การขยายหรือย่นระยะเวลา

จาก webmaster
จันทร์ที่ , 25/11/2556
เวลา : 17:48
 IP:

58.9.101.118
อ่านแล้ว = 5976 ครั้ง
       การขยายหรือย่นระยะเวลา
มาตรา ๒๓ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ หรือตามที่ศาลกำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นเพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนิน
กระบวนพิจารณาใด ๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้น แต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
ระยะเวลา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาภายในกำหนดเวลา เช่น กำหนดเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การ กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์ กำหนดเวลายื่นฎีกา กำหนดเวลายื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ กำหนดเวลาร้องขอเพิกถอนการบังคับคดี หรือกำหนดเวลาในการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ เป็นต้น
กำหนดเวลานั้นอาจแบ่งได้เป็น ๓ ประการ ดังนี้ คือ
๑. กำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น ในบทบัญัติมาตรา ๑๗๗ กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหมายเรียก และสำเนาคำฟ้อง เป็นต้น
๒. กำหนดระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด เช่น คู่ความยื่นอทธรณ์ ศาลสั่งรับอุทธรณ์ แล้วสั่งให้ผู้อุทธรณ์ นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งภายในกำหนดเวลา ๗ วัน เป็นต้น
๓. ระยะเวลาเกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น เป็นระยะเวลาที่ไม่ใช่ศาลกำหนด และไม่ใช่ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง แต่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี ไม่ใช่เกี่ยวกับอายุความ เช่น กำหนดระยะเวลาที่บัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดเวลาให้นำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร เป็นต้น
หลักเกณฑ์ที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การขยาย หรือย่นระยะเวลา ตาม มาตรา ๒๓ มีดังนี้
๑. ในการย่นระยะเวลา คู่ความอาจขอย่น หรือศาลเห็นสมควรย่นระยะเวลาก็ได้ เช่น ในกรณีปิดหมายตามที่บัญญัตติไว้ในมาตรา ๗๙ จะมีผลต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน แล้ว แต่มีบางกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยเร็ว ศาลอาจจะสั่งให้ปิดหมาย และมีผลทันทีก็ได้
๒. ต้องมีพฤติการณ์พิเศษ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ความหมายของคำว่า “ พฤติการณ์พิเศษ ” หมายถึง กรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอันจะทำให้เป็นการขัดขวาง หรือเหนี่ยวรั้งการดำเนินการบวนพิจารณาที่ต้องทำนั้นให้ไม่สามารถจะทำได้ภายในกำหนดเวลา ก็อาจขอขยายระยะเวลาได้ หรือถ้าหากว่ารอให้ครบระยะเวลาแล้ว มีพฤติการณ์พิเศษ ที่จะก่อเหตุให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฝ่ายนั้นก็อาจขอย่นระยะเวลานั้นได้
๓. การขอขยายระยะเวลา คู่ความจะต้องขอขยายมาก่อนครบกำหนดเวลา หรือ สิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
เหตุสุดวิสัย ตามมาตรา ๒๓ ต่างกับ เหตุสุดวิสัย ตามความหมาย ที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ ซึ่งตามความหมายตามมาตรา ๘ นี้ เหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นกรณีของเหตุที่ไม่มีใครมาขัดขวางได้ ส่วนเหตุสุดวิสัยตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๒๓ นั้น ศาลฎีกาวางแนวไว้ว่า หมายถึงเหตุที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะทำได้ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น ก็ถือว่า เป็นเหตุสุดวิสัยแล้ว
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๕/๒๕๐๙ “ เหตุสุดวิสัย ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ หมายถึงเหตุที่ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลา หรือคู่ความมีคำขอเช่นนั้นมาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายให้ดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง มิได้หมายถึง “ พฤติการณ์พิเศษ” ที่ทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาไม่อาจกระทำได้ภายในกำหนดนั้นต้องเป็นเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๒๓ จึงไม่จำต้องเป็นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่มีใครอาจป้องกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ หากมีพฤติการณ์นอกเหนือที่ศาลไม่อาจมีคำสั่งขยายเวลาให้ก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการดำเนินกระบวนพิจารณา ย่อมนับได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย การสั่งขยายเวลาศาลมีอำนาจสั่งเองได้ โดยคู่ความไม่ต้องร้องขอ
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๔๐/๒๕๔๗ ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หากจำเลยมีความประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนสิ้นระยะเวลาฎีกา เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ เมื่อการนับระยะเวลายื่นฎีกา ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นวันแรก และครบกำหนด ๑ เดือน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา๑๙๓/๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว แม้ขณะที่จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และ ไม่มีเจตนาที่จะไม่ยื่นฎีกา ก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๗๙/๒๕๔๔ การเรียงอุทธรณ์จะต้องตรวจดูข้อความในคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อหาข้อโต้แย้งทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์จึงจำต้องมีสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้ประกอบการเรียงอุทธรณ์ เมื่อคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นในวันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์ อ้างเหตุที่โจทก์ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ในกำหนดว่า โจทก์ได้ขอคัดคำพิพากษาไว้แล้ว ถือเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ ที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๔๐ - ๔๓๔๑/๒๕๔๕ การที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเป็นการขออนุญาตยื่นคำให้การเมื่อพ้นกำหนดเวลาให้การแล้ว ซึ่งหากจะถือว่าเป็นการขอขยายระยะเวลา จำเลยจะต้องอ้างทั้งพฤติการณ์พิเศษที่ไม่อาจยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและอ้างเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลานั้นก่อนสิ้นระยะเวลายื่นคำให้การด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ แต่ตามคำร้องขอของจำเลยอ้างเหตุที่มิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การเท่านั้น มิได้อ้างพฤติการณ์พิเศษ และเหตุสุดวิสัย จึงไม่อาจถือเท่ากับเป็นการขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก่จำเลยทั้งสองได้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๑๑/๒๕๔๗ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยยื่นอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวางศาลภายใน ๗ วัน จำเลยไม่นำเงินดังกล่าวมาวาง แต่ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินรวม ๕ ครั้ง ครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน ดังนี้ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย เพราะจำเลยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวาง และศาลฎีกาพิพากษายืน คดีย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง จำเลยไม่อาจยืนคำร้องของวางเงินค่าธรรมเนียมศาล หรือขอขยายระยะเวลาวางเงินดังกล่าวได้อีก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์และรับฎีกาของจำเลยมา และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ รับวินิจฉัยเรื่องการวางเงินและการขอขยายระยะเวลาให้จึงเป็นการไม่ชอบ จาก crf123
 พฤหัสบดี, 29/10/2558
 เวลา :
15:08
 IP:
106.184.3.110

