ใบสมัครลงทะเบียนติวกับ WWW.TUI-NA100.COM ภาคที่........สมัยที่........
 (23/2/2549)

วันที่...............เดือน.....................พ.ศ..............

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว(โปรดให้ข้อมูลตรงกับที่กรอกไว้ในแบบลงทะเบียนสมัครสมาชิกเวบ Tui-Na100.Com)

ชื่อ..........................................................สกุล...............................................อายุ.........ปี

UserName :..........................................................Password :...........................................................

รู้จักเว็บนี้มาจาก...................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่....................หมู่ที่ ............ซอย................ ถนน.....................แขวง/ตำบล.........................

เขต/อำเภอ.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์............................

โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ..............................................

email .....................................................

2. รายละเอียดวิชาที่ลงเรียนติว On-Line(รับเอกสารทางไปรษณีย์)

ทำเครื่องหมาย Xหน้ากลุ่มวิชาที่เลือก หากเลือก 2 วิชาพร้อมกัน ลดจาก 4,000 บาท เหลือ 3,000 บาทเท่านั้น

[....] กลุ่มวิชากฏหมายอาญา ค่าสมัคร 2,000 บาท

[....] กลุ่มวิชากฏหมายแพ่งฯ ค่าสมัคร 2,000 บาท

[....] กลุ่มวิชาวิแพ่ง ค่าสมัคร 2,000 บาท

[....] กลุ่มวิชาวิอาญา ค่าสมัคร 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน.................................บาท (.....................................................)

เอกสารที่จะได้รับทางไปรษณีย์ สัปดาห์ละ 1 เล่ม ประกอบด้วย

(1) เอกสารแนะนำวิธีการศึกษา และเตรียมตัวสอบ 1 เล่ม

(2) เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เล่มที่ 1 ถึง 12(เล่มละไม่เกิน 50 หน้า)

(3) เอกสารติวก่อนสอบ(เก็งข้อสอบ)ส่งทางไปรษณีย์EMS ถึงมือก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์

3. การชำระค่าลงทะเบียนเรียนติว On-Line(รับเอกสารทางไปรษณีย์)

1. ส่งไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย "ติว-เน100ดอทคอม" สั่งจ่าย ปณฝ. บางกอกใหญ่ 10605

พร้อมใบสมัครมาที่ ติว-เน100ดอทคอม ลขที่ 567/1 ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น ชื่อบัญชี “ ติว-เน100 ดอทคอม ”

บัญชีเลขที่ 067-2-77934-0 ละส่งใบนำฝาก พร้อมใบสมัคร มาทางโทรสาร 02 891-1970 หรือ

ส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “ติว-เน100 ดอทคอม” 567/1 ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ

เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

หรือถ่ายรูปหลักฐานโอนเงิน ส่งมาพร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในอินบ๊อกที่เฟสบุ๊คก็ได้ครับ

4. การใช้เวบเพื่อเข้าเรียนติวตามวิชาที่ลงทะเบียนไว้

หลังจากทีมงานได้รับใบสมัครและค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะสามารถใช้ UserName และ Password

เข้าไปใช้เมนูติว On-Line ได้จนครบกำหนดหลักสูตรตามวันและเวลาที่กำหนด

หากยังไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อ webmaster@tui-na100.com

หรือ โทร. 081-4070734

ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร

(................................................)

หมายเหตุ ใช้ถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์โดยใช้ข้อความเหมือนกับข้อความในใบสมัครนี้ก็ได้

May 2008