ม.296 จัตวา (3)

จาก thunyaporn
ศุกร์ที่ , 23/2/2550
เวลา : 00:04
 IP:

203.113.61.102
อ่านแล้ว = 12281 ครั้ง
       อาจารย์เวปคะ ขอความกรุณา 2 เรื่อง ดังนี้
1. ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ คดีร้องขอแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 296 จัตวา (3)
2.ขอฎีกาที่ 1578/2548 และฎีกาที่ 7103/2547
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


 จาก tui-na100.com
 ศุกร์, 23/2/2550
 เวลา :
20:52
 IP:
58.9.202.33

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       ตอบคุณthunyapornครับ
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ คดีร้องขอแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 296 จัตวา (3)
การร้องขอแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 296 จัตวา (3) นั้น คือกรณีที่มีการฟ้องขับไล่และเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ขับไล่ตามที่โจทก์ขอแล้ว ผู้ที่มีได้เป็นคู่ความด้วยแต่อยู่อาศัยในที่ซึ่งมีคำพิพากษาให้ขับไล่นั้น ถือว่าเป็นบริวารของจำเลย ต้องผูกพันตามคำพิพากษาที่ให้ขับไล่ด้วยครับ เช่นบุตร ภริยา บิดามารดา ลูกจ้าง หรือญาติที่มาอยู่อาศัยด้วย เป็นต้น แต่ถ้ามีอำนาจพิเศษเช่น เป็นผู้เช่าจากเจ้าของเดิม(และสัญญาเช่ายังมีอยู่) หรือได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว เป็นต้น ก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อนำพยานหลักฐานต่าง ๆแสดงให้เห็นว่าตนเองมีอำนาจพิเศษ ครับ โดยต้องยืนคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายในกำหนดแปดวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศ ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว มาตรา ๒๙๖ (๓) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ครับ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1578/2548 คดีเดิมเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท อันเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง ส่วนคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของจำเลย และเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 วรรคสาม
ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนผู้ร้องอยู่ในที่ดินพิพาทในฐานะบริวารของจำเลย ผู้ร้องฎีกาว่าผู้ร้องมีสิทธิพิเศษเหนือที่ดินพิพาทเพราะผู้ร้องคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาท เป็นการเปลี่ยนเจตนายึดถือที่ดินมาเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องแย่งการครอบครองเกิน 1 ปีแล้ว จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ฎีกาของผู้ร้องจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว
ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยกับบริวาร ผู้ร้องจะยื่นคำร้องว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายหาได้ไม่ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร้องในชั้นบังคับคดีเพียงว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยหรือไม่เท่านั้น