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       And their body, suddenly, has been http://www.louboutin.jp.net/ linked to one!

"Third brother...... What are you doing...... Good http://www.swarovski-online-shop.de/ pain......" Yu Xi, said with a http://www.pradahandbags.net.co/ frown, sad

"How http://www.hollisteronlineshop.com.de/ could http://www.burberryhandbagsoutlet.in.net/ you http://www.nikeair-max.es/ bear the boundless darkness? You are so http://www.ugg-australia.in.net/ beautiful, http://www.barbour-factory.com/ so good, http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/ but http://www.airjordans.us/ can not http://www.harrods-london.co.uk/ see the http://www.ralph-lauren.ca/ world......" http://www.coco-chanelbags.us.com/ Shen http://www.replicahandbags.in.net/ Linyuan perceptual http://www.horloges-rolex.nl/ said, he http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/ this is http://www.guccioutlet.us.org/ a http://www.ferragamo.com.co/ rough, hard men http://www.converse.net.co/ of http://www.newbalance-shoes.org/ the http://www.nikerosherun.us/ north, http://toryburch.salesandals.net/ very http://www.yoga-pants.ca/ few http://www.mcm-bags.in.net/ of these http://www.rayban-sunglasses.us.org/ in his opinion very http://www.air-max.com.de/ sour, very http://www.soccer-shoes.org/ hypocritical http://www.montblanc--pens.in.net/ electrodeless http://www.celinebags.org/ nebula to read the http://www.michaeljordan.com.de/ full http://www.michael-kors.net.co/ article

.

"Thank you......" http://www.maccosmetics.net.co/ Yu Xi said, like in http://www.louisvuitton.so/ a http://www.ferragamoshoes.net/ dream and Shen Linyuan http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ dialogue.

