ม.296 จัตวา (3)

จาก thunyaporn
ศุกร์ที่ , 23/2/2550
เวลา : 00:04
 IP:

203.113.61.102
อ่านแล้ว = 11975 ครั้ง
       อาจารย์เวปคะ ขอความกรุณา 2 เรื่อง ดังนี้
1. ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ คดีร้องขอแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 296 จัตวา (3)
2.ขอฎีกาที่ 1578/2548 และฎีกาที่ 7103/2547
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


 จาก tui-na100.com
 ศุกร์, 23/2/2550
 เวลา :
20:52
 IP:
58.9.202.33

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณthunyapornครับ
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ คดีร้องขอแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 296 จัตวา (3)
การร้องขอแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 296 จัตวา (3) นั้น คือกรณีที่มีการฟ้องขับไล่และเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ขับไล่ตามที่โจทก์ขอแล้ว ผู้ที่มีได้เป็นคู่ความด้วยแต่อยู่อาศัยในที่ซึ่งมีคำพิพากษาให้ขับไล่นั้น ถือว่าเป็นบริวารของจำเลย ต้องผูกพันตามคำพิพากษาที่ให้ขับไล่ด้วยครับ เช่นบุตร ภริยา บิดามารดา ลูกจ้าง หรือญาติที่มาอยู่อาศัยด้วย เป็นต้น แต่ถ้ามีอำนาจพิเศษเช่น เป็นผู้เช่าจากเจ้าของเดิม(และสัญญาเช่ายังมีอยู่) หรือได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว เป็นต้น ก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อนำพยานหลักฐานต่าง ๆแสดงให้เห็นว่าตนเองมีอำนาจพิเศษ ครับ โดยต้องยืนคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายในกำหนดแปดวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว มาตรา ๒๙๖ (๓) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1578/2548 คดีเดิมเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท อันเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง ส่วนคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของจำเลย และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 วรรคสาม
ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนผู้ร้องอยู่ในที่ดินพิพาทในฐานะบริวารของจำเลย ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องมีสิทธิพิเศษเหนือที่ดินพิพาทเพราะผู้ร้องคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาท เป็นการเปลี่ยนเจตนายึดถือที่ดินมาเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องแย่งการครอบครองเกิน 1 ปีแล้ว จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ฎีกาของผู้ร้องจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว
ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยกับบริวาร ผู้ร้องจะยื่นคำร้องว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายหาได้ไม่ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร้องในชั้นบังคับคดีเพียงว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยหรือไม่เท่านั้น

คำพิพากษาฏีกาที่1578/2548(ย่อยาว)
โจทก์ มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ
ผู้ร้อง นายประสาท สุขพูล
จำเลย นางเจ่ม่วยหรือม่วย มุมแดง
วิธีพิจารณาความแพ่ง ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา 248)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินกับบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ไร่ละ500 บาทต่อเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยกับบริวารจะออกไปจากที่ดิน คดีถึงที่สุดจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการบังคับคดี
ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปขับไล่จำเลยและบริวารให้ออกจากบ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นของผู้ร้อง โดยเมื่อประมาณปี 2526 ผู้ร้องเช่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามฟ้องบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ จากโจทก์เพ่อทำไร่และเลี้ยงสัตว์แล้วผู้ร้องปลูกสร้างบ้านดังกล่าวบนที่ดินที่เช่า ต่อมาปี 2538 ผู้ร้องเปลี่ยนลักษณะการยึดถือที่เช่ามาเป็นการยึดถือเพื่อตนโดยไม่ชำระค่าเช่าแก่โจทก์และเมื่อปี 2539เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าว ผู้ร้องได้คัดค้าน
อันเป็นการยืนยันเปลี่ยนแปลงเจตนาการยึดถือที่ดิน นับถึงวันยื่นคำร้องนี้เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีแก่ผู้ร้อง
โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยเช่าที่ดินตามฟ้องจำนวน 8 ไร่ จากโจทก์ เพื่อทำเกษตรกรรมเมื่อปี 2524 ผู้ร้องไม่เคยมีความสัมพันธ์กับโจทก์ หากผู้ร้องอยู่อาศัยบนที่ดินพิพาทก็เป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิของจำเลย ผู้ร้องเป็นบริวารจำเลย ขอให้ยกคำร้อง
ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง
ผู้ร้องอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน
ผู้ร้องฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจช่วงให้ฟ้องคดีติดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์ โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นฎีกาของผู้ร้องดังกล่าวเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างโจทก์จำเลย เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทแล้วถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นอันยุติคงมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร้องในชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาเพียงว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยหรือไม่เท่านั้น ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องดังกล่าว ที่ผู้ร้องฎีกาต่อไปว่าผู้ร้องได้รับโอนสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทมาจากจำเลยโดยชอบนั้นตามคำร้องของผู้ร้องคงกล่าวอ้างแต่เพียงว่า ผู้ร้องเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ จำเลยกับผู้ร้องไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ร้องฎีกาจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ปัญหาสุดท้ายตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินพิพาทหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของจำเลยผู้ถูกฟ้องขับไล่ ซึ่งคดีเดิมเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท อันเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง และคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้น คดีนี้จึงต้องห้ามฎีกาใน
ข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 วรรคสาม แห่งกฎหมายดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ภาค 7 รับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตน ผู้ร้องอยู่ในที่ดินพิพาทในฐานะบริวารของจำเลย ที่ผู้ร้องฎีกาในปัญหานี้ว่าผู้ร้องมีสิทธิพิเศษเหนือที่ดินพิพาทเพราะผู้ร้องคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทเมื่อปี 2538 เป็นการเปลี่ยนเจตนายึดถือที่ดินมาเป็นผู้ร้องซึ่งโจทก์ทราบแล้ว ผู้ร้องแย่งการครอบครองเกิน 1 ปีแล้วจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรังฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ฎีกาของผู้ร้องจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"
พิพากษายกฎีกาของผู้ร้อง
(นินนาท สาครรัตน์ - จรัส พวงมณี - สถิตย์ ทาวุฒิ)
สมปอง ยศถาสุโรดม - ย่อ
ทวี ประจวบลาภ - ตรวจ

ส่วนอีกฎีกายังหาไม่พบครับ เมื่อหาพบแล้วจะนำมาลงให้ครับ


 จาก wow gold cheap buy
 อังคาร, 6/9/2554
 เวลา :
15:33
 IP:
101.66.59.44

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       wow gold sellers http://www.sopgold.com/ sell your wow gold wow gold farm http://www.sopgold.com/power-leveling/ wow powerleveling free wow download.


 จาก tag heuer link watches
 พุธ, 21/9/2554
 เวลา :
07:57
 IP:
101.66.54.249

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       cartier 21 must de http://www.pocwatch.net/franck_muller-watches.html chronoscaph watches.


 จาก wow easy gold
 พุธ, 28/9/2554
 เวลา :
07:29
 IP:
101.66.53.150

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       wow gold sale http://www.sopgame.com/ wow gold mmo buying wow gold http://www.sopgame.com/power-leveling/ wow powerleveling wow buy gold.

คำถามนี้มีทั้งหมด 4 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006