การขยายหรือย่นระยะเวลา

จาก webmaster
จันทร์ที่ , 25/11/2556
เวลา : 17:48
 IP:

58.9.101.118
อ่านแล้ว = 5358 ครั้ง
       การขยายหรือย่นระยะเวลา
มาตรา ๒๓ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ หรือตามที่ศาลกำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นเพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนิน
กระบวนพิจารณาใด ๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้น แต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
ระยะเวลา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาภายในกำหนดเวลา เช่น กำหนดเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การ กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์ กำหนดเวลายื่นฎีกา กำหนดเวลายื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ กำหนดเวลาร้องขอเพิกถอนการบังคับคดี หรือกำหนดเวลาในการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ เป็นต้น
กำหนดเวลานั้นอาจแบ่งได้เป็น ๓ ประการ ดังนี้ คือ
๑. กำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น ในบทบัญัติมาตรา ๑๗๗ กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับหมายเรียก และสำเนาคำฟ้อง เป็นต้น
๒. กำหนดระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด เช่น คู่ความยื่นอทธรณ์ ศาลสั่งรับอุทธรณ์ แล้วสั่งให้ผู้อุทธรณ์ นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งภายในกำหนดเวลา ๗ วัน เป็นต้น
๓. ระยะเวลาเกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น เป็นระยะเวลาที่ไม่ใช่ศาลกำหนด และไม่ใช่ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง แต่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี ไม่ใช่เกี่ยวกับอายุความ เช่น กำหนดระยะเวลาที่บัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดเวลาให้นำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร เป็นต้น
หลักเกณฑ์ที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การขยาย หรือย่นระยะเวลา ตาม มาตรา ๒๓ มีดังนี้
๑. ในการย่นระยะเวลา คู่ความอาจขอย่น หรือศาลเห็นสมควรย่นระยะเวลาก็ได้ เช่น ในกรณีปิดหมายตามที่บัญญัตติไว้ในมาตรา ๗๙ จะมีผลต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน แล้ว แต่มีบางกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยเร็ว ศาลอาจจะสั่งให้ปิดหมาย และมีผลทันทีก็ได้
๒. ต้องมีพฤติการณ์พิเศษ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ความหมายของคำว่า “ พฤติการณ์พิเศษ ” หมายถึง กรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอันจะทำให้เป็นการขัดขวาง หรือเหนี่ยวรั้งการดำเนินการบวนพิจารณาที่ต้องทำนั้นให้ไม่สามารถจะทำได้ภายในกำหนดเวลา ก็อาจขอขยายระยะเวลาได้ หรือถ้าหากว่ารอให้ครบระยะเวลาแล้ว มีพฤติการณ์พิเศษ ที่จะก่อเหตุให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฝ่ายนั้นก็อาจขอย่นระยะเวลานั้นได้
๓. การขอขยายระยะเวลา คู่ความจะต้องขอขยายมาก่อนครบกำหนดเวลา หรือ สิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
เหตุสุดวิสัย ตามมาตรา ๒๓ ต่างกับ เหตุสุดวิสัย ตามความหมาย ที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ ซึ่งตามความหมายตามมาตรา ๘ นี้ เหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นกรณีของเหตุที่ไม่มีใครมาขัดขวางได้ ส่วนเหตุสุดวิสัยตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๒๓ นั้น ศาลฎีกาวางแนวไว้ว่า หมายถึงเหตุที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะทำได้ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น ก็ถือว่า เป็นเหตุสุดวิสัยแล้ว
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๕/๒๕๐๙ “ เหตุสุดวิสัย ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ หมายถึงเหตุที่ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลา หรือคู่ความมีคำขอเช่นนั้นมาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายให้ดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง มิได้หมายถึง “ พฤติการณ์พิเศษ” ที่ทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาไม่อาจกระทำได้ภายในกำหนดนั้นต้องเป็นเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๒๓ จึงไม่จำต้องเป็นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่มีใครอาจป้องกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ หากมีพฤติการณ์นอกเหนือที่ศาลไม่อาจมีคำสั่งขยายเวลาให้ก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการดำเนินกระบวนพิจารณา ย่อมนับได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย การสั่งขยายเวลาศาลมีอำนาจสั่งเองได้ โดยคู่ความไม่ต้องร้องขอ
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๔๐/๒๕๔๗ ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ หากจำเลยมีความประสงค์ที่จะขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนสิ้นระยะเวลาฎีกา เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ เมื่อการนับระยะเวลายื่นฎีกา ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นวันแรก และครบกำหนด ๑ เดือน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา๑๙๓/๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงเกินกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว แม้ขณะที่จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และ ไม่มีเจตนาที่จะไม่ยื่นฎีกา ก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๗๙/๒๕๔๔ การเรียงอุทธรณ์จะต้องตรวจดูข้อความในคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อหาข้อโต้แย้งทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์จึงจำต้องมีสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้ประกอบการเรียงอุทธรณ์ เมื่อคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นในวันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์ อ้างเหตุที่โจทก์ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ในกำหนดว่า โจทก์ได้ขอคัดคำพิพากษาไว้แล้ว ถือเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ ที่จะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๔๐ - ๔๓๔๑/๒๕๔๕ การที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเป็นการขออนุญาตยื่นคำให้การเมื่อพ้นกำหนดเวลาให้การแล้ว ซึ่งหากจะถือว่าเป็นการขอขยายระยะเวลา จำเลยจะต้องอ้างทั้งพฤติการณ์พิเศษที่ไม่อาจยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและอ้างเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลานั้นก่อนสิ้นระยะเวลายื่นคำให้การด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ แต่ตามคำร้องขอของจำเลยอ้างเหตุที่มิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การเท่านั้น มิได้อ้างพฤติการณ์พิเศษ และเหตุสุดวิสัย จึงไม่อาจถือเท่ากับเป็นการขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก่จำเลยทั้งสองได้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๑๑/๒๕๔๗ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยยื่นอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวางศาลภายใน ๗ วัน จำเลยไม่นำเงินดังกล่าวมาวาง แต่ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินรวม ๕ ครั้ง ครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน ดังนี้ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย เพราะจำเลยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวาง และศาลฎีกาพิพากษายืน คดีย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง จำเลยไม่อาจยืนคำร้องของวางเงินค่าธรรมเนียมศาล หรือขอขยายระยะเวลาวางเงินดังกล่าวได้อีก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์และรับฎีกาของจำเลยมา และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ รับวินิจฉัยเรื่องการวางเงินและการขอขยายระยะเวลาให้จึงเป็นการไม่ชอบ จาก crf123
 พฤหัสบดี, 29/10/2558
 เวลา :
15:08
 IP:
106.184.3.110