"Thank you, http://www.edhardy.us.org/ I http://www.guccihandbags.net.co/ love you at http://www.nike-shoes-canada.ca/ first http://www.ugg-boots-australia.com.au/ sight, to help you, you http://www.nike-air-max.ca/ can http://www.ray-ban-outlet.us.com/ help yourself." http://www.cheapshoes.com.co/ He said http://www.michaelkors.com.se/ softly, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ holding http://www.hollisterclothingstore.org/ her closer, like holding http://www.pandora-charms-canada.ca/ a http://www.oakley.com.de/ baby.

......

"Oh, http://www.basketballshoes.com.co/ what a mess. http://www.zxcoachoutlet.com/ You http://www.northface.us.org/ toss about?!" Yu Taihe was just http://www.louisvuitton-outlets.us/ falling asleep, Jingman http://www.nike-air-max.com.de/ Du wake again, had sat http://www.pumaonline-shop.de/ up, http://www.rosherun.org.uk/ opened the http://www.mmoncler-outlet.com/ headlights http://www.michaelkors.so/ *.

Du http://www.rolex-watches.us.com/ Jingman when wearing pajamas http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/ also http://www.pradashoes.com.co/ got up, http://www.louisvuittons.com.co/ "Yu http://www.eyeglass-frames.us.com/ Taihe! http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/ Nanxun's old http://www.lululemon-australia.com.au/ house is your http://www.converse.com.de/ house?!"

Du Jingman http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ stared at him, http://www.toms-outlet.us.com/ angrily asked.

Yu http://www.coco-chanel.com.de/ Taihe eyebrow, quickly understand http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ the meaning of http://www.salomon-schuhe.com.de/ his wife!

"Du http://www.hermesbirkin-bag.net/ Jingman, http://www.bottega.us/ you http://www.raybanwayfarer.in.net/ don't http://www.vans-shoes.co.uk/ think http://www.newbalance-outlet.org/ that house http://www.tommyhilfiger.net.co/ is http://www.coachoutletstore.net.co/ old http://www.new-balance.ca/ curtilage http://www.cheap-oakley.us.com/ idea? http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ I told you, it's not worth it!" Yu http://www.michaelkors-uk.org.uk/ Taihe http://www.oakleysunglasses.mex.com/ angrily scolded, http://www.fashionclothing.mex.com/ he http://www.burberry--outlet.com.co/ only wants http://www.ugg-boots.us.org/ to have http://www.the-northface.com.co/ a good http://www.nike-schuhe.com.de/ sleep!

"Who http://www.nikefree-run.net/ told you that it's http://www.nike.org.es/ not http://www.jordan-shoes.com.co/ worth it?! http://www.rosheruns.us/ There http://www.guccishoes.us.org/ have http://www.guccishoes.in.net/ been http://www.pandorajewelry.top/ declared http://www.jordanretro.org/ the http://www.the-north-face.ca/ world's material and cultural heritage! http://www.nikefree-run.org.uk/ I http://www.airmax-90.org/ see you for so many years did http://www.timberlandshoes.com.co/ not http://www.newoutletonlinemall.com/ lay http://www.thenorth-face.org.uk/ down http://www.abercrombieand-fitch.net.co/ a http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ Yahui?!" Du http://www.swarovski-australia.com.au/ Jingman http://www.wedding--dresses.ca/ hurriedly http://www.coachoutlet-online.com.co/ way, a shrewd http://www.michaelkorsbags.us.org/ face!

"What are http://www.adidas-schuhe-online.de/ you talking http://www.michaelkorsoutlets-online.us.com/ about?! The house http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ is worth http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ a few http://www.ralph-lauren.org.uk/ dollars. http://www.suprashoes.in.net/ Can http://www.beatsbydrdre.co.com/ we catch up with a villa http://www.pradaoutlet.com.co/ in http://www.michael--kors.us.com/ Jiangcheng?" http://www.hermesoutlet.in.net/ Yu http://www.nikestore.com.de/ Taihe http://www.nikefactory.org/ said, lay http://www.nike-rosherun.nl/ down again, back http://www.omegawatches.us.com/ to http://www.nike-air-max.us/ Du Jingman.

"The http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ value is not http://www.tiffany-und-co.de/ worth the money http://www.cheaprayban.com.co/ to http://www.nike-roshe-run.com.es/ say, that is the http://www.katespade.gb.net/ house http://www.nike-air-force.de/ of your Yu http://www.longchampoutlet.com.co/ Jia, you and Xu Yahui http://www.michael-kors.com.es/ early divorce, that house with what http://www.thenorthface.com.de/ return http://www.giuseppe-zanotti.net/ to her?! http://www.abercrombie-hollister.nl/ I http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ want http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ you to http://www.retro-jordans.com/ bring me http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ back!" Du http://www.newbalance.com.es/ Jingman http://www.air-huarache.co.uk/ mordaciously roar, playing http://www.guccishoes.com.co/ Yu Taihe.

