เจตนารมณ์ของผู้จัดทำ


     ผู้จัดทำเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตนักศึกษากฎหมาย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับเนติบัณฑิตไทย จึงเข้าใจนักกฎหมายทุกท่าน ที่กำลังศึกษาในระดับเนติบัณฑิตไทย นี้เป็นอย่างดีว่า การศึกษาในระดับเนติบัณฑิตไทยนี้ เป็น จุดหมายและความหวัง ที่สำคัญยิ่งสำหรับพวกเรา เหล่านักกฎหมายทุกท่านที่ต้องการสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยเพื่อที่จะใช้ เป็นกุญแจไขประตูไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิต เพื่ออนาคตที่ดี มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี ของตนเอง และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลที่ ได้อยู่ในวิชาชีพนักกฎหมายที่สังคมยอมรับ เช่นผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และทนายความ เป็นต้น

     และผู้จัดทำเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบาก ความพยายาม ความทุ่มเททั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ เวลา ไม่ ว่าจะเป็นเวลาของครอบครัว หรือเวลาพักผ่อน รวมทั้งสิ่งที่สำคัญยิ่งคือ กำลังใจ ทั้งจากตนเองและคนรอบข้างซึ่งในบางครั้งอาจ จะไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นทำให้ใครบางคนท้อแท้ จนต้องออกจากเส้นทางสู่ฝันของพวกเราไปซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งและอีกส่วน หนึ่ง ที่ต้องออกจากเส้นทางนี้ไปอย่างน่าเสียดายยิ่งเช่นกัน และมีจำนวนมากกว่า คือ ผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะเข้าฟังคำบรรยาย อ่านรวม คำบรรยาย อ่านตัวบท จนถึงผู้ที่ไม่มีเวลาแม้แต่ก่อนจะถึงวันสอบเพียงสองสามวันที่จะ ได้เตรียมตัวทบทวนหลักกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อสอบ เช่น พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นิติกร รวมทั้งข้าราชการ และพนักงานของ หน่วยงานเอกชน รวมทั้งทนายความ นักกฎหมายผู้ที่มีอาชีพอิสระอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเวลามากมายเหลือเฟือเหมือนอย่างนักศึกษา ภาคกลางวันที่ ไม่ต้องทำงาน ไม่มีภาระหน้าที่การงาน ไม่มีภาระครอบครัว ไม่มีเรื่องราวต่าง ๆที่จะเข้ามารบกวนจิตใจอยู่ตลอด เวลาทั้งเรื่องการงาน ครอบครัว มีผู้ปกครองคอยสนับสนุนทั้ง กำลังทรัพย์ กำลังใจ เวลาซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเหล่านั้นโหยหา และ ดูเหมือนว่าแทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามก็ยังมีน้อง ๆอีกเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ถึงแม้จะพร้อมทั้ง เวลา ทุนทรัพย์ กำลังใจ และความพยายาม ความมานะบากบั่น มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย แต่น่าเสียดายที่อ่อนด้วยประสบการณ์จึงต้องเสียเวลาไปกับ การสอบตกซ้ำซาก เสียทั้งเวลา เสียทั้งโอกาส เสียความรู้สึก และที่สำคัญที่สุด ก็คือทำให้เสียกำลังใจ จนออกจากเส้นทางสายนี้ ไปอย่างน่าเสียดายเป็นจำนวนไม่น้อย
     ดังนั้นจากประสบการณ์ของผู้จัดทำเอง ที่ได้สัมผัสเส้นทางสายนี้มาอย่างใกล้ชิด และใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะ ไปสู่ฝัน ระหว่างทางได้พบเจอ และเก็บเกี่ยวสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ พี่ ๆ น้องๆ นักกฎหมายทุกคนที่ยัง ไม่ประสบความสำเร็จในการสอบไล่ เพื่อจะได้เป็น เนติบัณฑิตไทย ตามความหวังของทุก ๆคน ซึ่งผู้จัดทำจะได้รวบรวมเป็น รูปเล่ม ประกอบด้วยการค้นหาจุดบกพร่องของตนเองในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานหลักกฎหมาย การอ่านฎีกา เพื่อเข้าใจหลักกฎหมาย การให้คะแนนของกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ วิธีการเขียนตอบให้ได้คะแนนดี และเขียนข้อสอบได้ครบถ้วน ทันเวลา และเรื่องอื่น ๆที่เห็นว่าจำเป็น และน่าจะเป็นประโยชน์ในอันที่จะเป็นผลให้คะแนนสอบของเพื่อน ๆขยับสูงขึ้น จนเกิน 50 คะแนน ในที่สุด เพื่อให้ทุกท่านไปสู่เป้าหมายนั้น

ผู้จัดทำ