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       And their body, suddenly, has been http://www.louboutin.jp.net/ linked to one!

"Third brother...... What are you doing...... Good http://www.swarovski-online-shop.de/ pain......" Yu Xi, said with a http://www.pradahandbags.net.co/ frown, sad

"How http://www.hollisteronlineshop.com.de/ could http://www.burberryhandbagsoutlet.in.net/ you http://www.nikeair-max.es/ bear the boundless darkness? You are so http://www.ugg-australia.in.net/ beautiful, http://www.barbour-factory.com/ so good, http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/ but http://www.airjordans.us/ can not http://www.harrods-london.co.uk/ see the http://www.ralph-lauren.ca/ world......" http://www.coco-chanelbags.us.com/ Shen http://www.replicahandbags.in.net/ Linyuan perceptual http://www.horloges-rolex.nl/ said, he http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/ this is http://www.guccioutlet.us.org/ a http://www.ferragamo.com.co/ rough, hard men http://www.converse.net.co/ of http://www.newbalance-shoes.org/ the http://www.nikerosherun.us/ north, http://toryburch.salesandals.net/ very http://www.yoga-pants.ca/ few http://www.mcm-bags.in.net/ of these http://www.rayban-sunglasses.us.org/ in his opinion very http://www.air-max.com.de/ sour, very http://www.soccer-shoes.org/ hypocritical http://www.montblanc--pens.in.net/ electrodeless http://www.celinebags.org/ nebula to read the http://www.michaeljordan.com.de/ full http://www.michael-kors.net.co/ article

.

"Thank you......" http://www.maccosmetics.net.co/ Yu Xi said, like in http://www.louisvuitton.so/ a http://www.ferragamoshoes.net/ dream and Shen Linyuan http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ dialogue.

"Thank you, http://www.edhardy.us.org/ I http://www.guccihandbags.net.co/ love you at http://www.nike-shoes-canada.ca/ first http://www.ugg-boots-australia.com.au/ sight, to help you, you http://www.nike-air-max.ca/ can http://www.ray-ban-outlet.us.com/ help yourself." http://www.cheapshoes.com.co/ He said http://www.michaelkors.com.se/ softly, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ holding http://www.hollisterclothingstore.org/ her closer, like holding http://www.pandora-charms-canada.ca/ a http://www.oakley.com.de/ baby.

......

