louis vuitton


kate spade outlet


fitflops


true religion uk


celine handbags


louis vuitton


ralph lauren outlet


chanel outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


coach outlet store online


canada goose jackets


uggs australia


moncler jackets


boston celtics jerseys


prada outlet


ugg slippers clearance


oakley sunglasses


christian louboutin heels


nike roshe run


toms shoes


louis vuitton


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


moncler pas cher


toms outlet


coach outlet online


coach canada


moncler jackets


longchamp outlet


roshe run


michael kors handbags


coach outlet


true religion jeans


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


toms shoes outlet


mont blanc pens


true religion outlet


uggs uk


louis vuitton


cheap uggs


canada goose outlet


timberland boots


michael kors uk


retro jordans


gucci outlet


christian louboutin paris


toms shoes


ugg outlet


michael kors


chanel outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


ugg australia


air jordans


ugg uk


coach outlet


ugg outlet


coach outlet


louis vuitton handbags


adidas nmd


coach outlet store online


ugg outlet


nike air max


cheap uggs


fitflop sandals


louboutin outlet


coach factory outlet


true religion jeans


gucci outlet


pandora jewelry


ugg australia


timberland boots


minnesota vikings jerseys


kate spade


uggs sale


louis vuitton handbags


pandora charms


nike roshe run


hermes bags


oakley sunglasses


ugg boots


burberry handbags


fitflops


nike air max pas cher


prada outlet


ugg slippers


ray ban sunglasses


adidas yeezy


ugg uk


tiffany jewelry


ralph lauren polo


ray ban glasses


kate spade


christian louboutin shoes


christian louboutin pas cher


moncler


ray ban glasses


the north face jackets


coach outlet


adidas yeezy boost


louis vuitton outlet


prada handbags


louis vuitton


moncler paris


hollister clothing


ugg boots


giuseppe zanotti


replica watches


ugg outlet


cheap ugg boots


ugg outlet


oakley sunglasses


cleveland cavaliers jerseys


canada goose sale


cheap basketball shoes


chaussures louboutin


ray ban pas cher


seattle seahawks jerseys


jordan femme


cheap jordans


ray ban sunglasses uk


ray ban sunglasses


ugg boots


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors bags


kate spade outlet


ugg boots


ray bans


michael kors outlet


adidas outlet online


hollister clothing


nike air max uk


nike outlet


abercrombie kids


michael kors canada


coach outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton


nike trainers


tommy hilfiger outlet


coach factory outlet


burberry outlet


ugg boots


ugg outlet


new york knicks jerseys


the north face


coach outlet online


ugg boots


red bottom shoes


michael kors outlet online sale


canada goose jackets


ralph lauren


canada goose outlet


beats by dre


gucci outlet


michael kors handbags


tiffany and co


ugg boots


michael kors outlet


michael kors outlet


louis vuitton canada


pandora jewelry


cheap jordans


canada goose sale


fitflops


cheap jerseys


air max sale


ugg boots


true religion jeans


canada goose outlet


nba jerseys


ugg boots canada


chicago bulls jerseys


dallas mavericks jerseys


uggs outlet


timberland shoes


louboutin outlet


ugg boots


ugg boots


pandora jewelry official site


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


louis vuitton outlet


louis vuitton


ugg boots


hollister clothing


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


tommy hilfiger outlet


longchamp bags


north face jackets


gucci uk


ugg boots


mont blanc pens


oakley sunglasses canada


washington wizards jerseys


ugg uk


nhl jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


toms wedges


adidas superstar


uggs outlet


ray ban sunglasses


fitflops


ugg outlet


christian louboutin sale


uggs outlet


tory burch handbags


michael kors outlet


coach handbags


mulberry handbags


polo ralph lauren


uggs sale


rolex watches


cheap nba jerseys


nike air max


christian louboutin sale


miami heat jerseys


ugg boots


coach factory outlet


hollister outlet


louis vuitton


abercrombie


michael kors handbags


canada goose


uggs clearance


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose


cincinnati bengals jerseys


ray ban sunglasses


ugg italia


cheap jordans


adidas yeezy 350


rolex watches


canada goose


michael kors outlet