"Now that little http://www.oakley.org.es/ girl is http://www.true-religion.com.co/ not http://www.beats-headphone.in.net/ allowed, http://www.p90xworkout.in.net/ said http://www.uggbootsclearance.com.co/ the http://www.insanity-workout.us/ boy http://www.nike-air-max.com.au/ friend is certainly Shen http://www.iphone-cases.com.co/ Linyuan! Look at her attitude http://www.nike-skor.com.se/ to us today, if she really http://www.nike-free-run.de/ can http://www.michael-kors.com.co/ marry Shen Linyuan, http://www.cheap-nike-shoes.net/ their http://www.adidas-superstar.de/ mother and http://www.louis-vuitton-australia.com.au/ daughter is http://www.kate-spade.in.net/ not http://www.cheapmichaelkors.us.org/ proud! Yu Taihe, http://www.rayban.co.nl/ then http://www.thomas-sabo.com.de/ what you face?" http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ Du http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Jingman Yu Taihe http://www.cheap-baseballbats.net/ will be the http://www.airmax-2015.org/ quilt http://www.abercrombie-and-fitch.ca/ on the body off, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ is http://www.beats-by-dre.com.co/ a http://www.raybans.us.org/ pass to!

Yu Taihe http://www.bcbgdresses.in.net/ gas to turn over the body, "you still http://www.ghdhairstraightener.com.co/ have http://www.toms-shoes-outlet.org/ not finished?! Yu http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ Xi http://www.burberry-outlet-store.com/ if I http://www.adidasshoes.top/ marry Shen http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/ Linyuan, http://www.lululemonoutlet.gb.net/ we can follow the http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/ night?"

"Dipping?! Yu http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ tai! http://www.yoga-pants.com.co/ The little http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ girl has much http://www.christianlouboutin.org.uk/ to http://www.salvatoreferragamo.in.net/ hate us, don't http://www.lululemoncanada.ca/ you http://www.mizuno-running.net/ see http://www.oakley--sunglasses.com.au/ it?! http://www.hollisterclothing.in.net/ Don't http://www.ralphlaurenepolo.com/ say excuse me, she said http://www.swarovskicanada.ca/ in http://www.juicycouture.com.co/ front of http://www.truereligionjeans.net.co/ Shen Linyuan, http://www.nikemercurial.in.net/ I http://www.uggscanada.ca/ don't http://www.reebok.com.de/ want http://www.thomas--sabo.org.uk/ to http://www.ralphlaurenpolos.in.net/ do business! These years, http://www.longchamp.us.org/ Xu http://www.woolrich-clearance.com/ Yahui certainly http://www.tommy-hilfiger.com.de/ no less in front of the little http://www.hogan.com.de/ girl said we are not! She put http://www.nike-schoenen.co.nl/ our things shaking http://www.hollister.us.org/ all http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ over http://www.marcjacobs.us.com/ town http://www.nike-skos.dk/ throughout http://www.michaelkors.co.nl/ the http://www.northfaceoutlet.com.co/ year, you http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ forget?!"

For Jingman http://www.rayban.com.de/ Du, http://www.ugg-australia.com.de/ with http://www.mcmhandbags.com.co/ Yu http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ Taihe * Xu http://www.uggsonsale.com.co/ Yahui http://www.prada.com.de/ caught the thing that http://www.moncler-outlet.us.org/ year, her heart has been to http://www.new-balance-schuhe.de/ heart Mowu

!

That in http://www.hilfigeroutlet.in.net/ so http://www.gucci-outletsale.in.net/ many years http://www.tiffany-andco.com.au/ have http://www.converse-shoes.net/ no http://www.jimmychoo.net.co/ face to Nanxun, http://www.rolex-watches.me.uk/ but then all http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ over http://www.calvin-klein.us.com/ town http://www.uptocoachoutlet.com/ people http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ know http://www.swarovskicrystal.com.co/ their http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/ fighters. http://www.abercrombie-kids.us.com/ Love, barely missed being dragged http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ Xu Yahui street http://www.instylers.us.com/ in the streets!