"Oh, http://www.basketballshoes.com.co/ what a mess. http://www.zxcoachoutlet.com/ You http://www.northface.us.org/ toss about?!" Yu Taihe was just http://www.louisvuitton-outlets.us/ falling asleep, Jingman http://www.nike-air-max.com.de/ Du wake again, had sat http://www.pumaonline-shop.de/ up, http://www.rosherun.org.uk/ opened the http://www.mmoncler-outlet.com/ headlights http://www.michaelkors.so/ *.

Du http://www.rolex-watches.us.com/ Jingman when wearing pajamas http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/ also http://www.pradashoes.com.co/ got up, http://www.louisvuittons.com.co/ "Yu http://www.eyeglass-frames.us.com/ Taihe! http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/ Nanxun's old http://www.lululemon-australia.com.au/ house is your http://www.converse.com.de/ house?!"

Du Jingman http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ stared at him, http://www.toms-outlet.us.com/ angrily asked.

Yu http://www.coco-chanel.com.de/ Taihe eyebrow, quickly understand http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ the meaning of http://www.salomon-schuhe.com.de/ his wife!

"Du http://www.hermesbirkin-bag.net/ Jingman, http://www.bottega.us/ you http://www.raybanwayfarer.in.net/ don't http://www.vans-shoes.co.uk/ think http://www.newbalance-outlet.org/ that house http://www.tommyhilfiger.net.co/ is http://www.coachoutletstore.net.co/ old http://www.new-balance.ca/ curtilage http://www.cheap-oakley.us.com/ idea? http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ I told you, it's not worth it!" Yu http://www.michaelkors-uk.org.uk/ Taihe http://www.oakleysunglasses.mex.com/ angrily scolded, http://www.fashionclothing.mex.com/ he http://www.burberry--outlet.com.co/ only wants http://www.ugg-boots.us.org/ to have http://www.the-northface.com.co/ a good http://www.nike-schuhe.com.de/ sleep!

"Who http://www.nikefree-run.net/ told you that it's http://www.nike.org.es/ not http://www.jordan-shoes.com.co/ worth it?! http://www.rosheruns.us/ There http://www.guccishoes.us.org/ have http://www.guccishoes.in.net/ been http://www.pandorajewelry.top/ declared http://www.jordanretro.org/ the http://www.the-north-face.ca/ world's material and cultural heritage! http://www.nikefree-run.org.uk/ I http://www.airmax-90.org/ see you for so many years did http://www.timberlandshoes.com.co/ not http://www.newoutletonlinemall.com/ lay http://www.thenorth-face.org.uk/ down http://www.abercrombieand-fitch.net.co/ a http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ Yahui?!" Du http://www.swarovski-australia.com.au/ Jingman http://www.wedding--dresses.ca/ hurriedly http://www.coachoutlet-online.com.co/ way, a shrewd http://www.michaelkorsbags.us.org/ face!

"What are http://www.adidas-schuhe-online.de/ you talking http://www.michaelkorsoutlets-online.us.com/ about?! The house http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ is worth http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ a few http://www.ralph-lauren.org.uk/ dollars. http://www.suprashoes.in.net/ Can http://www.beatsbydrdre.co.com/ we catch up with a villa http://www.pradaoutlet.com.co/ in http://www.michael--kors.us.com/ Jiangcheng?" http://www.hermesoutlet.in.net/ Yu http://www.nikestore.com.de/ Taihe http://www.nikefactory.org/ said, lay http://www.nike-rosherun.nl/ down again, back http://www.omegawatches.us.com/ to http://www.nike-air-max.us/ Du Jingman.

"The http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ value is not http://www.tiffany-und-co.de/ worth the money http://www.cheaprayban.com.co/ to http://www.nike-roshe-run.com.es/ say, that is the http://www.katespade.gb.net/ house http://www.nike-air-force.de/ of your Yu http://www.longchampoutlet.com.co/ Jia, you and Xu Yahui http://www.michael-kors.com.es/ early divorce, that house with what http://www.thenorthface.com.de/ return http://www.giuseppe-zanotti.net/ to her?! http://www.abercrombie-hollister.nl/ I http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ want http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ you to http://www.retro-jordans.com/ bring me http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ back!" Du http://www.newbalance.com.es/ Jingman http://www.air-huarache.co.uk/ mordaciously roar, playing http://www.guccishoes.com.co/ Yu Taihe.

