ขอแนวข้อสอบเนติ สมัย 60 ด้วยครับ

จาก สุริยะ
อาทิตย์ที่ , 2/12/2550
เวลา : 14:00
 IP:

203.113.32.9
อ่านแล้ว = 6156 ครั้ง
       ขอแนวข้อสอบเนติ ภาค 2 สมัย 60 จากท่านผู้รู้ด้วยครับ กรุณาส่งมาที่ utra_s@thaimail.com ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆๆครับ


 จาก กฤติยาพร ทองพูล
 พุธ, 20/8/2551
 เวลา :
10:28
 IP:
61.90.250.14

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
      
 จาก mm
 เสาร์, 23/8/2551
 เวลา :
09:09
 IP:
125.26.115.58

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
       ข้อ ๑. มาตรา ๕ (๒) มาตรา ๓๐ มาตรา ๒ (๔)

ข้อ ๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๙๘/๒๕๓๙ คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๙๐/๒๕๔๘
มาตรา ๕๑ วรรคสาม คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๙๙/๒๕๓๓

ข้อ ๓. มาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๙ (๓) , (๔) มาตรา ๑๙ วรรคสาม (ข) มาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๑ คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๘๐/๒๕๔๘

ข้อ ๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๑/๒๕๔๙ มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๕. มาตรา ๑๙๓ วรรคหนึ่ง คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๑๑/๒๕๓๗ มาตรา ๒๑๖

ข้อ ๖. มาตรา ๘๑ มาตรา ๗๘ (๓) มาตรา ๖๖ (๒)

ข้อ ๗. มาตรา ๙๔ พิพากษาฎีกาที่ ๒๒๑๖/๒๕๑๕
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๑/๒๕๓๐ คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๕/๒๕๓๒

ข้อ ๘. มาตรา ๑๗๓/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒๙/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒๙/๑ วรรคสี่

ข้อ ๙ ขอศาลสั่งให้สืบพยานล่วงหน้า

ข้อ ๑๐. พินัยกรรม


 จาก mm
 เสาร์, 23/8/2551
 เวลา :
09:16
 IP:
125.26.115.58

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       1. มาตรา 7 (2) คำพิพากษาฎีกาที่ 8612/2549

2. มาตรา 148 คำพิพากษาฎีกาที่ 2241/2511 มาตรา 144 คำพิพากษาฎีกาที่ 1510/2535

3. มาตรา 180 คำพิพากษาฎีกาที่ 2899/2545 คำพิพากษาฎีกาที่ 5074/2549

4. มาตรา 200 วรรคหนึ่ง คำพิพากษาฎีกาที่ 2181/2535 , 1411/2541

5. คำพิพากษาฎีกาที่ 6894/2541 คำพิพากษาฎีกาที่ 89/2540 , 8984/2541 มาตรา 224 วรรคหนึ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง คำพิพากษาฎีกาที่ 2864/2546

6. มาตรา 254 (1) มาตรา 290 วรรคหนึ่ง มาตรา 260 (2) คำพิพากษาฎีกาที่ 9270/2547

7. มาตรา 271 คำพิพากษาฎีกาที่ 5829/2548 คำพิพากษาฎีกาที่ 5476/2536

8. มาตรา 22(3) มาตรา 25 มาตรา 145 (3) และ (4) ประกอบมาตรา 41 คำพิพากษาฎีกาที่ 3160/2535 และ 4230/2548

9. 90/25 ประกอบมาตรา 90/12 (9) 90/27 วรรคหนึ่ง มาตรา 90/62 (1) คำพิพากษาฎีกาที่ 7031/2546 , 7032/2546

10. มาตรา 24 (1) มาตรา 26 มาตรา 30 มาตรา 28 มาตรา 18


 จาก DNF
 อังคาร, 2/3/2553
 เวลา :
18:45