Now http://www.abercrombiefitch.us.com/ look http://www.louisvuitton.jp.net/ at Yu Xi so http://www.nike-huarache.nl/ disappointing, http://www.pulseras-pandora.com.es/ but also http://www.uggboots.com.de/ to http://www.longchamp.com.co/ catch http://www.thenorthface.us.org/ the Mingmen capital http://www.louis-vuitton-taschen.com.de/ master. If I http://www.bcbg-max-azria.ca/ become a, her http://www.levisjeans.com.co/ Jingman http://www.cheap-jordans.net/ Du can is http://www.thejoreseproject.com/ Xu Yahui http://www.asics-gel.de/ stomped http://www.tiffanyandco-canada.ca/ in the soles http://www.ray--ban.ca/ of the http://www.michael-kors-australia.com.au/ feet http://www.christian--louboutin.in.net/ bottom!

"These http://www.chanel-bags.com.co/ are http://www.vans-schuhe.com.de/ the things http://www.cheapjerseys.us.org/ that Chen http://www.coach-handbags.com.co/ sesame http://www.christian-louboutin-shoes.ca/ rotten http://www.airjordanshoes2015.com/ millet, http://www.jordanrelease-dates.in.net/ do http://www.rayban.org.es/ you still http://www.louis-vuittonoutletcanada.ca/ mention http://www.chiflatiron.net.co/ it to http://www.burberrys-outletonline.com.co/ do?! I heard that, that http://www.uggsoutlet.com.co/ Shen Linyuan http://www.pandorajewellery.com.au/ to http://www.tiffanyandco.net.co/ Yu Xi's feelings http://www.oakleysunglass.top/ is not http://www.uhren-shop.com.de/ shallow, http://www.replica-watches.us.com/ you http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/ can toss, http://www.uggs.co.nl/ also can not stand http://www.bebeclothing.in.net/ them, turn back to move http://www.giuseppezanotti.com.co/ the stone hit their own http://www.louisvuittons.com.co/ feet!"

"That's http://www.coachoutletstore-online.com.co/ not http://www.adidas--canada.ca/ necessarily! http://www.hollistercanada.ca/ Shen http://www.michael-kors-handbags.us.com/ family is http://www.burberryonlineshop.de/ what family, what is the http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ background? Tomorrow I will take http://www.tiffanyjewelry.us.org/ home to!" http://www.outletonline-michaelkors.com/ Du Jingman http://www.adidas-superstar.nl/ said http://www.toryburchsale.com.co/ in one breath, lay down.

......

"Not...... Trouble......"

Yu http://www.handbagsoutlet.com.co/ Xi, half awake, http://www.thenorthfacejackets.in.net/ not awake, http://www.the-northface.us.org/ felt http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ the cheek http://www.ralph-lauren.com.au/ to http://www.tory-burch-outlet.in.net/ upload the itchy. Itchy, small mouth http://www.cheap-jerseys.us.org/ Du http://www.uggboots.net.co/ rang http://www.pandora.com.de/ a protest, naughty guy did not http://www.adidas.org.es/ agree to let http://www.gucci--uk.co.uk/ her, http://www.truereligion-outlet.com.co/ continued http://www.hermesbags.jp.net/ with his http://www.swarovskiuk.me.uk/ chin on breeding out new beard residue http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk/ in her http://www.nikestore.us/ charming. Tender skin caress, stab http://www.burberryoutlet.mex.com/ her. http://www.nikefree5.net/ Cotton sugar http://www.babyliss.us.org/ fiction http://www.burberry-outlet.me.uk/ www.MianHuaTang.cc

"A http://www.michael-kors-outlet.us.org/ Zhe...... Come http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ on......" http://www.maccosmetics.gr.com/ Yu http://www.truereligion-outlet.us.org/ Xi http://www.adidas.com.se/ is http://www.vans-shoes.net/ also a http://www.burberryoutletonline.gb.net/ dream, dream http://www.longchamp.com.de/ of http://www.oakleyoutlet-store.us.com/ her in the yard http://www.katespadeoutlet.gb.net/ in the sun http://www.michael-kors-taschen.com.de/ to http://www.louis--vuitton.org.uk/ rest, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ young Jiang Junzhe holding a http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/ rabbit's tail http://www.tory-burchoutlet.us.com/ grass http://www.omegarelojes.es/ scratching http://www.toms--outlet.com.co/ his cheek......