"Now that little http://www.oakley.org.es/ girl is http://www.true-religion.com.co/ not http://www.beats-headphone.in.net/ allowed, http://www.p90xworkout.in.net/ said http://www.uggbootsclearance.com.co/ the http://www.insanity-workout.us/ boy http://www.nike-air-max.com.au/ friend is certainly Shen http://www.iphone-cases.com.co/ Linyuan! Look at her attitude http://www.nike-skor.com.se/ to us today, if she really http://www.nike-free-run.de/ can http://www.michael-kors.com.co/ marry Shen Linyuan, http://www.cheap-nike-shoes.net/ their http://www.adidas-superstar.de/ mother and http://www.louis-vuitton-australia.com.au/ daughter is http://www.kate-spade.in.net/ not http://www.cheapmichaelkors.us.org/ proud! Yu Taihe, http://www.rayban.co.nl/ then http://www.thomas-sabo.com.de/ what you face?" http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ Du http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Jingman Yu Taihe http://www.cheap-baseballbats.net/ will be the http://www.airmax-2015.org/ quilt http://www.abercrombie-and-fitch.ca/ on the body off, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ is http://www.beats-by-dre.com.co/ a http://www.raybans.us.org/ pass to!

Yu Taihe http://www.bcbgdresses.in.net/ gas to turn over the body, "you still http://www.ghdhairstraightener.com.co/ have http://www.toms-shoes-outlet.org/ not finished?! Yu http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ Xi http://www.burberry-outlet-store.com/ if I http://www.adidasshoes.top/ marry Shen http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/ Linyuan, http://www.lululemonoutlet.gb.net/ we can follow the http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/ night?"

"Dipping?! Yu http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ tai! http://www.yoga-pants.com.co/ The little http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ girl has much http://www.christianlouboutin.org.uk/ to http://www.salvatoreferragamo.in.net/ hate us, don't http://www.lululemoncanada.ca/ you http://www.mizuno-running.net/ see http://www.oakley--sunglasses.com.au/ it?! http://www.hollisterclothing.in.net/ Don't http://www.ralphlaurenepolo.com/ say excuse me, she said http://www.swarovskicanada.ca/ in http://www.juicycouture.com.co/ front of http://www.truereligionjeans.net.co/ Shen Linyuan, http://www.nikemercurial.in.net/ I http://www.uggscanada.ca/ don't http://www.reebok.com.de/ want http://www.thomas--sabo.org.uk/ to http://www.ralphlaurenpolos.in.net/ do business! These years, http://www.longchamp.us.org/ Xu http://www.woolrich-clearance.com/ Yahui certainly http://www.tommy-hilfiger.com.de/ no less in front of the little http://www.hogan.com.de/ girl said we are not! She put http://www.nike-schoenen.co.nl/ our things shaking http://www.hollister.us.org/ all http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ over http://www.marcjacobs.us.com/ town http://www.nike-skos.dk/ throughout http://www.michaelkors.co.nl/ the http://www.northfaceoutlet.com.co/ year, you http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ forget?!"

For Jingman http://www.rayban.com.de/ Du, http://www.ugg-australia.com.de/ with http://www.mcmhandbags.com.co/ Yu http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ Taihe * Xu http://www.uggsonsale.com.co/ Yahui http://www.prada.com.de/ caught the thing that http://www.moncler-outlet.us.org/ year, her heart has been to http://www.new-balance-schuhe.de/ heart Mowu

!

That in http://www.hilfigeroutlet.in.net/ so http://www.gucci-outletsale.in.net/ many years http://www.tiffany-andco.com.au/ have http://www.converse-shoes.net/ no http://www.jimmychoo.net.co/ face to Nanxun, http://www.rolex-watches.me.uk/ but then all http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ over http://www.calvin-klein.us.com/ town http://www.uptocoachoutlet.com/ people http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ know http://www.swarovskicrystal.com.co/ their http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/ fighters. http://www.abercrombie-kids.us.com/ Love, barely missed being dragged http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ Xu Yahui street http://www.instylers.us.com/ in the streets!

Now http://www.abercrombiefitch.us.com/ look http://www.louisvuitton.jp.net/ at Yu Xi so http://www.nike-huarache.nl/ disappointing, http://www.pulseras-pandora.com.es/ but also http://www.uggboots.com.de/ to http://www.longchamp.com.co/ catch http://www.thenorthface.us.org/ the Mingmen capital http://www.louis-vuitton-taschen.com.de/ master. If I http://www.bcbg-max-azria.ca/ become a, her http://www.levisjeans.com.co/ Jingman http://www.cheap-jordans.net/ Du can is http://www.thejoreseproject.com/ Xu Yahui http://www.asics-gel.de/ stomped http://www.tiffanyandco-canada.ca/ in the soles http://www.ray--ban.ca/ of the http://www.michael-kors-australia.com.au/ feet http://www.christian--louboutin.in.net/ bottom!