longchamp pas cher


oakley vault


nike outlet store


louis vuitton outlet


ray ban wayfarer


true religion jeans


ugg boots


louis vuitton outlet


coach outlet store online clearances


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


louboutin shoes


toms sale


chenlina20161125


 จาก chenlixiang
 ศุกร์, 23/12/2559
 เวลา :
16:01
 IP:
192.200.218.252

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 22
      

chaussures ugg


abercrombie & fitch kids


retro jordan shoes


christian louboutin shoes


uggs outlet


cheap ray ban sunglasses


lunettes ray ban


ralph lauren polo


louis vuitton outlet stores


adidas shoes


kate spade handbags


the north face outlet


fitflops sale clearance


pandora bracelet


ray ban eyeglasses


moncler sale


moncler tracksuit


mont blanc ballpoint pen


ray ban sunglasses


new england patriots jerseys


canada goose coats


louis vuitton outlet stores


louis vuitton outlet stores


doudoune canada goose


nike air max 95


ugg canada


hermes outlet


coach factory outlet


longchamp handbags


adidas yeezy boost 350


michael kors handbags


prada handbags


tiffany and co jewelry


louis vuitton purses


gucci outlet online


true religion jeans


jordan femme


oakley vault


mlb jerseys


air jordan shoes


coach outlet online


the north face outlet


michael kors outlet online


tiffany & co


cheap ray ban sunglasses


toms outlet


canada goose clothing


tiffany and co


louis vuitton handbags clearance


michael kors outlet online


michael kors handbags


air jordan


cheap louis vuitton bags


louis vuitton handbags


toms wedges


canada goose outlet


adidas originals zx flux


oakley sunglasses


coach outlet online


mbt shoes clearance


ugg boots sale


louis vuitton outlet online


kate spade handbags outlet


ugg outlet online


ralph lauren outlet online


nike air max pas cher


jordan retro


coach outlet online


louboutin uk


nike roshe run


michael kors outlet online sale


ray ban glasses


canada goose outlet


tiffany bracelet


cheap ray ban sunglasses


uggs outlet online


polo ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


cleveland cavaliers jerseys


pandora rings


louis vuitton handbags cheap


los angeles clippers jerseys


gucci handbags


hollister clothing


ugg boots


boston celtics jerseys


oakley sunglasses outlet


moncler coats


michael kors outlet online


cheap oakley sunglasses


adidas nmd r1


ralph lauren polo


burberry handbags


louis vuitton handbags


coach outlet store online


ugg boots clearance


canada goose online


fitflops


coach handbags


canada goose jackets


ugg clearance


giuseppe zanotti sneakers


louis vuitton bags


ralph lauren polo shirts


hollister kids


fitflop sandals


minnesota vikings jerseys


kate spade outlet


true religion outlet


tory burch outlet online


cheap toms shoes


hollister clothing store


hockey jerseys


coach outlet store online clearances


adidas outlet store


toms shoes outlet


tory burch outlet


louis vuitton usa


ralph lauren polo outlet


coach outlet store online


replica rolex watches


cincinnati bengals jerseys


adidas yeezy boost 350


pandora jewelry outlet


moncler outlet


ugg boots


ralph lauren kids


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


ray ban glasses


celine bags


golden state warriors jerseys


oakley sunglasses outlet


fitflop shoes


ugg outlet store


rolex watches outlet


canada goose sale


air max 90


michael kors handbags


ralph lauren shirts


coach outlet online


ugg australia


moncler sale


cheap uggs


ugg outlet


oakley sunglasses canada


coach outlet


supra sneakers


ugg classic


oakley sunglasses outlet


canada goose outlet


north face


cheap ugg boots


nike roshe run 3


christian louboutin pas cher


coach outlet online


louis vuitton outlet


montblanc pen


toms shoes


adidas superstar


coach outlet online


abercrombie kids


jordan shoes


coach factory outlet online


nike roshe run flyknit


christian louboutin sale


polo ralph lauren


ugg outlet store


gucci handbags


moncler outlet


adidas trainers


true religion jeans


cheap nba jerseys


abercrombie kids


michael kors outlet


mbt outlet store


ugg boots outlet


coach outlet online


cheap jerseys


ugg outlet uk


ugg boots


ed hardy clothing


stivali ugg


ralph lauren


air jordan shoes


fitflops shoes


uggs on sale


christian louboutin outlet


ugg uk


mont blanc ballpoint pens


canada goose jackets


polo shirts