"Ah!" http://www.rolex-watches-canada.ca/ Suddenly the Zhang http://www.nike-air-max.com.se/ pain, call her http://www.eyeglassesonline.us.com/ fully awake, Yu Xi http://www.toms-shoes.net.co/ suddenly opened his http://www.swarovskijewelry.com.co/ eyes, the http://www.polo-outlets.com.co/ Shen Linyuan is http://www.gucci-taschen-outlet.de/ a face http://www.softball-bats.us/ of http://www.weddingdressesuk.org.uk/ haze!

And their body, suddenly, has http://www.beatsbydre.com.co/ been http://www.nike-roshe-run.de/ linked to one!

"Third http://www.pandora-charms.org.uk/ brother...... http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ What are http://www.chanelhandbags.net.in/ you http://www.polo-ralph-lauren.de/ doing...... http://www.pradahandbags.com.co/ Good pain......" Yu http://www.hollister-abercrombie.com.se/ Xi, http://www.cheap-uggboots.in.net/ said with http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/ a http://www.burberryoutlet-canada.ca/ frown, http://www.longchamp-handbags.us.com/ sad

http://www.nfl-jersey.us.com/


 จาก wengdongdong7
 อังคาร, 18/10/2559
 เวลา :
14:55
 IP:
23.247.85.134

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
      

curry 3


ugg boots sale


adidas nmd


uggs on sale


replica watches


uggs canada


longchamp outlet


celine handbags


the north face jackets


canada goose jackets


ugg boots


uggs sale


coach factory outlet


oakley sunglasses


ugg sale


ugg boots


adidas yeezy


coach outlet


official michael kors outlet


mbt shoes


pandora jewelry


oakley store


toms shoes


adidas yeezy


coach factory outlet


ray ban wayfarer


coach factory outlet


ugg sale


christian louboutin


christian louboutin paris


louis vuitton outlet


nike outlet


tommy hilfiger outlet


red bottom shoes


moncler jackets


cheap uggs


mont blanc pens


cheap jordans


burberry outlet


jordan femme


michael kors outlet


ugg boots uk


burberry outlet


coach outlet


adidas outlet


scarpe hogan


cheap jordans


jordans


burberry outlet


tory burch outlet


coach outlet


kate spade


ugg boots uk


cheap jordan shoes


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


ray-ban sunglasses


ray ban sunglasses


christian louboutin outlet


michael kors outlet


ralph lauren


coach outlet


ugg boots uk


true religion jeans


uggs uk


pandora jewelry


louis vuitton outlet


adidas shoes


hollister kids


juicy couture


toms shoes outlet


true religion jeans


timberland outlet


moncler pas cher


ugg boots


louis vuitton purses


canada goose outlet


jordan shoes


michael kors handbags


michael kors outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


uggs on sale


fitflops


canada goose outlet


louis vuitton outlet


gucci outlet


ralph lauren polo


cheap ray ban sunglasses


uggs pas cher


fitflops


ugg sale


coach factory outlet


coach outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet stores


ugg outlet


coach outlet store online


dallas mavericks jerseys


michael kors outlet


coach factory outlet


cheap jordan shoes


michael kors handbags


louis vuitton


louis vuitton handbags


rolex watches


polo ralph lauren


ray ban pas cher


cheap uggs


coach factory outlet


hermes outlet


nhl jerseys


louis vuitton outlet


ugg boots


michael kors handbags


prada handbags


ugg outlet


coach outlet


tods shoes


michael kors outlet


coach factory outlet


minnesota vikings jerseys


clarisonic


polo ralph lauren


louis vuitton handbags


ugg italia


ugg boots


new england patriots jerseys


pittsburgh steelers jerseys


toms shoes


oakley sunglasses


golden state warriors jerseys


ray ban sunglasses


michael kors outlet


toms sale


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


michael kors handbags


asics running shoes


uggs australia


miami heat jerseys


ralph lauren clearance


louis vuitton outlet stores


toms wedges


canada goose outlet


oakley sunglasses


sac longchamp


louis vuitton outlet


toms wedges


rolex watches


coach outlet store online


louis vuitton outlet


nike air max pas cher


ray ban wayfarer


louboutin shoes


kate spade handbags


christian louboutin outlet


rolex watches


coach outlet


adidas trainers


uggs boots


cheap jordans


true religion uk


canada goose outlet


air jordan pas cher


adidas originals


polo ralph lauren


adidas shoes


