การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 (6/3/2549)

การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก(จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ ๑๕ปี บริบูรณ์)
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ร้องขอทำบัตรฯ และหรือของบิดา-มารดา(ถ้ามี)
๔. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท(กรณีเกินกำหนด ๙๐ วัน นับจากวันเกิด)


บัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเกินกำหนด(ผู้ที่ขอทำบัตรเกินกำหนด ๙๐ วันนับจากวันเกิด)
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
๔.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ร้องขอทำบัตรฯ และหรือของบิดา-มารดา(ถ้ามี)
๕. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีเกิน ๙๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุ)

บัตรประจำตัวประชาชนชำรุด
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท (กรณีบัตร ฯชำรุดก่อนหมดอายุ)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีเกิน ๙๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุ)

เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
๓. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท
ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีแจ้งขอเปลี่ยนเกิน ๙๐ วัน)

ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท

May 2008