คำพิพากษาฏีกาที่1578/2548(ย่อยาว)
โจทก์ มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ
ผู้ร้อง นายประสาท สุขพูล
จำเลย นางเจ่ม่วยหรือม่วย มุมแดง
วิธีพิจารณาความแพ่ง ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา 248)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินกับบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ไร่ละ500 บาทต่อเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยกับบริวารจะออกไปจากที่ดิน คดีถึงที่สุดจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการบังคับคดี
ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปขับไล่จำเลยและบริวารให้ออกจากบ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นของผู้ร้อง โดยเมื่อประมาณปี 2526 ผู้ร้องเช่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามฟ้องบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ จากโจทก์เพ่อทำไร่และเลี้ยงสัตว์แล้วผู้ร้องปลูกสร้างบ้านดังกล่าวบนที่ดินที่เช่า ต่อมาปี 2538 ผู้ร้องเปลี่ยนลักษณะการยึดถือที่เช่ามาเป็นการยึดถือเพื่อตนโดยไม่ชำระค่าเช่าแก่โจทก์และเมื่อปี 2539เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าว ผู้ร้องได้คัดค้าน
อันเป็นการยืนยันเปลี่ยนแปลงเจตนาการยึดถือที่ดิน นับถึงวันยื่นคำร้องนี้เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีแก่ผู้ร้อง
โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยเช่าที่ดินตามฟ้องจำนวน 8 ไร่ จากโจทก์ เพื่อทำเกษตรกรรมเมื่อปี 2524 ผู้ร้องไม่เคยมีความสัมพันธ์กับโจทก์ หากผู้ร้องอยู่อาศัยบนที่ดินพิพาทก็เป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิของจำเลย ผู้ร้องเป็นบริวารจำเลย ขอให้ยกคำร้อง
ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง
ผู้ร้องอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน
ผู้ร้องฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจช่วงให้ฟ้องคดีติดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์ โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นฎีกาของผู้ร้องดังกล่าวเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างโจทก์จำเลย เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทแล้วถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นอันยุติคงมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร้องในชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาเพียงว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยหรือไม่เท่านั้น ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องดังกล่าว ที่ผู้ร้องฎีกาต่อไปว่าผู้ร้องได้รับโอนสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทมาจากจำเลยโดยชอบนั้นตามคำร้องของผู้ร้องคงกล่าวอ้างแต่เพียงว่า ผู้ร้องเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ จำเลยกับผู้ร้องไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ร้องฎีกาจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
ปัญหาสุดท้ายตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินพิพาทหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารของจำเลยผู้ถูกฟ้องขับไล่ ซึ่งคดีเดิมเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท อันเป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง และคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้น คดีนี้จึงต้องห้ามฎีกาใน
ข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 วรรคสาม แห่งกฎหมายดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ภาค 7 รับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตน ผู้ร้องอยู่ในที่ดินพิพาทในฐานะบริวารของจำเลย ที่ผู้ร้องฎีกาในปัญหานี้ว่าผู้ร้องมีสิทธิพิเศษเหนือที่ดินพิพาทเพราะผู้ร้องคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทเมื่อปี 2538 เป็นการเปลี่ยนเจตนายึดถือที่ดินมาเป็นผู้ร้องซึ่งโจทก์ทราบแล้ว ผู้ร้องแย่งการครอบครองเกิน 1 ปีแล้วจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรังฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ฎีกาของผู้ร้องจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"
พิพากษายกฎีกาของผู้ร้อง
(นินนาท สาครรัตน์ - จรัส พวงมณี - สถิตย์ ทาวุฒิ)
สมปอง ยศถาสุโรดม - ย่อ
ทวี ประจวบลาภ - ตรวจ

ส่วนอีกฎีกายังหาไม่พบครับ เมื่อหาพบแล้วจะนำมาลงให้ครับ


 จาก wow gold cheap buy
 อังคาร, 6/9/2554
 เวลา :
15:33
 IP:
101.66.59.44

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       wow gold sellers http://www.sopgold.com/ sell your wow gold wow gold farm http://www.sopgold.com/power-leveling/ wow powerleveling free wow download.


 จาก tag heuer link watches
 พุธ, 21/9/2554
 เวลา :
07:57
 IP:
101.66.54.249

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       cartier 21 must de http://www.pocwatch.net/franck_muller-watches.html chronoscaph watches.


 จาก wow easy gold
 พุธ, 28/9/2554
 เวลา :
07:29
 IP:
101.66.53.150

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       wow gold sale http://www.sopgame.com/ wow gold mmo buying wow gold http://www.sopgame.com/power-leveling/ wow powerleveling wow buy gold.