canada goose outlet


christian louboutin uk


nike air max


louis vuitton handbags


michael kors outlet


canada goose pas cher


ray ban sunglasses


uggs outlet


burberry outlet


ralph lauren uk


canada goose outlet


uggs for men


uggs


michael kors outlet


ugg boots


louis vuitton


ugg sale


louis vuitton handbags


oakley sunglasses


ugg boots


rolex watches


gucci outlet


nike roshe run


ugg boots


nike trainers


ralph lauren polo outlet


nike outlet store


los angeles clippers jerseys


coach outlet


ed hardy clothing


mont blanc pens


oakley sunglasses


designer handbags


michael kors outlet


the north face


ugg boots


basketball shoes


canada goose


toms shoes


oakley sunglasses


michael kors purses


uggs on sale


coach outlet


coach outlet


supra sneakers


uggs for women


timberland boots


ugg boots


ray ban sunglasses


louis vuitton handbags


christian louboutin sale


seattle seahawks jerseys


oakley sunglasses


gucci outlet


michael kors handbags


ugg outlet


ray ban sunglasses uk


michael kors outlet


ray ban sunglasses


michael kors uk


cincinnati bengals jerseys


coach factory outlet


kate spade outlet


christian louboutin shoes


gucci uk


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


ray ban sunglasses


ugg boots


kate spade handbags


louis vuitton uk


coach outlet


replica watches


mlb jerseys


toms shoes


ugg boots paris


pandora jewelry


cleveland cavaliers jerseys


cheap uggs


ugg boots


ugg slippers


louis vuitton handbags


uggs outlet


louis vuitton handbags


michael kors canada


ugg boots


roshe run


moncler uk


hollister outlet


canada goose outlet


san antonio spurs jerseys


michael kors outlet clearance


jordan retro


retro jordans


mont blanc pens


gucci handbags


canada goose sale


canada goose uk


christian louboutin sale


adidas yeezy 350


ray ban sunglasses


louis vuitton


canada goose jackets


michael kors handbags


polo ralph lauren


abercrombie and fitch


michael kors outlet


nfl jerseys wholesale


coach factory outlet


ray ban sunglasses


nike roshe run


fitflops sale clearance


nike air max 90


chaussures christian louboutin


christian louboutin pas cher


ugg uk


washington wizards jerseys


coach outlet


coach outlet store online clearances


nike tn pas cher


coach outlet


coach outlet


nike nfl jerseys


louis vuitton


uggs outlet


toms shoes


uggs outlet


beats by dre


coach outlet


north face jackets


fitflops uk


michael kors outlet


oakley vault


fitflops


michael kors outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ray ban sunglasses


hermes bags


oakley sunglasses


fitflop shoes


cheap uggs


christian louboutin outlet


jordans for sale


christian louboutin shoes


louis vuitton outlet


ugg boots


hollister clothing


coach factory outlet


pandora jewelry


ugg australia


coach outlet store online


instyler curling iron


michael kors outlet


timberland boots


michael kors handbags


ugg outlet


ugg outlet


ralph lauren


christian louboutin shoes


boston celtics jerseys


true religion outlet


louis vuitton outlet


nba jerseys


ugg outlet


ugg outlet


prada outlet


canada goose outlet


michael kors handbags


uggs on sale


michael kors outlet


kate spade outlet


louis vuitton


adidas trainers


uggs on sale


coach outlet


uggs for cheap


louis vuitton


chicago bulls jerseys


michael kors outlet


oklahoma city thunder jerseys


air max sale


kate spade


coach outlet store online clearances


new york knicks jerseys


coach factory outlet


gucci outlet


replica rolex watches


michael kors outlet


ugg outlet


nfl jerseys wholesale


louis vuitton outlet


ugg boots sale


adidas nmd


louis vuitton outlet


mont blanc pens for sale


coach canada


louis vuitton paris


christian louboutin outlet


ugg boots


ralph lauren polo


ugg australia


ghd flat iron


ugg slippers


vans shoes outlet


louis vuitton outlet


denver broncos jerseys


coach bags


michael kors


true religion outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet


coach outlet


michael kors outlet


celine outlet


ugg canada


uggs outlet


adidas superstar


uggs on sale


michael kors bags


true religion jeans


ugg boots sale


moncler paris


201610.18wengdongdong

คำถามนี้มีทั้งหมด 2 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006