nike outlet store


mlb jerseys cheap


pandora charms


seattle seahawks jerseys


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


nike basketball shoes


louis vuitton


ugg outlet online


uggs pas cher


ugg boots outlet


hollister kids


montblanc pens


timberland boots


louis vuitton handbags


gucci outlet online


canada goose outlet


ugg outlet online


adidas superstar


coach outlet store online


oklahoma city thunder jerseys


ray ban sunglasses


sac longchamp


coach outlet


louis vuitton handbags


michael kors outlet online


ugg boots


louis vuitton wallet


cheap ugg boots


ugg boots


cheap ugg boots


rolex watches


canada goose jackets


polo ralph lauren


gucci outlet


michael kors outlet clearance


louis vuitton handbags


canada goose jackets clearance


gucci belts


louis vuitton


gucci belts


canada goose outlet


replica watches


ray ban outlet


michael kors handbags


ugg australia


louboutin shoes


michael kors handbags


michael kors handbags clearance


washington wizards jerseys


timberland outlet


red bottoms


discount rolex watches


oakley vault


coach factory outlet


kate spade sale


ray ban glasses


adidas nmd shoes


the north face


coach outlet


ugg boots


ray ban sunglasses outlet


oakley vault


seattle seahawks jerseys


ugg boots


dallas mavericks jerseys


ray ban sunglasses cheap


borse louis vuitton


michael kors outlet clearance


michael kors outlet


timberland boots outlet


ugg boots


cheap tory burch handbags


hermes scarf


san antonio spurs jerseys


christian louboutin shoes


rolex watches for sale


ugg outlet


air max sale


true religion jeans


adidas nmd


ugg boots outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses outlet


nike tn pas cher


oakley sunglasses cheap


michael kors outlet


tod's shoes outlet


celine outlet


moncler tracksuit


louboutin femme


nike trainers sale


doudoune moncler


tommy hilfiger outlet


true religion


nike roshe run


cheap ray ban sunglasses


ray ban wayfarer


uggs outlet


canada goose jackets


jordan shoes


canada goose parka


fitflop uk


true religion outlet


coach factory outlet


canada goose outlet


polo outlet


hilfiger jeans


polo ralph lauren


louis vuitton outlet online


gucci outlet online


canada goose outlet


polo ralph lauren uk


cheap jordans


mcm outlet


michael kors outlet clearance


coach factory outlet


mont blanc


michael kors outlet


louis vuitton sac


longchamp le pliage


ugg outlet


nfl jerseys


louboutin outlet


oakley sunglasses


hollister kids


michael kors outlet


christian louboutin shoes


ugg boots outlet


louis vuitton purses


jordan 11


cheap jordans


ralph lauren outlet


chanel handbags


the north face jackets


coach factory outlet


louis vuitton pas cher


michael kors bags


beats by dre


coach outlet


adidas yeezy 350 v2


christian louboutin sale


pandora rings


christian louboutin sale


pittsburgh steelers jerseys


true religion jeans outlet


ugg boots


louis vuitton outlet


chanel outlet


ugg boots sale


canada goose coats


ugg boots uk


louis vuitton outlet online


louis vuitton outlet stores


pandora bracelet


denver broncos jerseys


air max thea


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton bags


canada goose jackets


coach factory outlet online


michael kors handbags clearance


coach factory outlet


coach outlet store online


oakley sunglasses wholesale


ray ban glasses


chicago bulls jerseys


cheap nhl jerseys


jordan retro 7


tory burch sale


timberland boots


michael kors purses


miami heat jerseys


michael kors outlet


louis vuitton purses


ugg italia


prada outlet


ugg boots


cheap rolex watches


adidas shoes


nike outlet


scarpe hogan


coach outlet store online


coach outlet store online clearances


toms shoes


ugg outlet online


cheap oakley sunglasses


gucci bags


rolex watches


christian louboutin paris


new york knicks jerseys


uggs on sale


uggs outlet


canada goose sale


ray bans


moncler jackets


gucci handbags


fitflops


kate spade outlet


toms shoes


christian louboutin sale


uggs outlet


michael kors outlet online


louis vuitton handbags


louboutin shoes


prada sunglasses


nba jerseys shop


air jordan shoes


louis vuitton outlet


canada goose coats


adidas yeezy boost 350


louis vuitton outlet stores


adidas nmd


fitflop shoes


ray ban sunglasses


moncler pas cher


true religion


michael kors outlet clearance


2016.12.23chenlixiang