 จาก wengdongdong7
 อังคาร, 18/10/2559
 เวลา :
14:52
 IP:
23.247.85.134

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
      

curry 3


ugg boots sale


adidas nmd


uggs on sale


replica watches


uggs canada


longchamp outlet


celine handbags


the north face jackets


canada goose jackets


ugg boots


uggs sale


coach factory outlet


oakley sunglasses


ugg sale


ugg boots


adidas yeezy


coach outlet


official michael kors outlet


mbt shoes


pandora jewelry


oakley store


toms shoes


adidas yeezy


coach factory outlet


ray ban wayfarer


coach factory outlet


ugg sale


christian louboutin


christian louboutin paris


louis vuitton outlet


nike outlet


tommy hilfiger outlet


red bottom shoes


moncler jackets


cheap uggs


mont blanc pens


cheap jordans


burberry outlet


jordan femme


michael kors outlet


ugg boots uk


burberry outlet


coach outlet


adidas outlet


scarpe hogan


cheap jordans


jordans


burberry outlet


tory burch outlet


coach outlet


kate spade


ugg boots uk


cheap jordan shoes


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


ray-ban sunglasses


ray ban sunglasses


christian louboutin outlet


michael kors outlet


ralph lauren


coach outlet


ugg boots uk


true religion jeans


uggs uk


pandora jewelry


louis vuitton outlet


adidas shoes


hollister kids


juicy couture


toms shoes outlet


true religion jeans


timberland outlet


moncler pas cher


ugg boots


louis vuitton purses


canada goose outlet


jordan shoes


michael kors handbags


michael kors outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


uggs on sale


fitflops


canada goose outlet


louis vuitton outlet


gucci outlet


ralph lauren polo


cheap ray ban sunglasses


uggs pas cher


fitflops


ugg sale


coach factory outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet stores


ugg outlet


coach outlet store online


dallas mavericks jerseys


michael kors outlet


coach factory outlet


cheap jordan shoes


michael kors handbags


louis vuitton


louis vuitton handbags


rolex watches


polo ralph lauren


ray ban pas cher


cheap uggs


coach factory outlet


hermes outlet


nhl jerseys


louis vuitton outlet


ugg boots


michael kors handbags


prada handbags


ugg outlet


coach outlet


tods shoes


michael kors outlet


coach factory outlet


minnesota vikings jerseys


clarisonic


polo ralph lauren


louis vuitton handbags


ugg italia


ugg boots


new england patriots jerseys


pittsburgh steelers jerseys


toms shoes


oakley sunglasses


golden state warriors jerseys


ray ban sunglasses


michael kors outlet


toms sale


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


michael kors handbags


asics running shoes


uggs australia


miami heat jerseys


ralph lauren clearance


louis vuitton outlet stores


toms wedges


canada goose outlet


oakley sunglasses


sac longchamp


louis vuitton outlet


toms wedges


rolex watches


coach outlet store online


louis vuitton outlet


nike air max pas cher


ray ban wayfarer


louboutin shoes


kate spade handbags


christian louboutin outlet


rolex watches


coach outlet


adidas trainers


uggs boots


cheap jordans


true religion uk


canada goose outlet


air jordan pas cher


adidas originals


polo ralph lauren


adidas shoes


canada goose outlet


christian louboutin uk


nike air max


louis vuitton handbags


michael kors outlet


canada goose pas cher


ray ban sunglasses


uggs outlet


burberry outlet


ralph lauren uk


canada goose outlet


uggs for men


uggs


michael kors outlet


ugg boots


louis vuitton


ugg sale


louis vuitton handbags


oakley sunglasses


ugg boots


rolex watches


gucci outlet


nike roshe run


ugg boots


nike trainers


ralph lauren polo outlet


nike outlet store


los angeles clippers jerseys


coach outlet


ed hardy clothing


mont blanc pens


oakley sunglasses


designer handbags


michael kors outlet


the north face


ugg boots


basketball shoes


canada goose


toms shoes


oakley sunglasses


michael kors purses


uggs on sale


coach outlet


coach outlet


supra sneakers


uggs for women


timberland boots


ugg boots


ray ban sunglasses


louis vuitton handbags


christian louboutin sale


seattle seahawks jerseys


oakley sunglasses


gucci outlet


michael kors handbags


ugg outlet


ray ban sunglasses uk


michael kors outlet


ray ban sunglasses


michael kors uk


cincinnati bengals jerseys


coach factory outlet


kate spade outlet


christian louboutin shoes


gucci uk


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


ray ban sunglasses


ugg boots


kate spade handbags


louis vuitton uk


coach outlet


replica watches


mlb jerseys


toms shoes


ugg boots paris


pandora jewelry


cleveland cavaliers jerseys


cheap uggs


ugg boots


ugg slippers


louis vuitton handbags


uggs outlet


louis vuitton handbags


michael kors canada


ugg boots


roshe run


moncler uk


hollister outlet


canada goose outlet


san antonio spurs jerseys


michael kors outlet clearance


jordan retro


retro jordans


mont blanc pens


gucci handbags


canada goose sale


canada goose uk


christian louboutin sale


adidas yeezy 350


ray ban sunglasses


louis vuitton


canada goose jackets


michael kors handbags


polo ralph lauren


abercrombie and fitch


michael kors outlet


nfl jerseys wholesale


coach factory outlet


ray ban sunglasses


nike roshe run


fitflops sale clearance


nike air max 90


chaussures christian louboutin


christian louboutin pas cher


ugg uk


washington wizards jerseys


coach outlet


coach outlet store online clearances


nike tn pas cher


coach outlet


coach outlet


nike nfl jerseys


louis vuitton


uggs outlet


toms shoes


uggs outlet


beats by dre


coach outlet


north face jackets


fitflops uk


michael kors outlet


oakley vault


fitflops


michael kors outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ray ban sunglasses