"These http://www.chanel-bags.com.co/ are http://www.vans-schuhe.com.de/ the things http://www.cheapjerseys.us.org/ that Chen http://www.coach-handbags.com.co/ sesame http://www.christian-louboutin-shoes.ca/ rotten http://www.airjordanshoes2015.com/ millet, http://www.jordanrelease-dates.in.net/ do http://www.rayban.org.es/ you still http://www.louis-vuittonoutletcanada.ca/ mention http://www.chiflatiron.net.co/ it to http://www.burberrys-outletonline.com.co/ do?! I heard that, that http://www.uggsoutlet.com.co/ Shen Linyuan http://www.pandorajewellery.com.au/ to http://www.tiffanyandco.net.co/ Yu Xi's feelings http://www.oakleysunglass.top/ is not http://www.uhren-shop.com.de/ shallow, http://www.replica-watches.us.com/ you http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/ can toss, http://www.uggs.co.nl/ also can not stand http://www.bebeclothing.in.net/ them, turn back to move http://www.giuseppezanotti.com.co/ the stone hit their own http://www.louisvuittons.com.co/ feet!"

"That's http://www.coachoutletstore-online.com.co/ not http://www.adidas--canada.ca/ necessarily! http://www.hollistercanada.ca/ Shen http://www.michael-kors-handbags.us.com/ family is http://www.burberryonlineshop.de/ what family, what is the http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ background? Tomorrow I will take http://www.tiffanyjewelry.us.org/ home to!" http://www.outletonline-michaelkors.com/ Du Jingman http://www.adidas-superstar.nl/ said http://www.toryburchsale.com.co/ in one breath, lay down.

......

"Not...... Trouble......"

Yu http://www.handbagsoutlet.com.co/ Xi, half awake, http://www.thenorthfacejackets.in.net/ not awake, http://www.the-northface.us.org/ felt http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ the cheek http://www.ralph-lauren.com.au/ to http://www.tory-burch-outlet.in.net/ upload the itchy. Itchy, small mouth http://www.cheap-jerseys.us.org/ Du http://www.uggboots.net.co/ rang http://www.pandora.com.de/ a protest, naughty guy did not http://www.adidas.org.es/ agree to let http://www.gucci--uk.co.uk/ her, http://www.truereligion-outlet.com.co/ continued http://www.hermesbags.jp.net/ with his http://www.swarovskiuk.me.uk/ chin on breeding out new beard residue http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk/ in her http://www.nikestore.us/ charming. Tender skin caress, stab http://www.burberryoutlet.mex.com/ her. http://www.nikefree5.net/ Cotton sugar http://www.babyliss.us.org/ fiction http://www.burberry-outlet.me.uk/ www.MianHuaTang.cc

"A http://www.michael-kors-outlet.us.org/ Zhe...... Come http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ on......" http://www.maccosmetics.gr.com/ Yu http://www.truereligion-outlet.us.org/ Xi http://www.adidas.com.se/ is http://www.vans-shoes.net/ also a http://www.burberryoutletonline.gb.net/ dream, dream http://www.longchamp.com.de/ of http://www.oakleyoutlet-store.us.com/ her in the yard http://www.katespadeoutlet.gb.net/ in the sun http://www.michael-kors-taschen.com.de/ to http://www.louis--vuitton.org.uk/ rest, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ young Jiang Junzhe holding a http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/ rabbit's tail http://www.tory-burchoutlet.us.com/ grass http://www.omegarelojes.es/ scratching http://www.toms--outlet.com.co/ his cheek......

"Ah!" http://www.rolex-watches-canada.ca/ Suddenly the Zhang http://www.nike-air-max.com.se/ pain, call her http://www.eyeglassesonline.us.com/ fully awake, Yu Xi http://www.toms-shoes.net.co/ suddenly opened his http://www.swarovskijewelry.com.co/ eyes, the http://www.polo-outlets.com.co/ Shen Linyuan is http://www.gucci-taschen-outlet.de/ a face http://www.softball-bats.us/ of http://www.weddingdressesuk.org.uk/ haze!

And their body, suddenly, has http://www.beatsbydre.com.co/ been http://www.nike-roshe-run.de/ linked to one!

"Third http://www.pandora-charms.org.uk/ brother...... http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ What are http://www.chanelhandbags.net.in/ you http://www.polo-ralph-lauren.de/ doing...... http://www.pradahandbags.com.co/ Good pain......" Yu http://www.hollister-abercrombie.com.se/ Xi, http://www.cheap-uggboots.in.net/ said with http://www.ralphlaurenoutlet-online.us.com/ a http://www.burberryoutlet-canada.ca/ frown, http://www.longchamp-handbags.us.com/ sad

http://www.nfl-jersey.us.com/

คำถามนี้มีทั้งหมด 1 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006