 จาก hhcg
 จันทร์, 9/1/2560
 เวลา :
13:30
 IP:
221.163.38.118

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 23
      

moncler coats for women


ugg outlet online


hogan rebel donna


air jordan


canada goose jacket outlet


moncler jacket sale


uggs for cheap


nike air jordan pas cher


Pandora Beads And Charms


Veste Moncler Pas Cher


Sheepskin Ugg Boots


toms shoes outlet


huarache sneakers


Jordan Future


zapatilla adidas


Anelli Pandora


Doudoune Moncler Pas Cher


Jordan Schoenen


Doudoune Moncler Solde


Uggs Outlet Store


23 is back


Jordan Sneakers For Sale


Moncler Store


Bottes Ugg Femme Pas Cher


Pandora Official Website


ugg boots classic


Air Jordan News


canada goose jackets on sale


Ugg Femme Pas Cher


Air Jordan Release Date


Cheap Michael Kors


Yeezy Black


Toms Shoes For Women


Womens Ugg Boots


Ugg Pas Cher En France


Ugg boots Sale


billige nike sko


Air Max For Sale


Doudoune Femme Pas Cher


canada goose sale online


nike air schuhe herren


Nike Online Store


Ugg Button


ray ban wayfarer eyeglasses


goedkope nike air max


Nike Pas Cher Homme


chaussures nike pas cher


Nike Air Women


ugg boots cheap


ugg boots for women


ugg factory outlet


sac a main michael kors


pandora jewelry store


Air Nike


cheap christian louboutin


Nike Shoes Sale Store


longchamp bags on sale


Moncler Outlet Online


Uggs Pas Cher Soldes


portafoglio michael kors


Nike Air 90


ugg clearance


Negozi Pandora


nike shoes


zapatillas running


Boty Nike Air


tru religion jeans


Nike Air Max 90


fitflops sale uk


womens nike air max


Nike Store


cheap uggs for women


Bottes Ugg Pas Cher


Nike Factory Store


religion store


Ugg Grise Pas Cher


cheap air max outlet


adidas store


moncler girls


Adidas Superstar


Air Jordan Retro Sale


Oakley Sunglasses Cheap


sac coach soldes


pandora charm bracelet sale


official NHL jerseys


nike sportschuhe


Air Max Femme


Canada Goose Outlet


nike air max running shoes


pandora rings


adidas schoenen


Ray-Ban Official Discounted Site


Chaussure Nike Pas Cher


moncler outlet


Ugg Outlet Online Store


Timberland Outlet


Air Max Sneakers


chaussure basket homme


Nike Air Sneakers


Coach Bags On Sale


nike joggesko


pandora bracelet charms


scarpe nike


newest lebron shoes


adidas outlet stores online


nike damenschuhe


cheap real uggs


Pandora Store


prada outlet


Moncler Jacket Womens


pandora beads


pandora outlet store


botas de futbol


uggs for women


Ugg Noir Pas Cher


Adidas Shoes Discount Marketplace


chaussure Nike homme


retro jordans for cheap


new pandora charms


Michael Kors handbag on sale


adidas outlet


Soccer Boots Outlet nike


Lebron 13


Timberland skor


zapatillas nike baratas


Ugg Boots On Clearance


Nike Air Huarache For Sale


nike sportschuhe damen


Canada Goose Outlet


abercrombie and fitch store


adidas kläder


cheap uggs


nike jordan shoes


Orecchini Pandora


chaussures de foot pas cher


Botte Ugg Femme


nike tn pas cher


nike sneakers


nike chaussures


vans shoe store


ugg store


Nike Air Max Boutique


Oakley Outlet


Nike Air Max Cheap


new yeezy shoes


Ugg Classic Tall


air force one pas cher


Canada Goose Outlet Store


converse store


michael kors handbags on sale


Canada Goose Official Site


Toms Outlet Online


nike sb stefan janoski


Doudoune Moncler Site Officiel


Jordan Store


toms sale


Chestnut Ugg Boots


christian louboutin outlet


nike mercurial soccer cleats


Air Huarache


Nike Pas Cher Femme


zapatos de futbol nike


Stone Island Outlet


Cheap Stone Island Jackets


Nike Zapatos


nike air


Nike Air Jordan 11


Adidas Originals Superstar


coach factory outlet online


reebok running shoes


cheap nike air max


pandora online


ugg boots outlet online


scarpe hogan outlet


Ray ban sale online


Michael Kors Handbags Discount


uggs outlet


louboutin heels


Ugg Homme Pas cher


Michael Kors handbag discount


michael kors bags outlet


Veste Moncler Femme


australia uggs outlet


hyperdunk 2014


Sneakers Nike


nike free


hogan scontate


Chaussure Nike Air Max Pas Cher


Moncler Sale


Soldes Ugg


australia uggs outlet


Boutique Ugg


nike schuhe günstig


Ugg Pas Cher Femme


longchamp tote bag


Uomo Hogan


nfl store


Air Max 90


Sportschuhe Nike


Original Ugg Boots


Michael Kors


Michael Kors Outlet


new jordan releases


hhcg 1.9

คำถามนี้มีทั้งหมด 23 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006