hermes bags


oakley sunglasses


fitflop shoes


cheap uggs


christian louboutin outlet


jordans for sale


christian louboutin shoes


louis vuitton outlet


ugg boots


hollister clothing


coach factory outlet


pandora jewelry


ugg australia


coach outlet store online


instyler curling iron


michael kors outlet


timberland boots


michael kors handbags


ugg outlet


ugg outlet


ralph lauren


christian louboutin shoes


boston celtics jerseys


true religion outlet


louis vuitton outlet


nba jerseys


ugg outlet


ugg outlet


prada outlet


canada goose outlet


michael kors handbags


uggs on sale


michael kors outlet


kate spade outlet


louis vuitton


adidas trainers


uggs on sale


coach outlet


uggs for cheap


louis vuitton


chicago bulls jerseys


michael kors outlet


oklahoma city thunder jerseys


air max sale


kate spade


coach outlet store online clearances


new york knicks jerseys


coach factory outlet


gucci outlet


replica rolex watches


michael kors outlet


ugg outlet


nfl jerseys wholesale


louis vuitton outlet


ugg boots sale


adidas nmd


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


coach canada


louis vuitton paris


christian louboutin outlet


ugg boots


ralph lauren polo


ugg australia


ghd flat iron


ugg slippers


vans shoes outlet


louis vuitton outlet


denver broncos jerseys


coach bags


michael kors


true religion outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet


coach outlet


michael kors outlet


celine outlet


ugg canada


uggs outlet


adidas superstar


uggs on sale


michael kors bags


true religion jeans


ugg boots sale


moncler paris


201610.18wengdongdong


 จาก chenlina
 ศุกร์, 25/11/2559
 เวลา :
08:52
 IP:
192.200.218.254

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
       chenlina20161125

adidas originals


true religion outlet


moncler uk


rolex watches


cheap adidas shoes


burberry outlet


canada goose jackets


north face jackets


michael kors


ugg boots


adidas trainers


nhl jerseys cheap


abercrombie and fitch


ralph lauren polo


oakley sunglasses


ugg outlet


cheap jordans


nike outlet


louis vuitton


cheap uggs


los angeles clippers jerseys


mbt outlet


michael kors outlet clearance


coach outlet


north face


ugg boots paris


canada goose jackets


louis vuitton uk


louboutin shoes


oakley sunglasses


uggs outlet


christian louboutin heels


ray ban sunglasses


uggs on sale


new england patriots jerseys


ray ban sunglasses


tiffany and co


coach factory outlet


jordans for sale


supra sneakers


adidas nmd shoes


polo ralph lauren


oklahoma city thunder jerseys


uggs


air jordans


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors


mont blanc pen


louis vuitton outlet


ugg boots


scarpe hogan


canada goose


cheap mlb jerseys


uggs outlet


adidas nmd


ugg sale


ugg boots


fitflops sale clearance


coach outlet


moncler uk


oakley store


cheap ugg boots


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordan shoes


ugg boots


uggs outlet


uggs outlet


tods shoes


moncler jacket


pandora charms


retro jordans


louis vuitton handbags


hermes handbags


gucci outlet


tory burch outlet


golden state warriors jerseys


uggs pas cher


canada goose


burberry scarf


gucci outlet store


rolex watches


oakley sunglasses


uggs outlet


ugg outlet


tory burch outlet


pandora uk


celine outlet


coach outlet


gucci outlet


nike nfl jerseys


michael kors outlet


fitflops sale clearance


louis vuitton outlet


mbt shoes


louis vuitton outlet stores


canada goose outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses


tory burch handbags


coach outlet online


ugg uk


louis vuitton outlet


mcm bags


canada goose outlet


pittsburgh steelers jerseys


jordan pas cher


coach outlet


nike tn pas cher


replica watches


canada goose outlet


louis vuitton


uggs on sale


ray ban wayfarer


rolex watches outlet


seattle seahawks jerseys


louis vuitton outlet


coach outlet


canada goose


louis vuitton


coach outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


toms shoes


louis vuitton handbags


roshe run flyknit


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


moncler


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


cheap jordans


replica watches for sale


adidas yeezy


louboutin uk


canada goose pas cher


fitflop shoes


gucci handbags


coach factory outlet


denver broncos jerseys


louboutin shoes


timberland outlet


ugg boots


mlb jerseys


canada goose jackets


hollister kids


ray ban sunglasses


adidas shoes


ugg boots


true religion jeans


ed hardy clothing


jordan retro


cheap toms shoes


sac louis vuitton


kate spade outlet


fitflops


true religion uk


celine handbags


louis vuitton


ralph lauren outlet


chanel outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


coach outlet store online


canada goose jackets


uggs australia


moncler jackets


boston celtics jerseys


prada outlet


ugg slippers clearance


oakley sunglasses


christian louboutin heels


nike roshe run


toms shoes


louis vuitton


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


moncler pas cher


toms outlet


coach outlet online


coach canada


moncler jackets


longchamp outlet


roshe run


michael kors handbags


coach outlet


true religion jeans


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses


toms shoes outlet


mont blanc pens


true religion outlet


uggs uk


louis vuitton


cheap uggs


canada goose outlet


timberland boots


michael kors uk


retro jordans


gucci outlet


christian louboutin paris


toms shoes


ugg outlet


michael kors


chanel outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


ugg australia


air jordans


ugg uk


coach outlet


ugg outlet


coach outlet


louis vuitton handbags


adidas nmd


coach outlet store online


ugg outlet


nike air max


cheap uggs


fitflop sandals


louboutin outlet


coach factory outlet


true religion jeans


gucci outlet


pandora jewelry


ugg australia


timberland boots


minnesota vikings jerseys


kate spade


uggs sale


louis vuitton handbags


pandora charms


nike roshe run


hermes bags


oakley sunglasses


ugg boots


burberry handbags


fitflops


nike air max pas cher


prada outlet


ugg slippers


ray ban sunglasses


adidas yeezy


ugg uk


tiffany jewelry


ralph lauren polo


ray ban glasses


kate spade


christian louboutin shoes


christian louboutin pas cher


moncler


ray ban glasses


the north face jackets


coach outlet


adidas yeezy boost


louis vuitton outlet


prada handbags


louis vuitton


moncler paris


hollister clothing


ugg boots


giuseppe zanotti


replica watches


ugg outlet


cheap ugg boots


ugg outlet


oakley sunglasses


cleveland cavaliers jerseys


canada goose sale


cheap basketball shoes


chaussures louboutin


ray ban pas cher


seattle seahawks jerseys


jordan femme


cheap jordans


ray ban sunglasses uk


ray ban sunglasses


ugg boots


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


michael kors bags


kate spade outlet


ugg boots


ray bans


michael kors outlet


adidas outlet online


hollister clothing


nike air max uk


nike outlet


abercrombie kids


michael kors canada


coach outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton


nike trainers


tommy hilfiger outlet


coach factory outlet


burberry outlet


ugg boots


ugg outlet


new york knicks jerseys


the north face


coach outlet online


ugg boots


red bottom shoes


michael kors outlet online sale


canada goose jackets


ralph lauren


canada goose outlet


beats by dre


gucci outlet


michael kors handbags


tiffany and co


ugg boots


michael kors outlet


michael kors outlet


louis vuitton canada


pandora jewelry


cheap jordans


canada goose sale


fitflops


cheap jerseys


air max sale


ugg boots


true religion jeans


canada goose outlet


nba jerseys


ugg boots canada


chicago bulls jerseys


dallas mavericks jerseys


uggs outlet


timberland shoes


louboutin outlet


ugg boots


ugg boots


pandora jewelry official site


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


louis vuitton outlet


louis vuitton


ugg boots


hollister clothing


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


tommy hilfiger outlet


longchamp bags


north face jackets


gucci uk


ugg boots


mont blanc pens


oakley sunglasses canada


washington wizards jerseys


ugg uk


nhl jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


toms wedges


adidas superstar


uggs outlet


ray ban sunglasses


fitflops


ugg outlet


christian louboutin sale


uggs outlet


tory burch handbags


michael kors outlet


coach handbags


mulberry handbags


polo ralph lauren


uggs sale


rolex watches


cheap nba jerseys


nike air max


christian louboutin sale


miami heat jerseys


ugg boots


coach factory outlet


hollister outlet


louis vuitton


abercrombie


michael kors handbags


canada goose


uggs clearance


canada goose jackets


michael kors outlet


canada goose


cincinnati bengals jerseys


ray ban sunglasses


ugg italia


cheap jordans


adidas yeezy 350


rolex watches


canada goose


michael kors outlet


longchamp pas cher


oakley vault


nike outlet store


louis vuitton outlet


ray ban wayfarer


true religion jeans


ugg boots


louis vuitton outlet


coach outlet store online clearances


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


louboutin shoes


toms sale


chenlina20161125

คำถามนี้มีทั้งหมด 6 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006